Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. spalio 25 d.

įsakymo Nr. 40P-30

redakcija)

MINISTERIJOS PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHRAKTERISTIKA

 1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

 4. Patarėjo pareigybė reikalinga padėti vadovybei įgyvendinti ministerijos funkcijas koordinuojant kaimo plėtros, žuvininkystės sektoriaus programų vykdymą bei  vykdyti vadovybės pavedimus.

III. VEIKLOS SRITIS

 5. Patarėjo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas – vadovybės pavedimų, susijusių su Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos įgyvendinimu, pasirengimu 2021-2027 programavimo laikotarpiui, vykdymą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros ir žuvininkystės politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Lietuvos kaimo plėtros arba žuvininkystės sektoriaus programų administravimo srityje;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

6.7. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus. 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas nustatytose veiklos srityse atlieka šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir vertina teisės aktus bei kitą informaciją rengiant vadovybei išvadas, pastabas ir pasiūlymus Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos administravimo, pasirengimu 2021-2027 programavimo laikotarpiui  srityse (toliau – šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse);

7.2. teikia vadovybei pasiūlymus, išvadas bei rekomendacijas, reikalingas vadovybei priimant sprendimus ir juos įgyvendinant šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.3. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos įgyvendinamų programų atitikimo ministerijos strateginiams tikslams, Vyriausybės programai šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.4. koordinuoja ministerijos administracijos padalinių, vykdančių funkcijas šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, veiklą;

7.5. koordinuoja ministerijos  Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paskirtų funkcijų įgyvendinimo priežiūrą;

7.6. nagrinėja ir teikia vadovybei išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.7. dalyvauja nagrinėjant skundus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemones  ir teikia vadovybei išvadas;

7.7. nagrinėja ir teikia vadovybei išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse;

7.8. nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos ir teisės aktų projektus;

7.9.vadovybės pavedimu dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

7.10. vadovybės pavedimu dalyvauja rengiant dokumentus ir informaciją vadovybės oficialiems susitikimams šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais, ir juose dalyvauja;

7.11. renka, vertina, sistemina ir apibendrina ministerijos administracijos padalinių turimą informaciją, paaiškinimus ir išvadas, galinčias turėti įtakos vadovybės sprendimų priėmimui šiai pareigybei priskirtos veiklos klausimais;

7.12. vadovybės pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Seimo komitetuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

 VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

Susipažinau

_____________________________

 (parašas)

_____________________________

  (vardas ir pavardė)

_____________________________

  (data)