Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS  

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Dokumentų valdymo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

  1. PASKIRTIS

4. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga kontroliuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programos įgyvendinimo priemonių, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų ir Žemės ūkio ministerijos vadovybės pavedimų vykdymo, asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimo eigą pagal ministerijoje įdiegtą darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemą, organizuoti ir koordinuoti skyriaus darbą, užtikrinti ministerijos struktūrinių padalinių rengiamų dokumentų įforminimo ir saugojimo teisingumą, jų atitikimą teisės normų aktamsm, užtikrinti ministerijos įslaptintos informacijos administravimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu ir kitais teisės aktais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas bendroje veiklos srityje dokumentų valdymo priežiūros ir asmenų prašymų bei skundų nagrinėjimo organizavimo bei asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo.

  1. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teisės aktų ir dokumentų rengimą ir įforminimą, dokumentų valdymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, ir įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos darbo reglamentu, asmenų aptarnavimą ministerijoje reglamentuojančiais teisės aktais;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų dokumentų valdymo ir  asmenų aptarnavimo srityje;

6.4. sugebėti pagal kompetenciją rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su dokumentų valdymu ir asmenų prašymų, pranešimų ir skundų nagrinėjimu ir kitais skyriaus veiklos klausimais;

6.5. mokėti taikyti praktikoje ministerijos nuostatus, darbo reglamentą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles:

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gerai išmanyti darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemą, rengti išvadas dėl darbo tobulinimo;6.7.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,SLAPTAI“ ir suteikiantį teisę dirbti ar susipažinti su Lietuvai perduota užsienio valstybių ar tarptautinių organizacijų įslaptinta informacija, žymima slaptumo žymos ,,SLAPTAI“ atitikmeniu.

  1. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.  planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

7.2. pagal kompetenciją organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja dokumentų valdymo reikalavimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, kontroliuoja jų rengiamų dokumentų įforminimą ir tvarkymą pagal Dokumentų rengimo ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

7.3. analizuoja, teikia pusmečio ir metų pažymas ministerijos vadovybei apie dokumentų apyvartą, ministro įsakymų ir ministerijos kanclerio potvarkių, vadovybės pavedimų projektus dokumentų valdymo klausimais, fizinių ir juridinių asmenų prašymų, skundų ir paklausimų nagrinėjimą, aptarnavimo kokybę bei asmenų aptarnavimą.

7.4. organizuoja žemės ūkio ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio priimamųjų veiklą;

7.5. užtikrina asmenų aptarnavimą ministerijoje „vieno langelio“ principu, nagrinėjant asmenų prašymus, pranešimus ir skundus bei juos aptarnaujant, atlieka aptarnavimo kokybės analizę;

7.6. kontroliuoja įslaptintos informacijos valdymą teisės aktų nustatyta tvarka, o nesant atsakingo darbuotojo, tvarko įslaptintos informacijos registraciją;

7.7. užtikrina ministerijos archyvo tvarkymą, saugojimą ir naudojimą, organizuoja bylų priėmimą iš ministerijos struktūrinių padalinių į ministerijos archyvą, nuolatinio saugojimo bylų perdavimą Lietuvos valstybės naujajam archyvui;

7.8. teikia pasiūlymus dėl dokumentų valdymo sistemos plėtojimo ir tobulinimo:

7.9. rengia teisės aktų projektus, raštus, pažymas, suvestines ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus darbu ir teikia metodinę bei praktinę pagalbą skyriaus kompetencijos klausimais  ministerijos administracijos padalinių ir ministerijos valdymo srities įstaigų darbuotojams;

7.10. atlieka Žemės ūkio ministerijos archyvinių dokumentų saugojimo, tvarkymo ir administravimo, ministerijai teikiamų pašto paslaugų einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę;

       7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

        7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius; piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

    7.13.  pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo  pavedimus.

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 8.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

Susipažinau:

_______________________                           _________                 __________________                  

(valstybės tarnautojo pareigos)                         ( parašas)                      ( vardas, pavardė)

______

(Data)