Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3P–52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40P– 33

redakcija)

BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga pagal kompetenciją vykdyti ministerijos kompetencijai priklausančių uždavinių vykdymą žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, mobilizacijos, nacionalinio saugumo srityse, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo srityse, teisės aktų projektams bei programoms rengti bei jų įgyvendinimui kontroliuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Skyriaus  patarėjas pagal kompetenciją vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – žemės ir maisto ūkio civilinės saugos, mobilizacijos, nacionalinio saugumo, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo srityse.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            6.1. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius civilinės saugos ir mobilizacijos sritis, dokumentų tvarkymo ir administravimo bei teisės aktų rengimo tvarką;

            6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir civilinės saugos srityje;

            6.3. gebėti atlikti kuruojamos srities teisės aktų analizę, rengti ir derinti teisės aktų projektus;

            6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, MS Power Point;

            6.5. mokėti anglų arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

            6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

            6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbo veiklą;

            6.8. atitikti teisė aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.  

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

            7.1. pagal ministerijos kompetenciją vykdo žemės ir maisto ūkio civilinės saugos užduotis, NATO ir ES civilinio pasirengimo ekstremalioms situacijoms planavimo užduotis bei dalyvauja planuojant ir užtikrinant NATO priimančiosios šalies paramą;

            7.2. renka, kaupia ir sistemina duomenis ir kitą informaciją, reikalingą ministerijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planui ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planui parengti, rengia šių planų projektus, ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų užtikrinančių tinkamą ministerijos pasirengimą ekstremaliųjų situacijų planavimo srityje projektus;

           7.3. organizuoja ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Mobilizacijos valdymo grupės posėdžius, rengia aktualią medžiaga, protokolus;

           7.4. renka, kaupia ir sistemina duomenis ir kitą informaciją, reikalingą ministerijos mobilizacijos planui parengti, rengia mobilizacijos plano projektą, teikia siūlymus dėl valstybinių mobilizacinių užduočių vykdymo;

          7.5. renka ir administruoja duomenis ir kitą informaciją pagal ministerijos kompetenciją, reikalingą Lietuvos Respublikos priimančiosios šalies paramos (toliau – PŠP) galimybių katalogui parengti, rengia ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų pasirengimo PŠP teikti ir jos teikimo klausimais projektus teikia siūlymus dėl PŠP teikimo užduočių ir mobilizacinių nurodymų dėl PŠP vykdymo;

            7.6.  organizuoja civilinės saugos ir mobilizacinio mokymo renginius ministerijoje, rengia civilinės saugos, mobilizacijos ir (ar) PŠP mokymo planus, tvarko informaciją, susijusią su civilinės saugos, mobilizaciniu ar PŠP mokymu. Pagal kompetenciją dalyvauja Priešgaisrinės apsaugos departamento prie VRM,  Mobilizacijos departamento prie KAM, NATO ir ES rengiamose pratybose, mokymuose, seminaruose ir kituose renginiuose;

            7.7. rengia ir atnaujina ministerijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą, supažindina į šį rezervą įtrauktus asmenis su jų teisėmis ir pareigomis, tvarko jame įrašytų asmenų duomenis, organizuoja į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų dalyvavimą mobilizacinio ir (ar) PŠP mokymo reginiuose;

            7.8. renka, kaupia ir sistemina duomenis ir kitą informaciją, reikalingą ministerijos ataskaitoms Lietuvos Respublikos Vyriausybei parengti dėl rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui bei jų šalinimo ir mažinimo priemonių įgyvendinimo;

            7.9. atstovauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai NATO Jungtiniame sveikatos, žemės ūkio ir maisto komitete (angl. JHAFG), dalyvauja šio komiteto plenariniuose posėdžiuose, rengia, derina ir pristato LR poziciją žemės ir maisto ūkio civilinės saugos klausimais šiame komitete;

            7.10. dalyvauja ministerijos ir kitų valstybės institucijų ar įstaigų sudarytų ir sudaromų komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

            7.11. pagal priskirtas funkcijas teikia informaciją ir pastabas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių rengiamų dokumentų;

7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

            7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau:

_____________

 (parašas)

_______________

(vardas ir pavardė)

_______________

(data)