Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengiant, tikslinant, papildant bei įgyvendinat Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinius teisės aktus, nacionalines programas; formuojant Lietuvos žemės ūkio ir pramonės politiką etilo alkoholio, vyno ir kitų fermentuotų gėrimų, spiritinių gėrimų, perdirbtų vaisių ir daržovių, mielių, acto, duonos, konditerijos, tabako gaminių gamybos šakose bei kavos, kakavos, arbatos sektoriuose, atsižvelgiant į Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus ir į tarptautinių organizacijų sprendimus bei rekomendacijas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – etilo alkoholio, vyno ir kitų fermentuotų gėrimų, spiritinių gėrimų, perdirbtų vaisių ir daržovių, mielių, acto, duonos, konditerijos, kavos, kakavos, arbatos ir tabako gaminių sektorių valstybinio reguliavimo ir koordinavimo, ES bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo priemonių kavos, kakavos ir šokolado, medaus, perdirbtų vaisių ir daržovių sektoriuose įgyvendinimo koordinavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisės aktų rengimo maisto pramonės srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius etilo alkoholio, vyno ir kitų fermentuotų gėrimų, spiritinių gėrimų, perdirbtų vaisių ir daržovių, mielių, acto, duonos, konditerijos, tabako gaminių, kavos, kakavos, arbatos gamybos šakas, šių maisto produktų rinkas administruojančių institucijų veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
6.4. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
6.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
6.8. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias, rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas;
6.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja rengiant, tikslinant, papildant bei įgyvendinant nacionalines programas;
7.2. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos kompetencijai priskirtus ir derina kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;
7.3. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos padalinių ir kitų institucijų derinamų teisės aktų projektus, siekiant pateikti siūlymus bei išvadas dėl jų tikslingumo, papildymo ar kitokio tobulinimo;
7.4. pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ir derina kitų institucijų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, analizuoja ir teikia išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teismo bylas, dalyvauja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organuose, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą kuruojamoje srityje;
7.5. teikia pasiūlymus rengiant ir svarstant tarpvalstybines programas ir projektus, susijusius su vyno, spiritinių gėrimų, kitų fermentuotų gėrimų, etilo alkoholio klausimais, rengia medžiagą dėl Lietuvos Respublikos pozicijų svarstymo ministerijų atstovų pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose ir kituose pasitarimuose;
7.6. pagal kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
7.7. nagrinėja, renka ir sistemina pirminius ir antrinius bendros rinkos organizavimą reglamentuojančius ES teisės aktus, siekiant laiku žinoti apie teisės aktų pasikeitimus ir įvertinti taikymo galimybes;
7.8. atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos. Rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką. Prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;
7.9. sprendžiant klausimus, susijusius su kuruojamos srities produktų kokybės politika, analizuoja kuruojamos srities šakų žaliavų, produktų suvartojimo šalyje ūkinius ir finansinius bei kitus rodiklius, teikia siūlymus dėl mokslinių-tiriamųjų darbų perdirbtų produktų (maisto) pramonės srityje tikslingumo;
7.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir svarsto ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklos klausimus, jų siūlymus ir prašymus;
7.11. siekiant teikti patikimą informaciją pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.12. palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir užsienio šalių institucijomis sprendžiant bendras problemas bei siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;
7.13. nuolatos konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;
7.14. teikia pasiūlymus dėl savo kuruojamos srities Europos Sąjungos dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, siekiant, kad Europos Sąjungos teisės aktai būtų teisingai suprantami ir taikomi; pagal poreikį teikia ataskaitas Europos Komisijai kuruojamais klausimais;
7.15. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai, bei kitas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu ES.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.


Susipažinau 

_______________
       (parašas)

____________________
   (vardas, pavardė)

_______________
         (data)