Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant pieno sektoriuje nacionalinę valstybės politiką, suderintą su Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrąja žemės ūkio politika, ir organizuoti jos priemonių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – pieno sektoriaus valstybinio reguliavimo ir koordinavimo, techninės pažangos ir plėtros įgyvendinimo, ES rinkos reguliavimo priemonių – ES ir nacionalinės paramos schemų pieno sektoriuje įgyvendinimo organizavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį maisto sektoriuje;
6.3. išmanyti bendruosius ES bei nacionalinius žemės ūkį ir pieno sektorių reglamentuojančius teisės aktus, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja, renka ir sistemina pirminius ir antrinius bendrą pieno rinkos organizavimą reglamentuojančius ES teisės aktus pieno sektoriaus klausimais, siekiant laiku žinoti apie teisės aktų pasikeitimus ir įvertinti taikymo galimybes;
7.2. teikia konsultacijas pieno ir pieno produktų bendrosios rinkos organizavimo klausimais, siekiant, kad būtų teisingai taikomi bendrą pieno rinkos organizavimą reglamentuojantys ES teisės aktai;
7.3. pagal kompetenciją rengia medžiagą apie pieno sektorių, dalyvauja rengiant ir derinant nuomonę ir poziciją dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatų, susijusių su ES bendrosios žemės ūkio politikos priemonių pieno ir pieno produktų sektoriuje įgyvendinimu, siekiant Lietuvos poziciją pateikti ES Tarybos bei Komisijos darbo grupių ir komitetų bei kitų organų susitikimuose (bendrieji ir su pieno ir pieno produktų sektoriumi susiję horizontalūs klausimai);
7.4. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos pieno sektoriaus poziciją ES institucijų – Tarybos bei Komisijos darbo grupių ir komitetų bei kitų organų susitikimuose, siekiant atstovauti Lietuvos interesams ir balsuojant pateikti Lietuvos poziciją;
7.5. rengia ir teikia pasiūlymus dėl valstybės ir ES lėšų skyrimo pieno gamintojams skirtos paramos priemonėms įgyvendinti, koordinuoja ir kontroliuoja ES ir nacionalinės paramos pieno gamintojams schemų įgyvendinimą: tiesioginių išmokų už pieną– pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos, specialiosios paramos už pieną, susietosios paramos už  pienines karves, tikslu palaikyti žemės ūkio veiklos subjektų konkurencingumą ir pieno gamintojų pajamų palaikymą bei siekiant, kad būtų teisingai panaudotos šioms priemonėms skirtos lėšos;
7.6. rengia ir teikia pasiūlymus dėl lėšų iš valstybės biudžeto skyrimo nacionalinėms paramos priemonėms, susijusioms su maisto sauga pieno sektoriuje, įgyvendinti: paramos už pieno tyrimus saugos ir kokybės stebėsenos bei kontrolės reikmėms, superkamo pieno ir šio pieno mėginių tapatumo kontrolės reikmėms, siekiant užtikrinti maisto saugą ir, kad būtų teisingai panaudotos šioms priemonėms skirtos lėšos;
7.7. vykdo dokumentinę einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje, siekiant užtikrinti, kad ministerijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimumo finansų srityje valdymo principus;
7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius ministerijų, kitų įstaigų ir institucijų, piliečių, kitų asmenų pateiktus pareiškimus, prašymus, paklausimus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus, siekiant suteikti patikimą informaciją ministerijos kompetencijos klausimais;
7.9. teikia pasiūlymus formuojant Strateginio plano programas ir jų vertinimo kriterijus, siekiant vykdyti ministerijos strateginius tikslus pieno sektoriaus srityje;
7.10. rengia pranešimus spaudai apie pieno sektoriaus aktualijas, siekiant informuoti visuomenę;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                     (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                          (data)