Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.        
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant pieno sektoriuje nacionalinę valstybės politiką, suderintą su Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrąja žemės ūkio politika, ir organizuoti jos priemonių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, apimančias pieno produktų ES rinkos organizavimo priemonių: intervencinių pirkimų, privataus saugojimo, vidaus suvartojimo skatinimo įgyvendinimo organizavimo, eksporto grąžinamųjų išmokų taikymo, pieno ir pieno produktų statistikos surinkimo ir tvarkymo sritis.

III. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo ar ekonomikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti darbo, susijusio su pieno sektoriumi, patirties;
6.3. išmanyti bendruosius Europos Sąjungos bei nacionalinius žemės ūkį ir pieno sektorių reglamentuojančius teisės aktus, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus.

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant pieno sektoriaus plėtros strategiją ir teikia pasiūlymus dėl pieno bei jo produktų rinkos reguliavimo politikos formavimo ir įgyvendinimo, siekiant pieno sektoriaus konkurencingumo didinimo;
7.2. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, koordinuoja jų įgyvendinimą (bendrieji ir su pieno sektoriumi susiję horizontalūs, rinkos reguliavimo priemonių: intervenciniai pirkimai, privatus saugojimas, vidaus suvartojimo skatinimo bei prekybos klausimai, eksporto grąžinamosios išmokos), siekiant didinti žemės ūkio subjektų konkurencingumą bei pieno gamintojų pajamas;
7.3. vykdo priežiūrą, kaip atliekamos atitinkamoms institucijoms pavestos pieno rinkos organizavimo priemonių (pieno produktų intervencijos, pieno produktų vartojimo skatinimo priemonės) administravimo funkcijos;
7.4. teikia konsultacijas pieno ir pieno produktų bendrosios rinkos organizavimo klausimais, siekiant, kad būtų teisingai taikomi bendrą pieno rinkos organizavimą reglamentuojantys Europos Sąjungos teisės aktai;
7.5. pagal kompetenciją analizuoja Europos Sąjungos teisės aktus, susijusius su pieno ir pieno produktų statistika, ir kuria duomenų apie pieno sektorių surinkimo ir tvarkymo sistemą Lietuvoje, siekiant surinkti ir valdyti tinkamą informaciją, reikalingą pieno sektoriaus valdymo sprendimams priimti;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant pieno sektoriaus bei horizontalių, su kitais sektoriais susijusių, klausimų pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatų, siekiant efektyvaus Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimo pieno ir pieno produktų sektoriuje;
7.7. pagal kompetenciją atstovauja Lietuvos pieno sektoriaus poziciją dėl pieno rinkos reguliavimo priemonių: intervencinių pirkimų, privatus saugojimo, vidaus suvartojimo skatinimo bei prekybos klausimų Europos Tarybos darbo grupių susitikimuose, siekiant atstovauti Lietuvos interesams ir balsuojant pateikti Lietuvos poziciją;
7.8. rengia medžiagą apie šalies pieno sektorių, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant nuomonę dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatų, susijusių su Europos Sąjungos pieno rinkos organizavimo priemonių įgyvendinimu, siekiant Lietuvos poziciją pateikti Europos Sąjungos institucijų – Tarybos bei Komisijos darbo grupių ir komitetų bei kitų organų susitikimuose;
7.9. teikia pasiūlymus dėl savo kuruojamos srities Europos Sąjungos dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, siekiant, kad Europos Sąjungos teisės aktai būtų teisingai suprantami ir taikomi;
7.10. teikia pasiūlymus formuojant Strateginio plano programas ir jų vertinimo kriterijus, siekiant vykdyti ministerijos strateginius tikslus pieno sektoriaus srityje;
7.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant riboto naudojimo dokumentus, susijusius su valstybės rezervo atsargų saugojimu;
7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijos struktūrinių padalinių ir kitų institucijų derinamų teisės aktų projektus, siekiant pateikti siūlymus bei išvadas dėl jų tikslingumo, papildymo ar kitokio tobulinimo;
7.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir svarsto ministerijos reguliavimo srities institucijų veiklos klausimus, jų siūlymus ir prašymus;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.15. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius ministerijų, kitų įstaigų ir institucijų, piliečių, kitų asmenų pateiktus pareiškimus, prašymus, paklausimus ir skundus, susijusius su pieno produktų rinkos organizavimo klausimais, rengia atsakymų į juos projektus, siekiant suteikti patikimą informaciją ministerijos kompetencijos klausimais;
7.16. rengia mėnesines ir metines analizes bei apžvalgas apie supirkto pieno kiekius ir kainas, siekiant įvertinti pieno žaliavos kainų formavimosi tendencijas bei kitą informaciją savo kompetencijos klausimais;
7.17. kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina statistinius bei operatyvinius duomenis, rengia momentines, mėnesines ir metines analizes bei apžvalgas apie pieno produktų gamybą, realizavimą vidaus ir užsienio rinkose, kainas, siekiant vertinti pieno sektoriaus plėtros galimybes ir tendencijas;
7.18. pildo klausimynus, gautus iš Europos Sąjungos institucijų ir kitų Europos Sąjungos šalių narių įvairiais pieno rinkos organizavimo bei statistikos klausimais, siekiant laiku perduoti nurodytą informaciją atitinkamoms institucijoms;
7.19. rengia ir teikia pasiūlymus dėl lėšų iš valstybės biudžeto skyrimo nacionalinėms paramos priemonėms, susijusioms su intervencinių priemonių pieno sektoriuje įgyvendinimu, siekiant užtikrinti intervencinių priemonių taikymą ir, kad būtų teisingai panaudotos šioms priemonėms skirtos lėšos;
7.20. vykdo dokumentinę einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje, siekiant užtikrinti, kad ministerijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimumo finansų srityje valdymo principus;
7.21. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei padalinio vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
              (vardas ir pavardė)
_____________________________
                       (data)