Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant pieno sektoriuje nacionalinę valstybės politiką, suderintą su Europos Sąjungos Bendrąja žemės ūkio politika, ir organizuoti jos priemonių įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas, apimančias nacionalinį žalio pieno supirkimo ir jo kokybės vertinimo bei sutartinių santykių pieno sektoriuje reglamentavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities pramonės inžinerijos krypties, išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį maisto sektoriuje;
6.3. išmanyti bendruosius Europos Sąjungos bei nacionalinius žemės ūkį ir pieno sektorių reglamentuojančius teisės aktus, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer;
6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja, renka ir sistemina pirminius ir antrinius bendrą pieno rinkos organizavimą reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus, siekiant laiku žinoti apie savo srities teisės aktų pasikeitimus ir įvertinti taikymo galimybes;
7.2. rengia teisės bazę (tvarką, taisykles, programas) pieno supirkimo sistemos funkcionavimui, koordinuoja jos įgyvendinimą, siekiant užtikrinti pieno supirkimo sistemos, tenkinančios visus pieno rinkos dalyvius, veikimą, tinkamą valstybinės pieno kontrolės sistemos organizavimą bei savalaikį Europos Sąjungos teisės aktų taikymą pieno supirkimo srityje;
7.3. iš informacinių sistemų atlieka pieno tyrimų analizę, siekiant suformuoti nuomonę apie esamą superkamo pieno kokybės būklę bei teikti pasiūlymus jos gerinimui;
7.4. tobulina žaliavinio pieno supirkimo ir jo kokybės vertinimo tvarką, siekiant užtikrinti superkamo pieno kokybę bei pieno ir pieno produktų konkurencingumą rinkoje;
7.5. pagal kompetenciją rengia medžiagą apie pieno sektorių (pieno supirkimo bei kokybės klausimais, pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimo ir veiklos klausimais), dalyvauja rengiant ir derinant nuomonę ir poziciją dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatų, siekiant Lietuvos poziciją pateikti Europos Sąjungos Tarybos bei Komisijos darbo grupių ir komitetų bei kitų organų susitikimuose;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant pieno sektoriaus bei horizontalių, su kitais sektoriais susijusių, klausimų pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir kitų dokumentų nuostatų, siekiant efektyvaus Europos Sąjungos Bendrosios žemės ūkio politikos priemonių įgyvendinimo pieno ir pieno produktų sektoriuje;
7.7. teikia pasiūlymus dėl savo kuruojamos srities Europos Sąjungos dokumentų vertimų į lietuvių kalbą, siekiant, kad Europos Sąjungos teisės aktai būtų teisingai suprantami ir taikomi;
7.8. palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis sprendžiant pieno supirkimo ir jo kokybės vertinimo tvarkos, pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimo ir veiklos klausimais, problemas. Dalyvauja Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pieno žaliavos sudėties ir kokybės nagrinėjimo arbitražinės komisijos veikloje, siekiant šiai komisijai suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jos užduotis, taip pat pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.9. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius ministerijų, kitų institucijų ir įstaigų, piliečių, kitų asmenų pateiktus pareiškimus, prašymus, paklausimus ir skundus, rengia atsakymų į juos projektus, taip pat teikia konsultacijas žodžiu ir telefonu, ar į ministeriją atvykstantiems asmenims, siekiant jiems suteikti  patikimą informaciją ministerijos kompetencijos klausimais;
7.10. organizuoja darbo grupės – Pieno tarybos posėdžius, siekiant šiai darbo grupei suformuluotų (pavestų) tikslų įgyvendinimo;
7.11. teikia siūlymus dėl mokslinių ir tiriamųjų darbų pieno sektoriuje tikslingumo, dalyvauja mokslinių tiriamųjų darbų komisijų veikloje, siekiant prisitaikyti prie vykstančių pokyčių ir tendencijų, įsavinti pažangius metodus kuruojamoje srityje;
7.12. rengia ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimą bei veiklą pieno sektoriuje, koordinuoja šių organizacijų pripažinimo ir kontrolės administravimą, rengia žemės ūkio ministro įsakymus dėl gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo siekiant užtikrinti pieno gamintojų derybinių galių stiprinimą;
7.13 teikia informaciją Europos Komisijai apie pieno sektoriaus pripažintų organizacijų ir jų asociacijų veiklą įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1308/20132012 ir jį įgyvendinančiuose teisės aktuose įtvirtintas nuostatas;
7.14. rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinimo siekiant užtikrinti šio įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
7.15. rengia ir teikia pasiūlymus dėl lėšų iš valstybės biudžeto skyrimo nacionalinėms paramos priemonėms, susijusioms su Lietuvos Respublikos ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu pavestų funkcijų vykdymu, siekiant užtikrinti šio įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir, kad būtų teisingai panaudotos šioms priemonėms skirtos lėšos;
7.16. rengia ir teikia pasiūlymus dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo sistemos įgyvendinimo;
7.17. vykdo dokumentinę einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje, siekiant užtikrinti, kad ministerijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimumo finansų srityje valdymo principus;
7.18. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                     (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                         (data)