Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

MAISTO PRAMONĖS IR KOKYBĖS SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Maisto pramonės ir kokybės skyriaus (toliau – skyriaus) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga padėti organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą formuojant ir įgyvendinant nacionalinės valstybės politikos, suderintos su Europos Sąjungos (toliau – ES) Bendrąja žemės ūkio politika (toliau – BŽŪP) priemones pieno, mėsos, perdirbtų produktų (alkoholio produktų, nealkoholinių gėrimų, cukraus,  duonos, konditerijos, perdirbtų vaisių ir daržovių ir kitų gaminių gamybos) sektoriuose, taip pat maisto produktų saugos srityje formuojant Lietuvos maisto pramonės raidos politiką ir strategiją, įgyvendinant maisto saugos reikalavimus, įgyvendinant Vyriausybės programoje numatytus maisto produktų šakų politikos strateginius tikslus.

III. VEIKLOS SRITIS


       
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – pieno, mėsos, perdirbtų produktų (toliau – maisto pramonės) sektoriuose nustatant ir įgyvendinant valstybinio reguliavimo priemones, koordinuojant ES bendro žemės ūkio produktų rinkų organizavimo priemonių įgyvendinimą, taip pat maisto produktų saugos srityje užtikrinant maisto produktų saugos reikalavimus.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities maisto technologijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį maisto pramonės sektoriuje;
6.3. išmanyti bendruosius ES bei nacionalinius žemės ūkį, maisto produktų sektorius reglamentuojančius teisės aktus, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą; 
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, Internet Explorer;
6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. formuoja ir dalyvauja formuojant maisto pramonės strategiją ir vystymo programas, siekiant įgyvendinti maisto pramonės sektoriuose racionalias valstybės reguliavimo ir rinkos organizavimo priemones, suderintas su ES BŽŪP;
7.2. formuoja ir dalyvauja formuojant bei įgyvendinant valstybės politiką žemės ūkio ir maisto produktų saugos srityje;
7.3. rengia arba dalyvauja rengiant bei derinant Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, programas ir priemones maisto produktų saugos srityje bei kitose, su maisto pramone susijusiose srityse, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;
7.4. pagal kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose;
7.5. teikia siūlymus maisto produktų saugos srityje;
7.6. konsultuoja ir teikia informaciją bendros maisto produktų rinkos organizavimo, maisto produktų saugos klausimais, siekiant suteikti patikimą informaciją ministerijos kompetencijos klausimais;
7.7. dalyvauja sprendžiant klausimus, susijusius su maisto produktų valstybės rezervu;
7.8. palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir užsienio šalių institucijomis sprendžiant maisto pramonės sektorių problemas siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;
7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje, siekiant šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluotų (pavestų) tikslų bei vykdant jų užduotis;
7.10. teikia siūlymus dėl mokslinių ir tiriamųjų darbų maisto pramonės sektoriuose tikslingumo, siekiant prisitaikyti prie vykstančių pokyčių ir tendencijų, įsisavinti pažangius metodus kuruojamoje srityje, efektyviai realizuoti mokslo ir technikos laimėjimus, gerinant maisto produktų kokybę, plečiant jų asortimentą, konkurencingumą vidaus ir užsienio rinkose bei dalyvauja svarstant biudžeto lėšų skyrimą maisto pramonės moksliniams tyrimams;
7.11. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai, bei kitas funkcijas susijusias su Lietuvos Respublikos atstovavimu ES.

  VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Maisto pramonės ir kokybės skyriaus vedėjui.


Susipažinau

__________________
       (parašas)

____________________
   (vardas, pavardė)

_______________
         (data)