Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. spalio 25 d.

įsakymo Nr. 40P-31

redakcija)

GYVULININKYSTĖS  IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.  

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. Paskirtis

  1. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga žemės ūkio politikos strateginiams tikslams ūkinių gyvūnų veislininkystės  srityje įgyvendinti, padėti vykdyti skyriui pavestas funkcijas, dalyvauti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių šią sritį projektų rengime. Dalyvauti formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus rengiant programas, derinant įstatymus ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais žemės ūkio politikos strateginiams tikslams  ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse.

III. Veiklos sritis

  1. Skyriaus patarėjo veikla apima specialiosios veiklos srities funkcijas žemės ūkio politikos strateginiams tikslams ūkinių gyvūnų veislininkystės  srityse įgyvendinančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, dalyvavimą formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal ES reikalavimus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtros srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.       išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio politikos strateginių tikslų  ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;

6.2.    išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.4.   mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.6.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį gyvulininkystės srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1.   pagal kompetenciją dalyvauja formalizuojant teisės aktus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse;

7.2.   rengia programas ir pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus, ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

7.3.   rengia ir derina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

7.4.   teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, priemones žemės ūkio politikos strateginiams tikslams ūkinių gyvūnų veislininkystės  srityse įgyvendinti;

7.5.       padeda skyriaus vedėjui organizuojant skyriaus darbą, analizuojant ir teikiant pasiūlymus politikos formavimui ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje, pagal kompetenciją įgyvendinant ministerijos strateginę politiką, koordinuojant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje, rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

7.6.       teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių, siekiant nustatyti ūkinių gyvūnų veislininkystės srities racionaliausius rėmimo prioritetus bei kriterijus;

7.7.   dalyvauja harmonizuojant ir įgyvendinant valstybės politiką ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtojimo strategijoje bei taikant ES teisės aktus, bei darbo grupėse derinant įstatymus, standartus, kokybės normatyvus atitikimui ES teisės aktams;

7.8.   pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus;

7.9.   kompetencijos ribose kontroliuoja kaip vykdomi teisės aktų reikalavimai;

7.10.                                          teikia pasiūlymus koordinuojant šalies ūkinių gyvūnų veislininkystės atstovavimą užsienio parodose, mugėse ir Lietuvoje organizuojant tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.11.   dalyvauja rengiant teisės aktus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams ūkinių gyvūnų veislininkystės srityse atitinkančius tarptautinius reikalavimus, atstovauja darbo grupėse, komitetuose, ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose, tarptautinėse ūkinių gyvūnų veislininkystės organizacijose ir kt.;

7.12.                                          dalyvauja tarpinstitucinių grupių veikloje, analizuojant ir vertinant žemės ūkio politikos strateginius tikslus gyvulininkystės plėtros srities užtikrinimo priemones;

7.13.                                          pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.14.   pagal kompetenciją koordinuoja užsakomuosius mokslo taikomuosius darbus gyvulininkystės ir ūkinių gyvūnų veislininkystės srityje;

7.15.   teikia pasiūlymus rengiant priemones veislinės medžiagos valstybinio reguliavimo klausimais;

7.16.   sprendžia su ūkinių gyvūnų veislininkystės plėtra susijusius klausimus;

7.17.                                          atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.18.   pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant;

7.19.                                          pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)