Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. spalio 25 d.

įsakymo Nr. 40P- 31

redakcija)

                                                                                                                                                                  GYVULININKYSTĖS  IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS

                                                                                                                                                                                           VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga žemės ūkio politikos strateginiams tikslams  gyvulininkystės  šakose įgyvendinti ir užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų politikai formuoti ir padarytai žalai kompensuoti, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių šių šakų plėtojimą projektams rengti. Dalyvauti harmonizuojant ir įgyvendinant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau - ES) reikalavimus gyvulininkystės srityse, ir užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų politikai formuoti ir padarytai žalai kompensuoti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje - dalyvauja formuojant žemės ūkio politikos strateginius tikslus  gyvulininkystės  ir užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų padarytos žalos kompensavime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su gyvulininkystės sektoriaus veikla;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti susisteminti, analizuoti informaciją, ją kaupti;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.6. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gyvulininkystės srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

              7.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant gyvulininkystės sektoriaus  plėtros strategiją;

7.2. rengia programas ir pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus, standartus, kokybės normas ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

7.3. pagal savo kompetenciją rengia ir derina įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, darbo grupėse derina jų atitikimą ES teisės aktams, dalyvauja ir teikia pasiūlymus ruošiant ES teisės aktus, reglamentuojančius gyvulininkystės sektorių ;

7.4. koordinuoja užsakomųjų mokslo taikomųjų tyrimų darbus gyvulininkystės ir veislininkystės srityje;

7.5. 7.6. sprendžia su užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų padarytos žalos kompensavimu isusijusius klausimus;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir įgyvendinant žaliavų kokybės gerinimo politiką;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.9. kompetencijos ribose kontroliuoja kaip vykdomi ministro įsakymai ir kiti norminiai aktai;

7.10. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus bei pavaduoja kitą skyriaus specialistą jam nesant;

7.11. teikia pasiūlymus koordinuojant šalies gyvulininkystės šakos ūkio atstovavimą užsienio parodose, mugėse, organizuojant Lietuvoje tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.12. dalyvauja rengiant gyvulinės kilmės produktų kokybės taisykles atitinkančias tarptautinius reikalavimus;

7.13. pagal kompetenciją koordinuoja mokslo, modernių technologijų diegimą gyvulininkystės ir veislininkystės srityje;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.15. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.16. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

      8.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)