Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo  28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

GYVULININKYSTĖS  IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.         Gyvulininkystės ir veislininkystės  skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. Paskirtis

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti gyvulininkystės, veislininkystės priežiūros, pieninių galvijų veislininkystės sritį reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą. Dalyvauti formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus veterinarijos, ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių gerovės reikalavimų srityje rengiant programas, derinant įstatymus ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais.

III. Veiklos sritis

  1. Tarnautojo veikla apima specialiosios veiklos srities funkcijas žemės ūkio politikos strateginių tikslų gyvulininkystės, veislininkystės priežiūros, pieninių galvijų veislininkystės formavimą įgyvendinančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, dalyvavimą formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal ES reikalavimus gyvulininkystės ir veislininkystės srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.       išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su gyvulininkystės sektoriaus veikla ir veislininkyste, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą,;

6.2.        išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą;

6.4.   mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.5.   mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gyvulininkystės srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1.   pagal kompetenciją rengia teisės aktus pieninių galvijų ir kitų ūkinių gyvūnų rūšių veislininkystės, veislininkystės paslaugų teikimo, valstybės pagalbos veislininkystei srityse;

7.2.   rengia programas ir pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus, standartus, kokybės normas ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

7.3.   rengia ir derina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

7.4.   teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, standartus, priemones vidaus rinkos apsaugai;

7.5.   pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus;

7.6.   teikia pasiūlymus koordinuojant šalies gyvulininkystės atstovavimą užsienio parodose, mugėse, organizuojant Lietuvoje tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.7.  dalyvauja rengiant teisės aktus gyvulininkystės, veislininkystės, pagalbos veislininkystei srityse, atitinkančius tarptautinius reikalavimus, atstovauja ES darbo grupėse, komitetuose ir kt.;

7.8.   pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.9.   pagal kompetenciją koordinuoja gyvulininkystės technologijos mokslo, modernių technologijų diegimą gyvulininkystės, veislininkystės, žemės ūkio gamybos srityje;

7.10.                                          inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.11.                                          pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)