Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

GYVULININKYSTĖS  IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1.     Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

  1.     Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga žemės ūkio politikos strateginiams tikslams veislinės ir mėsinės galvijininkystės, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo reikalavimų srities įgyvendinančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimui. Taip pat dalyvauti formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus gyvulininkystės srityje, rengiant programas, derinant įstatymus ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais.

III. VEIKLOS SRITIS

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje: veislinės ir mėsinės galvijininkystės, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo reikalavimų srityje, formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką pagal ES reikalavimus kuruojamose srityse.

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su veislinės ir mėsinės galvijininkystės, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo sektorių veikla, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą, uždavinius ir funkcijas;

6.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti susisteminti, analizuoti informaciją, ją kaupti;

6.6. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:      

7.1. dalyvauja rengiant, tikslinant, papildant bei įgyvendinant nacionalines programas;

7.2. rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ministerijos kompetencijai priskirtus ir derina kitų institucijų parengtus Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, siekiant užtikrinti ministerijai pavestų funkcijų vykdymą ir įgyvendinant ES teisės aktus;

7.3. teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis ir derina kitų institucijų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl ES ir tarptautinių organizacijų teisės aktų projektų, analizuoja ir teikia išvadas dėl tikslingumo Lietuvai įstoti į ES Teisingumo Teismo bylas, dalyvauja ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organuose, siekiant užtikrinti tinkamą Lietuvos Respublikos interesų atstovavimą kuruojamoje srityje;

7.4. teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis su gyvulininkystės sektoriumi susijusius Susietosios paramos 2015–2020 m. schemų projektus, administravimo taisyklių ir šių schemų įgyvendinimui reikalingus teisės aktų projektus;

7.5.  teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos  už karves žindenes ir telyčias administravimo taisyklių projektus koordinuoja šios priemonės įgyvendinimą;

7.7. teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis dėl pagalbos grynaveislių ūkinių gyvūnų įsigijimui reikalingus teisinius aktus, dalyvauja paraiškų vertinime, koordinuoja šios priemonės įgyvendinimą;

7.8. rengia Šviečiamosios gyvulininkystės programos, skirtos vaikams ir jaunimui,  įgyvendinimui reikalingus teisinius aktus, dalyvauja paraiškų vertinime, vykdo šviečiamųjų renginių patikras, koordinuoja šios priemonės įgyvendinimą;

7.9. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, rengia medžiagą posėdžiams ir pasitarimams Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje ir kitose institucijose;

7.10. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;

7.11. atstovauja Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijų darbo organų susitikimuose ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, rengia ataskaitas iš ES institucijų darbo organų susitikimų, prireikus rengia informacinius pranešimus spaudai;

7.12. sprendžiant klausimus susijusius su kuruojamos srities produktų kokybės politika, analizuoja kuruojamos srities žaliavų, produktų suvartojimo šalyje ūkinius ir finansinius bei kitus rodiklius, teikia siūlymus dėl mokslinių-tiriamųjų darbų kuruojamose srityje tikslingumo; pagal kompetenciją koordinuoja mokslo, modernių technologijų diegimą gyvulininkystės srityje;

7.13. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus;

7.14. palaiko ryšius su kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis ir užsienio šalių institucijomis sprendžiant bendras problemas bei siekiant užtikrinti pasikeitimą informacija;

7.15. nuolatos konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų rengimo klausimais;

7.16. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.17. teikia pasiūlymus koordinuojant šalies gyvulininkystės atstovavimą užsienio parodose, mugėse ir Lietuvoje organizuojant tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.18. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.19. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)