Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo  28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

GYVULININKYSTĖS  IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.                   PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.          Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

              3. NETEKO GALIOS: 2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II.                Paskirtis

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų formalizavimą, užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų politikos formavimo ir padarytos žalos kompensavimą, dalyvauti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių šią sritį projektų rengime. Dalyvauti formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių gerovės reikalavimų srityje rengiant programas, derinant įstatymus ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais.

III.             Veiklos sritis

  1. Tarnautojo veikla apima specialiosios veiklos srities funkcijas žemės ūkio politikos strateginių tikslų ūkinių gyvūnų gerovės tvarkymo reikalavimų ir užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų ir padarytos žalos kompensavimą formavimą įgyvendinančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, dalyvavimą formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal ES reikalavimus gyvulininkystės ir veterinarijos srityje.

IV.             SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su gyvulininkystės sektoriaus ir veterinarijos veikla, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą, Žemės ir maisto ūkio departamento uždavinius ir funkcijas;

6.2.    išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.4.   mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5.   mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.6.   turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gyvulininkystės srityje.

V.                ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1.       pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis ūkinių gyvūnų gerovės, užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų ir padarytos žalos kompensavimo srityse, derina juos su atitinkamais ES teisės aktais;

7.2.   teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, standartus, priemones vidaus rinkos apsaugai;

7.3.       sprendžia su ūkinių gyvūnų gerove ir užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų padarytos žalos kompensavimu susijusius klausimus;

7.4.   pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus;

7.5.   pagal kompetenciją kontroliuoja kaip vykdomi teisės aktų reikalavimai;

7.6.   teikia pasiūlymus koordinuojant šalies gyvulininkystės atstovavimą užsienio parodose, mugėse ir Lietuvoje organizuojant tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.7.  dalyvauja rengiant teisės aktus ūkinių gyvūnų gerovės srityje  ir užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų padarytos žalos kompensavimu, atitinkančius tarptautinius reikalavimus, atstovauja ES darbo grupėse, komitetuose ir kt.;

7.8.   dalyvauja tarpinstitucinių grupių veikloje, analizuojant ir vertinant veterinarijos, ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių gerovės priemones;

7.9.   pagal kompetenciją koordinuoja veterinarijos mokslo, modernių technologijų diegimą veterinarijos, gyvulininkystės srityje;

7.10.                                          pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.11.                                          inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.12.                                          pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI.             ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus  skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)