Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

GYVULININKYSTĖS  IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

  1.     Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2.     NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

  1.     Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvūnų identifikavimo, veislinės ir pramoninės kiaulininkystės bei paukštininkystės šakose įgyvendinti, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių šių šakų plėtojimą projektams rengti, pagal kompetenciją dalyvauti formuojant, harmonizuojant ir įgyvendinant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus gyvulininkystės srityje.

III.  VEIKLOS SRITIS

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją dalyvauja formuojant žemės ūkio politikos strateginius tikslus veislinės ir pramoninės kiaulininkystės bei paukštininkystės šakose, rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius šių šakų plėtojimą projektus, dalyvauja formuojant, harmonizuojant ir įgyvendinant valstybės politiką pagal ES reikalavimus gyvulininkystės srityje ir ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių tapatybės sukūrimo ir  nustatymo srityse.

IV.  SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su veislinės ir pramoninės gyvulininkystės sektoriaus veikla, ūkinių gyvūnų tapatybės nustatymu, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą,

6.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti sisteminti, analizuoti informaciją ir parengti išvadas;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. mokėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių veislinės ir pramoninės kiaulininkystės ir paukštininkystės šakų ekspertizę, rengti ir derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

6.8. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gyvulininkystės srityje.

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:      

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant kiaulininkystės ir paukštininkystės strategiją, koordinuoja joje numatytų priemonių įgyvendinimą;

7.2. koordinuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo tvarką, nustato reikalavimus galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjams, rengia galvijų pasų ir arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo dokumentų išdavimo ir naudojimo tvarką.                                                                                                             

7.3.     rengia ir  dalyvauja rengiant gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo teisinį reglamentavimą.7.4. teikia pasiūlymus vykdant Lietuvos kiaulių veislininkystės sistemos tobulinimą;

7.5. dalyvauja formuojant ES teisės dokumentus gyvulininkystės, ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių tapatybės sukūrimo ir nustatymo srityse, pagal savo kompetenciją rengia programas, dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus,  nutarimus ir kitus teisės aktus;

7.4. teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant priemones kiaulininkystės ir paukštininkystės valstybinio reguliavimo klausimais;7.6. atstovauja Lietuvos poziciją susijusiuose ES komitetuose ir darbo grupėse;

7.7 dalyvauja koordinuojant šalies gyvulininkystės srities  atstovavimą užsienio parodose, mugėse, organizuojant Lietuvoje tarptautines ūkinių gyvūnų veislininkystės parodas;7.8. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

7.9. nagrinėja veislinės ir pramoninės kiaulininkystės ir paukštininkystės šakų vystymo klausimus;

7.10. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.11. pagal kompetenciją kontroliuoja kaip vykdomi ministro įsakymai ir kiti teisės aktai kuruojamoje srityje;

7.12. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)