Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo  28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

GYVULININKYSTĖS IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.  PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1.     Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
  2.     NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

  1.     Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gamybinės avininkystės, avių kontrolinio penėjimo sistemos diegimo ir administravimo, ožkininkystės, triušininkystės ir kailinės žvėrininkystės šakose įgyvendinti, Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimui koordinuoti, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių šių šakų plėtojimą projektams rengti. Dalyvauti formuojant, harmonizuojant ir įgyvendinant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau - ES) reikalavimus gyvulininkystės ir veislininkystės srityje, rengiant programas, derinant įstatymus ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais.

III.  VEIKLOS SRITIS

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pagal kompetenciją dalyvauja formuojant žemės ūkio politikos strateginius tikslus gamybinės avininkystės, avių kontrolinio penėjimo sistemos diegimo ir administravimo, ožkininkystės, triušininkystės, kailinės žvėrininkystės ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo srityse.

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su veislinės ir gamybinės gyvulininkystės sektoriaus veikla, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;

6.2. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities gyvulininkystės technologijos ar veterinarinės medicinos krypties išsilavinimą;

6.4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, mokėti susisteminti, analizuoti informaciją, ją kaupti;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį gyvulininkystės srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, derina juos su suinteresuotomis institucijomis gamybinės avininkystės, avių kontrolinio penėjimo sistemos diegimo ir administravimo, ožkininkystės, triušininkystės, kailinės žvėrininkystės ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo srityse, derina juos su atitinkamais ES teisės aktais;

7.2. rengia programas ir pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus, standartus, kokybės normas ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

7.3. dalyvauja rengiant naujas bei keičiant jau galiojančias paramos gyvulininkystės sektoriui schemas;

7.4. sprendžia su gamybinės avininkystės, avių kontrolinio penėjimo sistemos diegimo ir administravimo, ožkininkystės triušininkystės, kailinės žvėrininkystės ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo plėtra susijusius klausimus;

7.5. pagal kompetenciją kontroliuoja kaip vykdomi ministro įsakymai ir kiti teisės aktai;

7.6. teikia pasiūlymus koordinuojant šalies gyvulininkystės atstovavimą užsienio parodose, mugėse ir Lietuvoje organizuojant tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.7. pagal kompetenciją koordinuoja mokslo, modernių technologijų diegimą gyvulininkystės srityje;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.9. atstovauja Lietuvos poziciją susijusiuose ES komitetuose ir darbo grupėse;

7.10. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus;

7.11. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus, atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju bei prekių, paslaugų ar darbų pirkimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.12. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus nagrinėjant gamybinės avininkystės, avių kontrolinio penėjimo sistemos diegimo ir administravimo, ožkininkystės, triušininkystės, kailinės žvėrininkystės ir Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo šakų vystymo klausimus;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI.  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)