Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m.  rugsėjo 6  d.

įsakymo Nr. 40P-25

redakcija)

GYVULININKYSTĖS  IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius)  patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.  

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. Paskirtis

  1. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės, veislininkystės bei kitų gyvūnų rūšių  srityse įgyvendinti, organizuoti ir/ar dalyvauti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių šią sritį projektų rengime. Dalyvauti formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus rengiant programas, derinant įstatymus ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės, veislininkystės bei kitų gyvūnų rūšies plėtros srityse.

III. Veiklos sritis

  1. Tarnautojo veikla apima specialiosios veiklos srities funkcijas žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės, veislininkystės bei kitų gyvūnų rūšių srityse įgyvendinančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, dalyvavimą formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal ES reikalavimus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės, veislininkystės ir kitų gyvūnų rūšių srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio politikos tikslų gyvulininkystės, veislininkystės bei kitų gyvūnų rūšies plėtros srityse veikla, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą, Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus uždavinius ir funkcijas;

6.2.    išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities gyvulininkystės technologijos krypties išsilavinimą;

6.4.   mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5.   mokėti anglų, prancūzų ar vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.6.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį gyvulininkystės srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1.   pagal kompetenciją dalyvauja formalizuojant teisės aktus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės, veislininkystės ir kitų gyvūnų rūšių plėtros srityse;

7.2.   rengia programas ir pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus, standartus, kokybės normas ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

7.3.   rengia ir derina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

7.4.   teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, priemones žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės, veislininkystės ir kitų gyvūnų rūšių plėtros srityse įgyvendinti;

7.5.   sprendžia su žemės ūkio politikos strateginių tikslų gyvulininkystės, veislininkystės ir kitų gyvūnų rūšių plėtros srityse bei kitus su šiomis veiklomis susijusius klausimus;

7.6.   pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus;

7.7.   teikia pasiūlymus koordinuojant šalies gyvulininkystės atstovavimą užsienio parodose, mugėse, organizuojant Lietuvoje tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.8.   dalyvauja rengiant teisės aktus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės, veislininkystės ir kitų gyvūnų rūšių plėtros srityse, atitinkančius tarptautinius reikalavimus, atstovauja ES darbo grupėse, komitetuose ir kt.;

7.9.   pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe gyvulininkystės, veislininkystės ir kitų gyvūnų rūšių plėtros srityse;

7.10.                                          pagal kompetenciją koordinuoja veterinarijos mokslo, modernių technologijų diegimą žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės, veislininkystės ir kitų gyvūnų rūšių plėtros srityse;

7.11.                                          inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus dėl prekių, paslaugų ar darbų pirkimo, kaip pirkimo iniciatorius ir vykdytojas, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.12.   pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.13.   koordinuoja ir dalyvauja rengiant gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo teisinį reglamentavimą;

7.14.        pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant;

7.15.        pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)