Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. spalio 25 d.

įsakymo Nr. 40P- 31

redakcija)

GYVULININKYSTĖS  IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

  1. Gyvulininkystės ir veislininkystės skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.  

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. Paskirtis

  1. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės srityje įgyvendinti, padėti vykdyti skyriui pavestas funkcijas, koordinuoti ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų formalizavimą, užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų politikos formavimo ir padarytos žalos kompensavimą, ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių tapatybės sukūrimo ir  nustatymo srityse. dalyvauti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių šią sritį projektų rengime. Dalyvauti formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) reikalavimus rengiant programas, derinant įstatymus ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės ir veislininkystės srityse.

III. Veiklos sritis

  1. Skyriaus patarėjo veikla apima specialiosios veiklos srities funkcijas žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės srityse įgyvendinančių teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, ūkinių gyvūnų gerovės reikalavimų formalizavimą, užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų politikos formavimo ir padarytos žalos kompensavimą, ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių tapatybės teisinį reglamentavimą, dalyvavimą formuojant, harmonizuojant valstybės politiką pagal ES reikalavimus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės plėtros srityse.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.   išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio politikos strateginių tikslų gyvulininkystės srityse, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą

6.2.    išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

6.4.   mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5.   mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.6.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį gyvulininkystės srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1.   pagal kompetenciją dalyvauja formalizuojant teisės aktus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės srityse;

7.2.   rengia programas ir pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus, ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

7.3.   rengia ir derina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus pagal savo kompetenciją;

7.4.   teikia pasiūlymus rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, priemones žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės  srityse įgyvendinti;

7.5.   analizuoja  ir teikia  pasiūlymus politikos formavimui gyvulininkystės srityje, pagal kompetenciją įgyvendinant ministerijos strateginę politiką, koordinuojant įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą gyvulininkystės srityje, rengiant pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

7.6.   teikia  pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių, siekiant nustatyti gyvulininkystės srities racionaliausius rėmimo prioritetus bei kriterijus;

7.7.   dalyvauja i harmonizuojant ir įgyvendinant valstybės politiką gyvulininkystės plėtojimo strategijoje bei taikant ES teisės aktus, bei darbo grupėse derinant įstatymus, standartus, kokybės normatyvus atitikimui ES teisės aktams;

7.8.   pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius asmenų skundus, prašymus bei pranešimus;

7.9.   kompetencijos ribose kontroliuoja kaip vykdomi teisės aktų reikalavimai;

7.10.                                          teikia pasiūlymus koordinuojant šalies gyvulininkystės atstovavimą užsienio parodose, mugėse ir Lietuvoje organizuojant tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.11.   dalyvauja rengiant teisės aktus žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės srityse atitinkančius tarptautinius reikalavimus, atstovauja darbo grupėse, komitetuose ir kt.;

7.12.                                          dalyvauja tarpinstitucinių grupių veikloje, analizuojant ir vertinant žemės ūkio politikos strateginius tikslus gyvulininkystės plėtros srities užtikrinimo priemones;

7.13.                                          pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.14.                                          pagal kompetenciją koordinuoja modernių technologijų diegimą žemės ūkio politikos strateginiams tikslams gyvulininkystės plėtros, srityse;

7.15.                                          koordinuoja ir dalyvauja rengiant ūkinių gyvūnų ir gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo teisinį reglamentavimą;

7.16.                                          koordinuoja ir dalyvauja rengiant užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų programas, rengia paramos už šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo teikimo ir dėl užkrečiamųjų ūkinių gyvūnų ligų patirtų nuostolių kompensavimo teisinį reglamentavimą;  

7.17.                                          koordinuoja ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo tvarką, ruošia teisės aktų projektus dėl reikalavimų galvijų, avių, ožkų, kiaulių ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjams, rengia galvijų pasų ir arklinių šeimos gyvūnų tapatybės nustatymo, dokumentų išdavimą ir naudojimą reglamentuojančius teisės aktų projektus;

7.18.   atstovauja darbo grupėse, komitetuose, ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose, tarptautinėse organizacijose ir kt.;

7.19.    atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

7.20.   pavaduoja skyriaus vedėją jam nesant;

7.21.    pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO pavaldumas

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)