Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės

ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P- 9

redakcija)

GYVULININKYSTĖS IR VEISLININKYSTĖS SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS  CHARAKTERISTIKA

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

III. VEIKLOS SRITIS

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.1.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, ES ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyvulininkystės, jos produkcijos kokybės ūkinių gyvūnų veislininkystės, genetinių išteklių išsaugojimo, veterinarijos nuostatas, taip pat ministerijos nuostatus ir darbo reglamentą;

6.2.  išmanyti Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei teisės aktų rengimo taisykles ir būti susipažinusiam su atitinkamos srities ES teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

6.3.  turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijos srities gyvulininkystės technologijos krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.4.  gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

6.5.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

6.6.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7.  būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

6.8.  mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.9.  turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties gyvulininkystės ar veislininkystės srityje.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.1.       organizuoja skyriaus darbą, analizuoja ir teikia pasiūlymus politikos formavimui pagal kuruojamą sritį, pagal kompetenciją įgyvendina ministerijos strateginę politiką, koordinuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą gyvulininkystės, veislininkystės, genetinių išteklių išsaugojimo, veterinarijos, ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų kompensavimo ir gyvūnų gerovės srityse, rengia pasiūlymus dėl šių sričių teisės aktų ir kitų norminių dokumentų tobulinimo;

7.2.       analizuoja ir vertina gyvulininkystės, veislininkystės, genetinių išteklių išsaugojimo, veterinarijos ir gyvūnų gerovės sričių veiklos rodiklius ir jų pokyčius;

7.3.       analizuoja ir vertina rinkų pokyčius, galinčius turėti įtakos gyvulininkystės, veislininkystės, genetinių išteklių išsaugojimo, veterinarijos sritims;

7.4.       koordinuoja 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1012 dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą reglamento (toliau – Reglamentas) bei Gyvulių veislininkystės įstatymo tinkamą įgyvendinimą;

7.5.       dalyvauja formuojant ES strategiją gyvulininkystės, ūkinių gyvūnų veislininkystės, genetinių išteklių išsaugojimo srityje, rengia programas ir pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupėse derinant įstatymus, standartus, kokybės normas ir kitus teisės aktus su atitinkamais ES teisės aktais;

7.6.       teikia siūlymus, rengia ir derina su suinteresuotomis institucijomis su kuruojamu sektoriumi susijusias paramos schemų projektus (įgyvendinimo taisyklių projektai ir pan.);

7.7.       savo kompetencijos ribose teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonių, siekiant nustatyti gyvulininkystės, veislininkystės, genetinių išteklių išsaugojimo, veterinarijos, gyvūnų gerovės sričių racionaliausius rėmimo prioritetus bei kriterijus;

7.8.       pagal kompetenciją dalyvauja harmonizuojant ir įgyvendinant valstybės politiką gyvulininkystės ir veterinarijos plėtojimo strategijoje bei taikant ES teisės aktus, bei darbo grupėse derinant įstatymus, standartus, kokybės normatyvus atitikimui ES teisės aktams;

7.9.       inicijuoja darbinius pasitarimus, seminarus, konferencijas skyriaus kompetencijos klausimų aptarimui ir pasiūlymų ministerijos vadovybei parengimui;

7.10.   pagal kompetenciją atstovauja ES institucijų komitetuose ir darbo grupėse, dalyvauja užsienio parodose, mugėse, seminaruose bei pasitarimuose;

7.11.   pagal kompetenciją dalyvauja formuojant žaliavų kokybės gerinimo, Lietuvoje gaminamų produktų konkurencingumo tarptautinėje rinkoje didinimo politiką;

7.12.   pagal kompetenciją dalyvauja koordinuojant mokslo, modernių technologijų diegimo gyvulininkystės ūkinių gyvūnų veislininkystės ir veterinarijos srityje;

7.13.   dalyvauja koordinuojant šalies žemės ūkio atstovavimą užsienio parodose, mugėse, organizuojant Lietuvoje tarptautines prekybos muges ir parodas;

7.14.   vykdo ministerijos vadovybės pavedimus nagrinėjant gyvulininkystės ir ūkinių gyvūnų veislininkystės vystymo klausimus;

7.15.        pagal kompetenciją kontroliuoja kaip vykdomi ministro įsakymai ir kiti teisės aktai. Nagrinėja piliečių skundus, prašymus ir pareiškimus;

7.16.        pagal kompetenciją kontroliuoja kaip atstovaujama tarpinstitucinių grupių veikloje, analizuojant, vertinant bei priimant sprendimus pagal skyriaus kuruojamas sritis;

7.17.        dalyvauja sudarytuose komisijose, darbo grupių veikloje, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.18.        vykdo ūkinių gyvūnų veislininkystės paslaugų teikimo bei įgaliotų priežiūros institucijos veiklos koordinavimą, metodiškai vadovauja gyvulių registravimui ir identifikavimui;

7.19.        padeda Žemės ūkio ministrui įgyvendinti funkcijas, susijusias su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovo tarnybos eigos klausimais, analizuoja informaciją, teikia su tuo susijusius išvadas;

7.20.        teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl tarpšakinių, tarpžinybinių ir tarptautinių projektų vykdymo;

7.21.        organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme;

7.22.        pagal kompetenciją koordinuoja Šviečiamosios gyvulininkystės programos, skirtos vaikų ir jaunimo švietimui, įgyvendinimą;

7.23.        pagal kompetenciją koordinuoja Nacionalinės 2014–2020 metų gyvulininkystės sektoriaus plėtros programos įgyvendinimą;

7.24.        vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus ir skyriaus nuostatais apibrėžtas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

Susipažinau

_____________________                  _________________                             ___________

(vardas, pavardė)                                         (parašas)                                               (data)