Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijų teikimo politikos formavimą, ministerijos ir biudžetinių įstaigų asignavimų poreikio prognozių pateikimą Finansų ministerijai Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS); atlikti su biudžeto sudarymu ir vykdymu susijusias operacijas FVAIS; nagrinėti lėšų poreikį ir planuoti biudžeto lėšas priskirtoms valstybės pagalbos priemonėms įgyvendinti, rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su priskirtų priemonių įgyvendinimu ir UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas  specialiojoje veiklos srityje – biudžeto planavimas, priskirtų valstybės pagalbos priemonių koordinavimas, valstybės garantijų teikimo politikos formavimas ir bendrojoje veiklos srityje – finansų kontrolės vykdymas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį biudžeto sudarymo srityje;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą žemės ūkio veiklos subjektams, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, finansų ir vidaus kontrolę, žemės ūkio politikos finansavimą;

6.4. turėti įgūdžių dirbti su Valstybės biudžeto ir apskaitos mokėjimų sistema;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir Navision kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, teikia pasiūlymus ir nagrinėja klausimus, susijusius su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla ir teikiamomis garantijomis kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl ūkio subjektams teikiamų kreditų ir finansinės nuomos (lizingo) paslaugų, siekiant užtikrinti tinkamą garantijų teikimą;

7.2. užtikrina ministerijos ir biudžetinių įstaigų asignavimų poreikio prognozių pateikimą laiku FVAIS Finansų ministerijai, siekiant prisidėti prie kokybiško valstybės piniginių išteklių srautų prognozavimo užtikrinimo;

7.3. atlieka su biudžeto sudarymu ir vykdymu susijusias operacijas FVAIS;

7.4. nagrinėja lėšų poreikį ir planuoja biudžeto lėšas priskirtoms valstybės pagalbos žemės ūkio veiklos subjektams priemonėms įgyvendinti;

7.5. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su priskirtų valstybės pagalbos žemės ūkio veiklos subjektams priemonių įgyvendinimu, rengia notifikacijas, pranešimus ir ataskaitas Europos Komisijai bei informaciją ir ataskaitas kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams dėl priskirtų valstybės pagalbos priemonių vykdymo;

7.6. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimu ir administravimu;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, teikia paaiškinimus, konsultacijas;

7.8. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę (patikrina ar lėšos panaudotos pagal paskirtį, patikrina ir vizuoja lėšų panaudojimo ataskaitą, vizuoja biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, patikrina ar nebuvo sutartinių įsipareigojimų pažeidimų) įgyvendinant valstybės pagalbos priemones, kurias administruoja UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                     (parašas)

_____________________________

               (vardas ir pavardė)

_____________________________

                        (data)