Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus bei nagrinėti lėšų poreikį ir planuoti biudžeto lėšas finansinėms priemonėms ir priskirtoms programų priemonėms įgyvendinti, atlikti finansinių priemonių ir priskirtų programų priemonių įgyvendinimo analizę ir teikti siūlymus dėl priemonių įgyvendinimo, lėšų perskirstymo ir papildomo lėšų poreikio; atlikti su biudžeto sudarymu susijusias operacijas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje (FVAIS).

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – priskirtų programų priemonių koordinavimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius garantijų teikimą, valstybės pagalbos teikimą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, žemės ūkio politikos finansavimą;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir Navision kompiuterinėmis programomis;

6.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja lėšų poreikį ir planuoja biudžeto lėšas priskirtoms programų priemonėms  įgyvendinti, atlieka priemonių įgyvendinimo, lėšų naudojimo analizę ir teikia siūlymus dėl lėšų perskirstymo ir papildomo lėšų poreikio;

7.2. rengia teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su priskirtų valstybės pagalbos, finansinių priemonių įgyvendinimu, rengia notifikacijas, pranešimus dėl priskirtų valstybės pagalbos priemonių vykdymo;

7.3. rengia horizontalius teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių įgyvendinimu;

7.4. nagrinėja klausimus, susijusius su finansinių priemonių taikymu ir lėšų poreikiu šioms priemonėms įgyvendinti;

7.5. dalyvauja nagrinėjant klausimus, susijusius su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamomis garantijomis kredito įstaigoms ir finansinės nuomos (lizingo) bendrovėms dėl ūkio subjektams teikiamų kreditų;

7.6. teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su valstybės garantijų teikimu ir  programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimu;

7.7. atlieka su biudžeto vykdymu susijusias operacijas Finansų valdymo ir apskaitos informacinėje sistemoje;

7.8. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, teikia paaiškinimus, konsultacijas;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

             (vardas ir pavardė)

_____________________________

                          (data)