Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

Finansų skyriaus

 PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 16.

II. PASKIRTIS

4. Patarėjo pareigybė reikalinga – patarti skyriaus vedėjui sprendžiant šių sričių klausimus:žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos bei mokesčių politikos tobulinimo ir kitais žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politikos formavimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – patariažemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės, mokamų mokesčių politikos tobulinimo, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją sąlygų ir tvarkos, bei žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitus sistemos tobulinimo, klausimais.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Europos Sąjungos direktyvų, reglamentų, sprendimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės ūkio veiklos subjektų veiklą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės sudarymą; žemės ūkio veiklos subjektų ir maisto ūkio įmonių mokamų mokesčių sistemą; ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimą; atsiskaitymus už žemės ūkio produkciją tarp žemės ūkio produkcijos pardavėjų ir pirkėjų; žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitą, valstybės rinkliavų dydžių apskaičiavimo ir mokėjimo ir kitus teisės aktus;

6.4. išmanyti žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių apskaičiavimo, žemė sūkio veiklos pajamų dalies, visose subjekto pajamose, nustatymo  bei žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio apskaičiavimo,  reikalavimus;

6.5. mokėti vertinti ir analizuoti žemės ūkio produkcijos gamintojų, šią produkciją superkančių ir perdirbančių bei kitų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ekonominę ir finansinę būklę;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.9. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.10. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.žemės ūkio veiklos subjektų apskaitos ir finansinės atskaitomybės srityse.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. pataria dėlteisės aktų bei rekomendacijų, skirtų ūkininkų ūkių veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės sudarymui, rengimo, taip pat pastabų ir pasiūlymų dėl žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tobulinimo teikimo klausimais;

7.2. koordinuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų dėl, atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją tarp žemės ūkio veiklos subjektų ir supirkimo-perdirbimo įmonių geresnio sureguliavimo, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, teikiamų pagal paslaugų kvitus sistemos tobulinimo ir kitų skyriaus kompetencijos klausimų, rengimą ir tobulinimą;

7.3. pataria dėlžemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies visose subjekto veiklos pajamose apskaičiavimo principųtobulinimo;

7.4. koordinuoja pastabų ir pasiūlymų dėl žemės ūkio veiklos subjektų mokamų tiesioginių ir netiesioginių mokesčių sistemos tobulinimo rengimo ir pateikimo darbus;

7.5. pagal kompetenciją koordinuoja pastabų ir pasiūlymų, dėl institucijų pateiktų derinti teisės aktų susijusių su žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tobulinimu, subjektų apmokestinimu, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, teikiamų pagal paslaugų kvitus sistemos tobulinimu, valstybės rinkliavų dydžių apskaičiavimo ir mokėjimo reglamentavimu,  pateikimo darbus;

7.6. dalyvauja rengiant teisės aktus, susijusius su Lietuvos kaimo plėtros ir žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų programiniu laikotarpiu, siekiant užtikrinti kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.7. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos Seimu, Vyriausybe, ministerijomis, bei kitomis institucijomis;

7.8. atstovauja ūkininkų, žemės ir maisto ūkio įmonių bei ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių interesams kitose institucijose buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės rengimo, mokamų mokesčių, atsiskaitymų tarp ūkio subjektų geresnio sureguliavimo, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo, ar kitus augalininkystės produktusklausimais;

7.9. pataria biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų apskaičiavimo klausimais;

7.10. pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse koordinuoja ir kontroliuoja einamosios ir (ar) paskesniosios finansų kontrolės vykdymą;

7.11. pagal ministerijos vadovybės įgaliojimus, atstovauja valstybės interesus akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių valdymo organuose;

7.12. koordinuoja žemės ūkio subjektų apmokestinimo tobulinimu, šių subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tobulinimu, žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais apskaičiavimu, žemės ūkio veiklos pajamų dalies visose subjekto veiklos pajamose apskaičiavimu, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, teikiamų pagal paslaugų kvitus, teikimu, valstybės rinkliavų dydžių apskaičiavimo ir mokėjimo reglamentavimu, klausimais, nagrinėjimo ir atsakymų parengimo darbus;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Finansų skyriaus vedėjui.


Susipažinau

               

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)