Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

  3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė – reikalinga koordinuoti ūkių apskaitos duomenų tinklo (toliau – ŪADT) veiklos užtikrinimo darbusbeidalyvauti formuojant: įmonių, užsiimančių žemės ūkio veikla, buhalterinės apskaitos, mokamų mokesčių bei kitas žemės ir maisto politikos nuostatas.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas − vykdo finansų kontrolę kontroliuojant finansavimo sutarčių su kitais subjektais vykdymą ir specialiosios veiklos srities funkcijas – ŪADT veiklos koordinavimas,atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją sąlygų ir  tvarkos tobulinimas, dalyvavimas pagal kompetenciją tobulinant žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinę apskaitą, mokamų mokesčių politiką, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, teikiamų pagal paslaugų kvitus, sistemą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ŪADT veiklos užtikrinimą; žemės ūkio veiklos subjektų finansinę apskaitą ir atskaitomybę, žemės ūkio veiklos subjektų mokamų mokesčių sistemą, atsiskaitymų tarp žemės ūkio produkcijos pardavėjų ir pirkėjų sąlygas ir tvarką, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikiamą pagal paslaugų kvitus;

6.2. išmanyti žemės ūkio veiklos subjektų apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės sudarymą, mokesčių ir įmokų apskaičiavimo tvarką;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

6.4. turėti darbo patirties konsultuojant žemės ūkio veiklos subjektus apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių ir įmokų apskaičiavimo klausimais;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7.mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. koordinuoja žemės ūkio veiklos subjektų ūkinės – finansinės veiklos rezultatų tyrimų ir ŪADT veiklos užtikrinimo darbus, administruoja lėšas, skirtas šio tinklo veiklai:

7.1.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktus, reglamentuojančius ŪADT informacinės sistemos tobulinimo darbus;

7.1.2. koordinuoja žemės ūkio veiklos subjektų ūkinės – finansinės veiklos rezultatų tyrimų ir ŪADT veiklos užtikrinimo darbus;

7.1.3. pagal kompetenciją peržiūri ES direktyvas, reglamentus, sprendimus ir kitus ES teisės aktus, reglamentuojančius ŪADT veiklos užtikrinimą, ir pagal poreikį teikia informaciją ministerijos Teisės departamentui dėl jų perkėlimo į nacionalinę teisę;

7.1.4. rengia ministerijos vardu pasirašomų sutarčių su ŪADT darbų vykdytojais finansavimo projektus ir kontroliuoja šių sutarčių įgyvendinimą;

7.2. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant Europos Sąjungos finansinės paramos besikreipiančių pareiškėjų paklausimus ar skundus, susijusius su jų tinkamumo finansinei paramai gauti įvertinimu;

7.3. apibendrina ir analizuoja iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos gautą informaciją apie atsiskaitymų su žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą produkciją būklę ir teikia šią informaciją ministerijos vadovybei ir struktūriniams
padaliniams;

7.4. pagal kompetenciją dalyvauja tobulinant žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja tobulinant teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitus;

7.6. rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

7.7. pagal kompetenciją analizuoja Finansų ministerijos ir kitų institucijų parengtus ir pateiktus derinti teisės aktų, reglamentuojančių mokesčių, buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus;

7.8. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant žemės ūkio veiklos subjektų keliamus klausimus, pranešimus, skundus ir prašymus buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių, atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją ir kitais klausimais;

7.9. pagal kompetenciją teikia rašytinius ir žodinius paaiškinimus, konsultacijas žemės ūkio veiklos subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo bei mokesčių ir įmokų apskaičiavimo, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitus, atsiskaitymų už žemės ūkio produkciją klausimais;

7.10. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės rinkliavų dydžių ir jų pakeitimo bei papildymo projektų rengimą, juos derina ir teikia Finansų ministerijai;

7.11. pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse atlieka einamąją ir (ar) paskesniąją finansų kontrolę: administruoja lėšas, skirtas ŪADT veiklos užtikrinimui, sudaro sutartis dėl ŪADT priemonės įgyvendinimo, vykdo sutartyse numatytų darbų atlikimo kontrolę, priima sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ataskaitas ir priėmimo aktus dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ir priemonei skirtų lėšų panaudojimo;

7.12. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

7.13. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                      (parašas)

_____________________________

               (vardas ir pavardė)

_____________________________

                         (data)