Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       

ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 40P-9 redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO Pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Europos Sąjungos (toliau – ES) dokumentų, gaunamų per Lietuvos narystės ES informacine sistemą (toliau – LINESIS), vykdymą; koordinuoti Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) ir jai pavaldžių institucijų darbą su LINESIS.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovavimo ES institucijose veiklų koordinavimo.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirties ES reikalų koordinavimo srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės, maisto ūkį ir susijusias sritis, atstovavimą ES institucijose bei nacionalinių pozicijų rengimą ir derinimą;

6.4. išmanyti pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir maisto ūkio bei susijusių sektorių, ES institucinę struktūrą, teisėkūros, sprendimų priėmimo procesus, ES Tarybos darbo tvarkos taisykles ir kitus jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; Europos Komisijos komitetų sudarymo principus ir jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus;

6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles bei teisės aktų rengimo reikalavimus.         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. identifikuoja Europos Komisijos pasiūlymus priimti ES teisės aktus, koordinuoja jų vykdymo eigą, pildo atitinkamą ministerijos duomenų bazę, siekiant laiku užtikrinti nacionalinių pozicijų dėl šių pasiūlymų suformavimą, pristatymą bei gynimą;

7.2. koordinuoja pozicijų naujiems ES teisės aktų projektams teikimą, pildo atitinkamą ministerijos duomenų bazę, teikia ataskaitas apie parengtas nacionalines pozicijas naujiems ES teisės aktų projektams;

7.3. siekiant užtikrinti tinkamą iš ES institucijų per LINESIS gaunamų dokumentų apskaitą bei vykdymą ministerijoje:

7.3.1. klasifikuoja, registruoja ir skirsto iš ES institucijų gaunamus dokumentus;

7.3.2. pildo ministerijos ES gautų dokumentų registrą ES1;

7.3.3. koordinuoja ir pagal kompetenciją užtikrina ES dokumentų vykdymą, teikia ataskaitas apie ES dokumentų judėjimą;

7.4. kontroliuoja pastabų ES dokumentų vertimams į lietuvių kalbą pateikimą per LINESIS, pildo atitinkamą ministerijos duomenų bazę, glaudžiai bendradarbiauja su ES institucijų vertėjais, koordinuoja vertimų poreikio ES Tarybos darbo grupėse pateikimą;

7.5. koordinuoja kitų institucijų parengtų nacionalinių pozicijų derinimą;

7.6. koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbą su LINESIS, konsultuoja šiais klausimais;

7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ES institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, prireikus, pristato Lietuvos Respublikos poziciją;

7.8. pagal kompetenciją prisideda organizuojant ministerijos pareigūnų vizitus į ES šalis bei ES valstybių narių institucijas, taip pat ES šalių bei ES institucijų atstovų vizitus į Lietuvą;

7.9. bendradarbiauja su atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančia institucija (-omis), Lietuvos nuolatine atstovybe ES, atitinkamais ES valstybių narių institucijų koordinavimo padaliniais;

7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.11. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.12. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

           

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)