Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       
ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo
Nr. 40P-9 redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos reikalų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 13.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją dalyvauti koordinuojant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) ir jai pavaldžių institucijų atstovavimą Lietuvai Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose bei pasirengimą ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komitetui (toliau – SŽŪK) ir nacionalinių pozicijų rengimą ES klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovavimo ES institucijose veiklų koordinavimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės, maisto ūkį ir susijusias sritis, atstovavimą ES institucijose bei nacionalinių pozicijų rengimą ir derinimą;
6.3. išmanyti pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius žemės ir maisto ūkio sektorių, ES institucinę struktūrą, teisėkūros, sprendimų priėmimo procesus, ES Tarybos darbo tvarkos taisykles ir kitus jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus; Europos Komisijos komitetų sudarymo principus ir jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
6.6. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;
6.7. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus.         

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovavimą Lietuvai ES institucijose ir jų darbo organuose ir nacionalinių pozicijų rengimą SŽŪK;
7.2. koordinuoja ministerijos SŽŪK darbo grupės veiklą, organizuoja jos susitikimus;
7.3. koordinuoja nacionalinių pozicijų ES Tarybos darbo grupėse svarstomiems ES teisės aktų projektams teikimą per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (toliau – LINESIS);
7.4. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja atitinkamuose vidaus bei tarpžinybinėse ES reikalų darbo grupių susitikimuose pozicijoms suderinti;
7.5. pagal kompetenciją užtikrina savalaikį informacijos pateikimą ministerijos vadovybei, atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančiai institucijai (-oms), kitoms suinteresuotoms institucijoms;
7.6. konsultuoja atstovavimo ir ES teisės aktų priėmimo procedūrų klausimais;
7.7. vykdo atstovavimo stebėseną, teikia atitinkamą informaciją Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigomis;
7.8. pagal kompetenciją dalyvauja ES institucijų darbo organų ir kituose susitikimuose, kuriuose aptariamos valstybių narių pozicijos, prireikus, pristato Lietuvos Respublikos poziciją;
7.9. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie svarbiausius Europos Parlamente ir atitinkamuose jo komitetuose vykstančius posėdžius ir renginius bei informuoja suinteresuotus atstovus;
7.10. planuoja lėšų poreikį ministerijos atstovavimui ES institucijų darbo organuose ir teikia jį atsakingam ministerijos struktūriniam padaliniui;
7.11. koordinuoja ministerijos ir jos pavaldžių institucijų darbą su LINESIS, konsultuoja šiais klausimais;
7.12. bendradarbiauja su atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančia institucija (-omis), Lietuvos nuolatine atstovybe ES, atitinkamais ES valstybių narių institucijų koordinavimo padaliniais;
7.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
7.14. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                     (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                         (data)