Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽ) priemonių įgyvendinimas; planuoti lėšų poreikį valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti; pagal skyriaus kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, susijusius su EJRŽ priemonėmis; atlikti Europos Sąjungos dokumentų Europos Sąjungos žuvininkystės politikos finansavimo ir biudžeto klausimais analizę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –asignavimų, skirtų ministerijos veiklos užtikrinimui, planavimo bei tikslinimo ir specialiosios veiklos srities funkcijas – paramos priemonių valstybės biudžeto sudarymo ir tikslinimo, skyriaus kompetencijos srityje teisės aktų rengimo ar dalyvavimo rengiant teisės aktus, susijusius su EJRŽ priemonėmis.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, vidaus ir finansų kontrolę, žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimą;
6.3. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos kūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, išmanyti Europos Sąjungos institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, bendrąją žuvininkystės politiką, šios politikos finansavimą reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus;
6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas EJRŽ priemonių įgyvendinimas;
7.2. planuoja lėšų poreikį valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti ir teikia informaciją Finansų ministerijai dėl reikalingų lėšų numatymo valstybės biudžete;
7.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su EJRŽ priemonėmis tam, kad užtikrinti tinkamą šių priemonių finansavimą ir įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;
7.4. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus Europos Sąjungos žuvininkystės politikos finansavimo ir biudžeto klausimais, rengia apibendrinimus, pristatymus, pozicijas bei kitą su tuo susijusią informaciją;
7.5. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;
7.6. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                   (parašas)
_____________________________
           (vardas ir pavardė)
_____________________________
                       (data)