Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio       

ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo

Nr. 40P-9 redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ SKYRIAUS

PATARĖJOPAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Europos Sąjungos reikalų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 15.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga: pagal kompetenciją padėti koordinuoti skyriaus įsitraukimą formuojant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalines žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės bei susijusias su šiais sektoriais politikas, ypatingai ES Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) kontekste, padėti užtikrinti susijusios medžiagos ir pozicijų tinkamą parengimą, atstovauti Lietuvos poziciją ES institucijose, jų darbo organuose, ar kituose susitikimuose.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – BŽŪP ir kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimo ES ir Lietuvoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį BŽŪP ir (arba) kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimo srityje;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais žemės ir maisto ūkį bei kaimo plėtrą;

6.4. išmanyti ES institucijų struktūrą, jų veiklą, ES sprendimų priėmimo procesus, BŽŪP principus ir jos raidos tendencijas, žemės ir maisto ūkio bei ekonomikos sričių specifiką;

6.5. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas ir išvadas, teikiant pasiūlymus;

6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus (Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ministro įsakymus ir kitus), susijusius su BŽŪP ar kitų skyriaus kompetencijos srities politikų įgyvendinimu, teikia pastabas ir išvadas dėl tokių teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

7.2. analizuoja ir sistemina su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu susijusius dokumentus (teisės aktus, ES institucijų darbinius dokumentus, pažymas ir kt.), informaciją iš viešųjų informacijos šaltinių (straipsnius, apžvalgas, mokslinius tyrimus, studijas ir kt.), neformalią informaciją (techniniai ekspertų susirašinėjimai, analizės, ataskaitos, įžvalgos ir kt.), informaciją apie ES valstybių narių pozicijas, pasiūlymus ir jų įgyvendinimo patirtį kompetencijai priskirtais klausimais;

7.3. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimo Lietuvoje ir šių politikų nuostatų supaprastinimo;

7.4. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie svarbius su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu susijusius tarptautinius susitikimus, renginius, taip pat svarbiausius Europos Parlamente ir atitinkamuose jo komitetuose vykstančius posėdžius ir renginius;

7.5. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu susijusią nacionalinę poziciją;

7.6. pagal kompetenciją suderina ministerijos ir jai pavaldžių institucijų parengtas nacionalines pozicijas ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose svarstomais klausimais;

7.7. pagal poreikį dalyvauja ministerijos ES reikalų koordinavimo komiteto, ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto darbo grupės, ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Tarybos darbo grupės, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių, susitikimų veikloje ir atstovauja kompetencijos klausimais;

7.8. suderina ir pagal kompetenciją rengia medžiagą ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiams, kitiems tarpvalstybiniams susitikimams, kuriuose aptariami su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu susiję klausimai, prireikus dalyvauja ir atstovauja šiuose posėdžiuose, kituose tarpvalstybiniuose susitikimuose;

7.9. pagal poreikį rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – Seimas), Vyriausybei, ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir subjektams informaciją ir medžiagą su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu susijusiais klausimais ar kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.10. koordinuoja informacinės medžiagos, reikalingos pažymoms ir ataskaitoms Seimui ir Vyriausybei nacionalinių pozicijų ES Žemės ūkio ir žuvininkystės Taryboje svarstomais klausimais, rengimą;

7.11. pagal poreikį konsultuoja ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis nacionalinių pozicijų ir medžiagų rengimo, kreipimųsi į ES institucijas ar valstybes nares rengimo ir kitais klausimais, susijusiais su BŽŪP ar kitų žemės ūkio krypties politikų įgyvendinimu;

7.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančiomis institucijomis, Lietuvos nuolatine atstovybe ES, socialiniais partneriais, palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų, kitų ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais;

7.13. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;

7.14. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

7.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir ministerijos vadovybės pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

           

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)