Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų poreikį, atlikti naudojimo analizę ir teikti siūlymus dėl lėšų perskirstymo ir papildomo lėšų poreikio; rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ministerijos programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų, (paramos, susijusių su deleguotų funkcijų vykdymo finansavimu, paslaugų pirkimo) (toliau – programų priemonės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų) administravimu; vykdyti finansų kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka bendrosios veiklos srities funkcijas –finansų kontrolės vykdymas ir specialiosios veiklos srities funkcijas – biudžeto planavimas, valstybės rezervo tvarkymas, teisės aktų, susijusių su lėšų skyrimu, rengimas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės rezervo tvarkymą, valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, žemės ūkio politikos finansavimą;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.4. turėti įgūdžių dirbti su Valstybės biudžeto ir apskaitos mokėjimų sistema;

6.5. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir Navision kompiuterinėmis programomis.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nagrinėja lėšų poreikį valstybės rezervui kaupti, atnaujinti, saugoti, rengia lėšų poreikio prognozes ir jų pagrindimą, atlieka lėšų naudojimo analizę ir teikia siūlymus dėl lėšų perskirstymo ir papildomo lėšų poreikio;

7.2. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su valstybės rezervo tvarkymu tam, kad būtų užtikrintas tinkamas finansavimas šiai priemonei įgyvendinti;

7.3. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su lėšų, skirtų programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų, administravimu ir skyrimu;

7.4. rengia skyriaus kompetencijai priskirtų programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, sąmatas, skaičiavimus ir jų projektus, finansinę informaciją ir informaciją apie su priemonių vykdymu susijusį pareigybių skaičių, reikalingą ministerijos strateginiam veiklos planui ir jo projektui sudaryti;

7.5. nagrinėja fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktų ministerijos rekomenduotų gauti iš bankų lengvatinių paskolų grąžinimo eigą, rengia teisės aktų projektus, susijusius su lengvatinių paskolų, suteiktų fiziniams ir juridiniams asmenims, nurašymą;

7.6. sudaro programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, sąmatas, atlieka jų keitimus ir kitas operacijas VBAMS;

7.7. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus, teikia paaiškinimus, konsultacijas.

7.8. skyriaus kompetencijos ribose atlieka išankstinę finansų kontrolę: tikrina, ar prašyme leisti vykdyti viešąjį pirkimą ir pirkimo sutartyje, lėšų panaudojimo sąmatose, renginio sąmatose ir kituose pirkimo dokumentuose nurodytos išlaidos neviršija konkrečioms priemonėms atitinkamų metų biudžeto sąmatoje skirtų lėšų; prieš sudarant kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) finansavimo, akcijų pasirašymo sutartis, patikrina, ar einamųjų metų biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti finansavimo sutartims, ar einamųjų metų biudžete suplanuota pakankamai lėšų pagal sutartyje numatytus pagrindinius išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius, ar teisės aktų nustatyta tvarka išlaidos yra tinkamos finansuoti, o nustatę, kad lėšos gali būti skiriamos, išlaidos tinkamos finansuoti ir pakanka asignavimų, sutartis vizuoja;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

7.9. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

               

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

              (vardas ir pavardė)

_____________________________

                        (data)