Pareigų aprašymas Spausdinti

                               

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. spalio 3 d.

įsakymo Nr. 40P-28

redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖSAPRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti tobulinant ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, dalyvauti tobulinant ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų mokamų mokesčių ir socialinę politiką.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tobulinimas, dalyvavimas tobulinant ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų mokesčių bei socialinę politiką,.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos tvarkymą, jos organizavimą, ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, jų mokamus mokesčius, socialines įmokas ir gaunamas socialines išmokas;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

6.3. turėti žemės ūkio subjektų buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo teorinį pasirengimą;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

7.1. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant teisės aktus bei rekomendacijas, skirtas ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės sudarymui, bei registrų ir pirminių dokumentų pavyzdines formas;

7.2. rengia ir tobulina Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašą;

7.3. rengia arba dalyvauja rengiant skyriaus kompetencijos klausimais Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

7.4. pagal kompetenciją analizuoja Finansų ministerijos ir kitų institucijų parengtus ir pateiktus derinti teisės aktų, reglamentuojančių ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų mokesčių, socialinio draudimo įmokas, projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl šių subjektų mokamų mokesčių ir įmokų reglamentavimo, taip pat rengia teisės aktų, reglamentuojančių šių subjektų mokesčių, socialinio draudimo įmokas, pakeitimo projektus;

7.5. pagal poreikį analizuoja Europos Sąjungos šalių teisės aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų mokesčius bei teikia informaciją ministerijos vadovybei ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

7.6. pagal kompetenciją analizuoja Finansų ministerijos ir kitų institucijų parengtus ir pateiktus derinti teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, projektus ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl žemės ūkio subjektų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės tobulinimo;

7.7. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, sprendžiant ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų keliamus klausimus, pranešimus, skundus ir prašymus buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais apskaičiavimo, mokesčių ir socialinių įmokų apskaičiavimo klausimais;

7.8. pagal kompetenciją teikia rašytinius ir žodinius paaiškinimus ūkininkų ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių ir socialinių įmokų apskaičiavimo klausimais;

7.9. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)