Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant žemės ūkio ministro valdymo srities valstybės investicijų politiką bei strategiją; rengti Valstybės investicijų programos projektą, atlikti patvirtintos Valstybės investicijų programos lėšų paskirstymą bei tikslinimą; pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse atlikti išankstinę finansų kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –asignavimų, skirtų ministerijos veiklos užtikrinimui, planavimo bei tikslinimo, finansų kontrolės ir specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės biudžeto sudarymo ir tikslinimo, teisės aktų rengimo ar dalyvavimo rengiant teisės aktus, susijusius su žemės ūkio ministro valdymo srities valstybės investicijomis.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius valstybės investicijas, biudžeto sudarymą ir vykdymą, finansų ir vidaus kontrolę, žemės ūkio politikos finansavimą;
6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir VBAM sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. nagrinėja valstybės investicijų žemės ūkio subjektams poreikį, identifikuoja ir įvertina žemės ūkio ministro valdymo srities investicijų projektus, kurie galėtų būti įtraukti į Valstybės investicijų programą, organizuoja jų techninės ir technologinės dalies ekspertizę;
7.2. inicijuoja investicijų projektų pristatymą Valstybinei užsienio paskolų komisijai valstybės garantijai gauti, taip pat ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų, teikiamų įtraukti į Valstybės investicijų programą, derinimą su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos;
7.3. atlieka biudžeto sudarymo darbus, susijusius su žemės ūkio ministro valdymo srities valstybės investicijomis, savivaldybių valstybės investicijomis į melioraciją, taip pat išlaidomis ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, kaupia ir analizuoja duomenis apie biudžeto lėšų naudojimą valstybės investicijų programoms finansuoti, rengia informaciją apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą;
7.4. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio ministro valdymo srities valstybės investicijomis tam, kad būtų užtikrintas tinkamas Valstybės investicijų programos finansavimas; dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su savivaldybių melioracijos investicijų projektų finansavimu. 
7.5. sudaro programų sąmatas, atlieka jų keitimus ir kitas operacijas VBAM sistemoje;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe; teikia žemės ūkio ministro valdymo sričiai priklausančioms įstaigoms ir įmonėms, savivaldybėms, įgyvendinančioms melioracijos investicijų projektus, informaciją, paaiškinimus, konsultacijas raštu arba žodžiu valstybės investicijų klausimais;
7.7. vykdo kitų subjektų finansavimo išankstinę finansų kontrolę, kuri atliekama prieš sudarant investicijų projektų finansavimo sutartis patikrinant ar teisės aktuose nustatyta tvarka gali būti skiriamas finansavimas, ar einamųjų metų biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti investicijų projektų finansavimo sutartims;
7.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
              (vardas ir pavardė)
_____________________________
                        (data)