Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro
2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P-9
redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga sudaryti valstybės biudžetą, reikalingą žemės ūkio ministro valdymo srities politikai formuoti; skyriui priskirtose srityse atlikti išankstinę finansų kontrolę; pagal skyriaus kompetenciją rengti ir dalyvauti rengiant teisės aktus, susijusius su ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų veikla, biudžeto sudarymu ir kitais finansiniais klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –finansų kontrolės ir specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės biudžeto sudarymo ir tikslinimo, teisės aktų rengimo.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reguliuojančius biudžeto sudarymą ir vykdymą, vidaus ir finansų kontrolę, žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, biudžetinių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimą, kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų), įgyvendinančių ministerijos programų priemones, finansavimą;
6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojama ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) veikla, kaupia ir analizuoja duomenis apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą šioje srityje;
7.2. pagal skyriaus kompetenciją tikrina ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų biudžeto vykdymo ataskaitas;
7.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų), įgyvendinančių ministerijos programų priemones, veikla, biudžeto sudarymu ir kitais finansiniais klausimais;
7.4. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;
7.5. teikia ministerijai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir kitiems subjektams informaciją, paaiškinimus, konsultacijas raštu arba žodžiu biudžeto sudarymo ir kitais finansiniais klausimais.
7.6. vykdo kitų subjektų finansavimo išankstinę finansų kontrolę, kuri atliekama prieš sudarant finansavimo sutartis patikrinant ar teisės aktuose nustatyta tvarka gali būti skiriamas finansavimas, ar einamųjų metų biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti finansavimo sutartims, ar einamųjų metų biudžete suplanuota pakankamai lėšų pagal sutartyse numatytus pagrindinius išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius (asignavimai išlaidoms (iš jų darbo užmokesčiui) ir asignavimai turtui įsigyti);
7.7. rengia suvestinę informaciją apie pareigybių skaičių ir asignavimus darbo užmokesčiui Žemės ūkio ministerijos vykdomoms programoms pagal finansavimo šaltinius;
7.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
 
_____________________________
                    (parašas)
_____________________________
               (vardas ir pavardė)
_____________________________
                        (data)