Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. rugsėjo 6 d.

įsakymu Nr. 40P- 25  

redakcija)

FINANSŲ SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.  Finansų skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. NETEKO  GALIOS: 2018 12 27  įsakymu  Nr.  40P-39 ( nuo 2019 01 01).

  3. NETEKO GALIOS:2018 12 27 įsakymu Nr. 40P-39 (nuo 2019 01 01).

II. PASKIRTIS

  1. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga patarti žemės ūkio finansinės politikos ir kitais finansiniais klausimais; dalyvauti žemės ūkio finansinės politikos formavime; koordinuoti arba atlikti biudžeto sudarymo darbus, susijusius Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF), Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau – EŽŪFKP) ir Europos jūrųreikalų ir žuvininkystės fondo (toliau – EJRŽ) priemonių finansavimu; rengti teisės aktus bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) ir žuvininkystės finansavimo klausimais.

III. VEIKLOS SRITIS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybės biudžeto sudarymo ir tikslinimo, teisės aktų rengimo ir Lietuvos Respublikos atstovavimo Europos Sąjungoje BŽŪP finansavimo klausimais.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą;

6.2.   turėti ne mažesnę kaip 3 metų finansinio darbo patirtį žemės ūkiosrityje;

6.3.  išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės politikos finansavimą;

6.4.  būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos kūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, išmanyti Europos Sąjungos institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, BŽŪP, šios politikos finansavimą reglamentuojančius Europos Sąjungos teisės aktus;

6.5.       būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

6.6.     išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7.       mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.8.       mokėti dirbti MS Office programiniu paketu ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1.     analizuoja Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio finansavimo politiką, dalyvauja jos formavime;

7.2.     atlieka su Lietuvos Respublikos atstovavimu Europos Sąjungoje susijusią veiklą BŽŪP finansavimo klausimais – analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus, pozicijas, kitą su tuo susijusią informaciją, dalyvauja Europos Sąjungos institucijų darbo grupių ir komitetų, koordinuojančių BŽŪP finansavimo klausimus, posėdžiuose;

7.3.     rengia teisės aktus, susijusius su BŽŪP ir žuvininkystės politikos finansavimu, pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su BŽŪP priemonėmis tam, kad užtikrinti tinkamą šių priemonių finansavimą ir įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas;

7.4.     koordinuoja arba atlieka biudžeto sudarymo ir tikslinimo darbus, susijusius su programomis, pagal kurias finansuojamas EŽŪGF, EŽŪFKP, EJRŽ priemonių įgyvendinimas;

7.5.     pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje komandų darbe;

7.6.     pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

  1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau

                            

_____________________________

                                (parašas)

_____________________________

                          (vardas ir pavardė)

_____________________________

                                    (data)