Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3P-52 (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2018 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. 40P- 27 redakcija)

PROJEKTO VADOVO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Projekto vadovas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (K3).
  2. Pareigybės lygis – A1.
  3. Pareigybės paskirtis – projekto vadovo pareigybė reikalinga teikti siūlymus, organizuoti ir užtikrinti priimtų sprendimų, susijusių su Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) ir jos valdymo srities įstaigų perkėlimo į kitą vietovę procesu, įgyvendinimą.  
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus ministrui.

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.       turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities verslo ir vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis);

5.2.       turėti ne mažesnę kaip5 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir 3 metų darbo su projektais ir/ar jų įgyvendinimu patirtį;

5.3.       būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais,  reglamentuojančiais ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų veiklą, išteklių valdymą;

5.4.       išmanyti projektinio valdymo principus;

5.5.       išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.6.       turėti puikius bendravimo įgūdžius, gebėti organizuoti komandos darbą ir dirbti joje;

5.7.       mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

5.8.       mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.       vadovaudamasis projektinio valdymo principais, planuoja ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų perkėlimo į kitą vietovę įgyvendinimo priemones, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą bei atsako už suplanuotų rezultatų pasiekimą laiku;

6.2.       teikia pasiūlymus sprendimams, susijusiems su ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų perkėlimu į kitą vietovę, priimti ir įgyvendinti;

6.3.       pagal kompetenciją dalyvauja žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;

6.4.       organizuoja poveikio bei finansinių pasekmių kuruojamu klausimu vertinimą, vykdo tarpinių rezultatų, asignavimų panaudojimo ir veiklų įgyvendinimo stebėseną;

6.5.       vertina sprendimų, susijusių su ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų perkėlimo į kitą vietovę, įgyvendinimo rizikas ir teikia pasiūlymus kaip jas sumažinti;

6.6.       pagal kompetenciją renka ir kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją susijusią su ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų perkėlimo į kitą vietovę procesu, nagrinėja ministerijos padalinių, kitų įstaigų ar organizacijų siūlymus;

6.7.       bendradarbiauja su suinteresuotomis šalimis derinant pozicijas, komunikuojant ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų perkėlimo į kitą vietovę įgyvendinimo klausimais;

6.8.        rengia su  ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų perkėlimo į kitą vietovę susijusius dokumentus;

6.9.       pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų įstaigų, organizacijų parengtus dokumentus, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe,

6.10.    pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

  1. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už tinkamą jam pavestų funkcijų vykdymą.

Susipažinau:

_____________________________

                (parašas)

_____________________________

           (vardas ir pavardė)

_____________________________

                  (data)