Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P- 9
redakcija)

3-IOJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14. 

II. PASKIRTIS 

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei, kaimo plėtros programavimo dokumentų rengimo ir įgyvendinimo  koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti žemės ūkio ir kaimo plėtros reikmėms atlikti. 

III. VEIKLOS SRITIS 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas: Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – Programa) finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimo bei Programos rengimo, jos keitimo ir užbaigimo procesų koordinavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS
TARNAUTOJUI 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kaimo plėtros srityje;
6.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kaimo plėtros politiką, valstybės paramos ūkio subjektams teikimo tvarką, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
6.4. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo  B1 lygiu;
6.5. mokėti dirbti  „Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir skyriaus veiklą. 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
7.1. analizuoja ES teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas, patirtį bei rengia siūlymus šiais klausimais, siekiant formuoti racionalią kaimo plėtros politiką ir strategiją;
7.2. rengia Programos finansų inžinerijos priemonių aprašymus ir kitus su finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimu susijusius teisės aktus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie šių priemonių įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su priemonių įgyvendinimu, tobulinimo, rengia medžiagą Stebėsenos komiteto, Programos valdymo komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtų priemonių įgyvendinimo koordinavimą;
7.3. koordinuoja ES finansuojamų kaimo plėtros programų (toliau – Programos) rengimo, keitimo bei užbaigimo procesus;
7.4. organizuoja konsultacijas su socialiniais ekonominiais partneriais, siekiant efektyvaus paramos lėšų panaudojimo;
7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.6. pagal kompetenciją dalyvauja kitų institucijų koordinuojamų programų, finansuojamų ES fondų lėšomis, įgyvendinime, atstovauja ministerijos interesus, siekiant užtikrinti skyriaus kompetencijai priklausančių priemonių suderinamumą su kitomis ES paramos programomis, priemonėmis;
7.7. pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;
7.8. pagal kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus,;
7.9. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl skyriaus kuruojamų Programos priemonių įgyvendinimo;
7.10. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.11. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 
8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
Susipažinau
                            
_____________________________
                (parašas)
_____________________________
          (vardas ir pavardė)
_____________________________
                  (data)