Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d.
įsakymu Nr. 3P-52
(Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d.
įsakymo Nr. 40P- 9
redakcija)


1-OJO EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. 1-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga ministerijos strateginių tikslų realizavimo organizacinių ir ekonominių priemonių projektams rengti, dalyvauti formuojant racionalią žemės ūkio ekonominę politiką ir strategiją, analizuoti esamus ir rengti naujus teisės aktus. Pareigybė taip pat reikalinga esamai žemės ūkio ir kaimo plėtros padėties analizei atlikti ir investicijų poreikiui nustatyti, kaimo plėtros programavimo dokumentų rengimui ir rengimo koordinavimui, Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos fondų teikimo sąlygų analizei ir galimybių jas panaudoti žemės ūkio ir kaimo plėtros reikmėms.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje, kuri apima teisės aktų, susijusių su žemės ūkio veiklos subjektų draudimu, rizikų valdymo priemonėmis rengimą, Pasėlių draudimo koordinavimo tarybos sekretoriato funkcijų vykdymą, strateginių dokumentų analizę ir rengimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, susijusius su žemės ūkio ekonominiais santykiais, rinkos ekonominiu reguliavimu, žemės ūkio ir kitų ūkio subjektų gamybos organizavimu ir ekonomika;
6.2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.3. sugebėti gerai orientuotis ir mokėti vertinti žemės ūkio ir kitų ūkio subjektų gamybinę, ekonominę ir finansinę veiklą;
6.4. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
6.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje;
6.6. mokėti dirbti ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
6.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.8. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. analizuoja esamus ir rengia naujus teisės aktus, susijusius su rizikų valdymo žemės ūkyje priemonėmis, analizuoja užsienio šalių patirtį šioje srityje, teikia siūlymus dėl esamų rizikų valdymo (pasėlių draudimo ir kt.) sistemų žemės ūkyje tobulinimo bei konsultuoja žemės ūkio veiklos subjektus šiais klausimais;
7.2. rengia Pasėlių draudimo koordinavimo tarybos posėdžių medžiagą (darbotvarkes, nutarimų projektus, bei kitą medžiagą), tvarko tarybos posėdžių dokumentus;
7.3. rengia Kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“ ir kitų rizikos valdymo priemonių aprašymus, įgyvendinimo taisykles, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su priemonių įgyvendinimu, tobulinimo, rengia medžiagą Stebėsenos komiteto, Programos valdymo komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti tinkamą minėtų priemonių įgyvendinimo koordinavimą;
7.4. dalyvauja rengiant sektorines programas, kitus strateginius dokumentus, teisės aktų projektus, susijusius su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020  metų programos priemonių įgyvendinimu;
7.5. pagal kompetenciją nagrinėja ir dalyvauja nagrinėjant rašytinius piliečių, kitų asmenų, įstaigų ir institucijų pateiktus prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;
7.6. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje (pasėlių draudimo įmokų kompensavimo) srityje;
7.7. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų projektų valdymo darbo grupių veikloje;
7.8. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 
Susipažinau
 
_____________________________
                                (parašas)
_____________________________
                          (vardas ir pavardė)
_____________________________
                                    (data)