Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2018 m. kovo 28 d.

įsakymo Nr. 40P-9

redakcija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VYRIAUSIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHRAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 18.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Ministerijos vyriausiojo patarėjo pareigybė reikalinga žemės ir maisto ūkio, žemės naudojimo ir žuvininkystės strateginių pokyčių inicijavimo, planavimo, vykdymo ir įgyvendinimo koordinavimui bei skiriamų finansinių lėšų panaudojimo vertinimui.

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas – koordinuoti  strateginių pokyčių inicijavimą ir organizuoti jų įgyvendinimą, taip pat atlikti finansinių lėšų naudojimo efektyvumo vertinimą

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį, koordinuojant, vykdant žemės ir maisto ūkio, ar žemės naudojimo, ar žuvininkystės politikos įgyvendinimo priežiūrą;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio politiką, Europos Sąjungos ir nacionalinės paramos skyrimą; būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginių veiklos planų sudarymą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.6. gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti
loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas, vertinti jų sprendimo alternatyvas ir rengti pasiūlymus, išvadas;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas nustatytose veiklos srityse atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant ministerijos strategijas, koncepcijas, programas ir kitus dokumentus, koordinuoja planavimo dokumentų priskirtoje srityje įgyvendinimą, teikia ministrui ir viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį (toliau kartu – ministerijos vadovybė)  pasiūlymus  dėl ministerijos ir jos valdymo srities įstaigų strateginių pokyčių vykdymo ir efektyvinimo didinimo galimybių,, jų įgyvendinimo būdų ir siekiamų rezultatų nustatymo;

7.2. teikia   ministerijos vadovybei įrodymais grįstas išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl  strateginių pokyčių poreikio bei perspektyvų ir sprendžia praktikoje iškilusias įgyvendinimo problemas;

7.3. inicijuoja žemės ir maisto ūkio, žemės naudojimo ir žuvininkystės strateginių pokyčius, atsako už strateginių pokyčių planavimą, koordinuoja jų vykdymą ir įgyvendinimą;

7.4. analizuoja susijusių ministerijos valdymo srities įstaigų ir valstybės valdomų įmonių parengtus veiklos planavimo dokumentus ir teikia ministerijos vadovybei išvadas bei rekomendacijas dėl jų veiklos efektyvinimo didinimo, racionalaus lėšų naudojimo ir koordinuoja šių nuostatų įgyvendinimą jose;

7.5.   vertina ir teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl programoms,  ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms skirtų finansinių lėšų efektyvaus naudojimo ir jų atitikties ministerijos strateginiams tikslams;

7.6. vertina su priskirta sritimi susijusių ministerijos parengtus teisės aktus, užtikrina jų suderinamumą su bendrąja ministerijos politiką ir inicijuoja ministro pavedimų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektų, reikalingų problemoms spręsti, rengimą ar juos rengia;

7.7. nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos projektus;

7.8. inicijuoja ir dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių, taip pat žemės ūkio ministro tvirtinamų  projektų valdymo darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

7.9. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais, siekiant pristatyti ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais, aptarti priskirtos srities tobulinimą ir vystymo kryptis.

7.10. dalyvauja įgyvendinant ministerijos projektus / programas (projektinis valdymas), užtikrina, kad būtų reguliariai atliekamas sprendimų poveikio vertinimas ir pateikiama šiam įvertinimui parengti reikalinga informacija;

7.11.bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais bei valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis gaunant ir keičiantis informaciją  priskirtose veiklos srityse;

7.12. dalyvauja  ministerijos vadovybės pasitarimuose;

7.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

Susipažinau

_____________________________

 (parašas)

_____________________________

  (vardas ir pavardė)

_____________________________

  (data)