Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. gegužės 4 d.

įsakymo Nr. 40P-12

redakcija)

MINISTRO PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ministro patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 18.

II. PASKIRTIS

4. Ministro patarėjo pareigybė reikalinga padėti ministrui įgyvendinti ministerijos funkcijas, suformuojant politines nuostatas ir prioritetus, priimant sprendimus ir juos įgyvendinant, bei vykdyti ministro pavedimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Ministro patarėjo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas – ministro pavedimų, susijusių su viešųjų ryšių žemės ūkio sektoriuje reguliavimu bei politikos formavimu ir įgyvendinimu, vykdymą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6., Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijos veiklą; būti susipažinusiam su Seimo statutu, Vyriausybės įstatymu bei darbo reglamentu, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, žemės ūkio veiklą, ministerijos nuostatais bei darbo reglamentu;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. turėti vadovaujamo darbo patirties;

6.4. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbus, sisteminti informaciją bei ją apibendrinti;

6.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas ministro jam nustatytose veiklos srityse atlieka šias funkcijas:

7.1. dalyvauja rengiant Žemės ūkio ministerijos ilgalaikius strateginius veiklos planus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo; pataria ministrui kitais ministerijos veiklos klausimais;

7.2. padeda ministrui formuoti politines nuostatas, priimti ir įgyvendinti ministerijos veiklos prioritetinius tikslus;

7.3. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos administracinių padalinių ir žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklą;

7.4. pagal kompetenciją inicijuoja ministro pavedimų, įsakymų bei kitų teisės aktų projektų, reikalingų aktualiausioms problemoms spręsti, rengimą ar juos rengia;

7.5. ministro pavedimu atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimuose ir posėdžiuose, Seimo komitetuose, kitose institucijose ir įstaigose, palaiko ryšius su ministerijos specialiaisiais atašė užsienyje;

7.6. dalyvauja Žemės ūkio ministerijos vadovybės pasitarimuose, taip pat kituose Žemės ūkio ministerijos rengiamuose pasitarimuose, kuriuose aptariami ministro patarėjo kompetencijai priskirti klausimai. Prireikus dalyvauja ir kituose Žemės ūkio ministerijos renginiuose;

7.7. peržiūri ministrui teikiamus pasirašyti ir vizuoti teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, kontroliuoja jų suderinimą nustatyta tvarka, referuoja ministrui;

7.8. informuoja ministerijos specialistus apie ministro išsakomus prioritetus, padeda darbuotojams juos suprasti ir įgyvendinti;

7.9. atlieka ministro pavestas funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

7.10. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus savo kompetencijos klausimais.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ministrui.

Susipažinau

                     

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)