Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. gegužės 4 d.

įsakymo Nr. 40P-12

redakcija)

ŽEMĖS ŪKIO VICEMINISTRO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Žemės ūkio viceministras yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 20.

II. PASKIRTIS

4. Žemės ūkio viceministro pareigybė reikalinga padėti ministrui suformuoti politines nuostatas ir prioritetus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – ministro jam nustatytų veiklos sričių žemės ūkio sektoriuje koordinavimą ir kontroliavimą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas,  turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus reglamentuojančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės vykdomą politiką, žemės ūkio veiklą bei kitus teisės aktus ministro jam nustatytose veiklos srityse;

6.2. sugebėti gerai orientuotis Lietuvos ir pasaulinėje ministro jam nustatytų sričių politikoje ir sugebėti formuoti Lietuvos politiką ministro jam nustatytose srityse;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, darbo patirties žemės ūkio srityje vadovaujančiose pareigose;

6.4. mokėti užsienio kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

6.5. mokėti analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, apibrėžti tikslus bei uždavinius, sugebėti atlikti priimamų sprendimų poveikio aplinkai analizę bei turėti skubių sprendimų priėmimo įgūdžių;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIOVALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas ministro jam nustatytose veiklos srityse atlieka šias funkcijas:

7.1. organizuoja ir kontroliuoja, kaip vykdomi Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimai;

7.2. organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

7.3. organizuoja ir kontroliuoja, ar teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas ir teisėkūros reikalavimus;

7.4. organizuoja ir kontroliuoja, ar ministerijos rengiami ir derinami teisės aktų ir programų projektai atitinka žemės ūkio ministro politines nuostatas jam pavestoje valdymo srityje;

7.5. žemės ūkio ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių bei ministerijos reguliavimo srities įstaigų veiklą;

7.6. žemės ūkio ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas bei aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose;

7.7. atlieka šio pareigybės aprašymo 7.1 – 7.7 papunkčiuose nurodytas funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos įgyvendinimu;

7.8. atlieka ministro pavestas funkcijas, susijusias su ankstesniais ir vėlesniais kaimo plėtros programavimo laikotarpiais, siekiant užtikrinti kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą.

7.9. atlieka kitas žemės ūkio ministro pavestas funkcijas.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

Susipažinau

                     

_____________________________

                 (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)