Pareigų aprašymas Spausdinti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2013 m. gegužės 2 d.

įsakymu Nr. 3P-52

(Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro

2017 m. gruodžio 18 d.

įsakymo Nr. 40P-46

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

VYRESNIOJO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHRAKTERISTIKA

 

1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerijos) vyresnysis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 17.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Ministerijos patarėjo pareigybė reikalinga ministerijos tikslų įgyvendinimui ir funkcijų vykdymui užtikrinti, koordinuojant ministerijoje iniciatyvas dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo ir ministerijos vykdomų projektų (projektinis valdymas) įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo veiklos sritis apima specialiosios veiklos srities funkcijas – iniciatyvų dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo ministerijoje ir veiklų, kurioms turėtų būti taikomi projektinio valdymo principai, inicijavimo, planavimo, vykdymo ir įgyvendinimo koordinavimas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus efektyvumo priemonių organizavimo srityje ir darbo patirties projektų valdymo, priežiūros ar vertinimo srityse;

6.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ministerijos veiklą; būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginių veiklos planų sudarymą, projektinį valdymą;

6.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

6.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus bei išvadas;

6.8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. analizuoja ir vertina teisės aktus bei kitą informaciją rengiant vadovybei išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl iniciatyvų viešojo sektoriaus efektyvinimui ir ministerijos veiklų, kurioms turėtų būti taikomi projektinio valdymo principai, organizavimo;

7.2. koordinuoja Vyriausybės iniciatyvas dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo ministerijoje, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo;

7.3. koordinuoja ministerijos vykdomų projektų planavimo ir vykdymo eigą, vertina įvykdymo terminus, potencialias rizikas, padeda spręsti projektuose iškilusias problemas;

7.4. vertina inicijuojamų projektų tikslus ir tikslingumą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl projektų atitikimo ministerijos strateginiams tikslams, Vyriausybės programai;

7.5. atlieka iniciatyvų dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo ir gerosios projektų valdymo praktikos sklaidą ministerijoje;

7.6. nagrinėja ir teikia vadovybei išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, esant reikalui rengia teisės aktų projektus;

7.7. vertina kitų institucijų pateiktus derinti teisės aktų projektus ir teikia pastabas, pasiūlymus dėl jų;

7.8. nagrinėja vadovybės nukreiptus dokumentus ar paklausimus šiai pareigybei priskirtose veiklos srityse, teikia dėl jų išvadas, pastabas bei pasiūlymus, esant reikalui rengia atsakymų į juos projektus;

7.9. vadovybės pavedimu dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje bei pagal priskirtą kompetenciją atstovauja ministeriją Lietuvos ir užsienio institucijose ir įstaigose;

7.10. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus žemės ūkio ministrui.

 

Susipažinau

 

_____________________________

                    (parašas)

_____________________________

            (vardas ir pavardė)

_____________________________

                   (data)