Departamento direktoriaus pavaduotojas Audrius Penkauskas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

VALSTYBĖS TARNAUTOJO

ŽEMĖS IR IŠTEKLIŲ POLITIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO

AUDRIAUS PENKAUSKO

PAGRINDINIAI 2018 METŲ VEIKLOS UŽDAVINIAI (UŽDUOTYS)

 

1. Inicijuoti tarpinstitucinį pasitarimą dėl biodujų platesnio panaudojimo siekiant įgyvendinant šalies Nacionalinės energetikos strategijos bei ES strateginių dokumentų nuostatas.

2. Išanalizuoti mokslo studiją „ Melioracijos statinių racionalesnio valdymo, finansavimo ir teisinių santykių pertvarkymo modeliai“  ir parengti siūlymus melioracijos sektoriaus pertvarkymui.

3. Remiantis mokslo studija „Biodujų energijos galimybių, poreikių įvertinimas ir šios srities plėtra“ inicijuoti šios priemonės taisyklių pakeitimą, bei koordinuoti vykdymą.

4. Organizuoti Valstybinę priežiūrą vykdančių institucijų melioracijos srityje pasiūlymų   svarstymą ir analizę, bei teikti siūlymus, tobulinant melioracijos srities valdymą.

5. Vykdyti ES paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos veiklos sritį „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ ir „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų” skyrimo, administravimo ir įgyvendinimo taisyklių koregavimą siekiant tikslesnės paramos ir efektyvesnio finansinių išteklių panaudojimo.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-16