2015 m. veiklos prioritetai

Žemės ūkio ministerija 2015 metams numato 6 veiklos prioritetus ir jų svarbiausius darbus:

 • Gyvulininkystės skatinimas
  • Teikti didžiausią savanoriškosios susietosios paramos dalį ir papildomą nacionalinę paramą tiesioginėmis išmokomis gyvulininkystės ūkiams skatinti (2015 m. IV ketv.).
  • Teikti investicinę paramą gyvulininkystės ūkių modernizavimui (2015 m. IV ketv.).
  • Tobulinti ūkinių gyvūnų veislininkystės sistemą didinant kontroliuojamų ūkinių gyvūnų skaičių, modernizuojant ūkinių gyvūnų produktyvumo, pieno ir mėsos produkcijos gerinimo technologijas, naudojant geriausią genetinę medžiagą, diegiant naujausius genetinės kokybės nustatymo metodus (2015 m. IV ketv.).
Rodikliai, pagal kurį vertinamas 1 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Bendroji gyvulininkystės produkcija, mlrd. Eur 0,96
Veislinių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, kiaulių, avių, ožkų) dalis (iš visų ūkinių gyvūnų), procentais 24,5
 • Sodininkystės ir daržininkystės skatinimas
  • Teikti savanoriškąją susietąją paramą ūkiams, siekiant išlaikyti stabilius vaisių/uogų ir daržovių auginimo plotus (2015 m. IV ketv.).
Rodiklis, pagal kurį vertinamas 2 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Sodų, uogynų ir daržovių pasėlių plotas, ha 42 500
 • Užimtumo didinimas kaime
  • Skatinti jaunimo užimtumą ir kūrimąsi kaime remiant 153 jaunuosius ūkininkus (2015 m. IV ketv.). /Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) I prioriteto 1.3 kryptis „Nedarbo (ypač struktūrinio) mažinimas ir socialinės įtraukties didinimas“/
  • Remti  asmenis, studijuojančius aukštosiose mokyklose studijų programas, susijusias su žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros sritimis (2015 m. IV ketv.).
Rodiklis, pagal kurį vertinamas 3 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Tiksliniu būdu finansuojamų studentų skaičius 226
 • Melioracija
  • Vykdyti valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus (2015 m. III–IV ketv.).
  • Racionaliai naudojant ES finansinę paramą ir pritraukiant privačias lėšas, vykdyti požeminio drenažo rekonstravimo projektus privačioje žemėje (2015 m. IV ketv.).
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas 4 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Suremontuota blogos būklės valstybei nuosavybės teise priklausančių magistralinių griovių, kuriems būtinas remontas, dalis proc. 1,5

Rekonstruota blogos būklės sausinimo sistemų (ES lėšomis) dalis proc.

4
 • Bendradarbiavimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
  • Skirti pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių bendradarbiavimui su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), komandiruotėms į aukšto lygio forumus, komitetų ir kitų struktūrų posėdžius (2015 m. I–IV ketv.).
Rodiklis, pagal kurį vertinamas 5 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos posėdžių, kuriuose dalyvavo Žemės ūkio ministerijos atstovas, skaičius, vnt. 16
 • Eksporto rinkų paieška žemės ūkio ir maisto produktams
  • Skatinti įmones ieškoti naujų užsienio rinkų: organizuoti įmonių dalyvavimą parodose, verslo misijose ir kituose eksporto plėtros renginiuose, derinti tai su aukštų pareigūnų vizitais (2015 m. I–IV ketv.). /LRV I prioriteto 1.1 kryptis„Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas užtikrinant aukštą investavimo lygį, ypač į regionus, ir modernizuojant pramonę/
  • Remti žemės ūkio ir maisto produktų ES pardavimo skatinimo priemones vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (2015 m. I–IV ketv.).
  • Intensyvindami Ekonominės diplomatijos tarybos veiklą, telksime valstybės institucijų ir verslo atstovų veiksmus užtikrinant koordinuotą ekonominių valstybės interesų atstovavimą užsienyje (2015 m. I–IV ketv.). /LRV I prioriteto 1.1 kryptis „Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas užtikrinant aukštą investavimo lygį, ypač į regionus, ir modernizuojant pramonę/
Rodiklis, pagal kurį vertinamas 6 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Tarptautinių parodų, kuriose organizuojamas Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės pristatymas, skaičius, vnt. 10

Žemės ūkio ministerija taip pat prisidės prie LRV I prioriteto 1.1 krypties „Lietuvos ūkio konkurencingumo didinimas užtikrinant aukštą investavimo lygį, ypač į regionus, ir modernizuojant pramonę“ svarbiausio darbo – Statybos leidimų išdavimo indeksas – sumažinti procedūrų skaičių ir sutrumpinti laiką, reikalingą verslui gauti statybos leidimus – įgyvendinimo (2015 m. II–IV ketv.).

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-22