2014 m. prioritetiniai darbai

 • Gyvulininkystės skatinimas 
  •   Teikti didžiausią savanoriškosios susietosios paramos dalį, papildomą nacionalinę paramą tiesioginėmis išmokomis ir investicinę paramą gyvulininkystės ūkių modernizavimui ir plėtrai iš 2013 m. tam papildomai skirtų lėšų (2014 m. IV ketv.). (Vyriausybės 2014 metų prioriteto „Ekonomikos augimas, užimtumo didinimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas“ 1.1 kryptis „Lietuvos ūkio konkurencingumo nacionaliniu ir regioniniu lygiais didinimas“).
Rodiklis, pagal kurį vertinamas 1 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Bendroji gyvulininkystės produkcija, mlrd. Lt 3,6
 • Melioracija
  • Teikti paramą valstybei nuosavybės teise priklausančių žemės savininkų ir kitų naudotojų žemėje esančių melioracijos statinių  priežiūros ir remonto darbams atlikti (2014 m. III–IV ketv.).
Rodiklis, pagal kurį vertinamas 2 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Suremontuoti sausinimo sistemų, ha 3 700
 • Maisto kokybė ir sauga
  • Skatinti tiekiamų rinkai sertifikuotų ekologiškų ir išskirtinės kokybės žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto produktų gamybą (2014 m. I–IV ketv.).
  • Siekti gauti šalies, neapimtos galvijų tuberkuliozės ir bruceliozės statusą, ir išlaikyti šalies, neapimtos enzootinės galvijų leukozės, avių ir ožkų bruceliozės, statusą (2014 m. I–IV ketv.).
  • Vykdyti efektyvią gyvūnų užkrečiamųjų ligų prevenciją, siekiant apsaugoti Lietuvos teritoriją nuo ypač pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų (2014 m. I–IV ketv.).
Rodikliai, pagal kuriuos vertinamas 3 prioriteto įgyvendinimas Siektina reikšmė
Tiekiamos rinkai sertifikuotos ekologiškos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto produkcijos pokytis, palyginti su praėjusiais metais, proc.  2
Galvijų bandų, dalyvaujančių šalies sveikos bandos statuso programoje (bandos, neužsikrėtusios tuberkulioze, leukoze, brucelioze), skaičius proc. 99
Lietuvos teritorija apsaugota nuo ypač pavojingų gyvūnų užkrečiamųjų ligų, nurodytų Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos A grupės ligų sąraše, proc. 100
 • Bioenergetika 
  • Skatinti biodujų jėgainių plėtrą prie gyvulininkystės kompleksų – parengti ir su Europos Komisija suderinti paramos schemą, siekiant suteikti biodujų gamintojams de minimis ribą viršijančią paramą (2014 m. IV ketv.). (Vyriausybės 2014 metų prioriteto „Energinio efektyvumo ir saugumo didinimas“ 3.4 kryptis „Darni atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtra“).
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-22