2012 m. prioritetiniai darbai

 1. Pereisime prie kokybiškai naujų žemės tvarkymo ir administravimo principų, orientuotų į racionaliai tvarkomų žemės ūkio valdų formavimą, siejant jas su kaimo plėtra ir užtikrinant efektyvų Europos Sąjungos paramos planavimą, teikimą ir lėšų įsisavinimą:
  1. parengsime ne mažiau nei 20 žemės konsolidacijos projektų (2012 m. IV ketv.);
  2. parengsime 15 kaimo seniūnijoms žemėtvarkos, žemės ūkio ir verslo perspektyvinius kompleksinius kaimo plėtros žemėtvarkos projektus (2012 m. IV ketv.);
  3. diegsime elektroninių paslaugų teikimo programas ir į elektroninę erdvę perkelsime informaciją apie žemės naudojimą, nuosavybės teisių atkūrimą ir žemės sklypų kadastro duomenų bylos rengimą, sudarysime sąlygas, kad ši informacija 100 proc. patenkintų piliečių ir suinteresuotų asmenų poreikius (2012 m. IV ketv.);
  4. organizuosime rezervinių miškų ir valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionus, o už planuojamus gauti 10 mln. Lt kompensuosime piliečiams už miesto teritorijose esančią valstybės išperkamą žemę (2012 m. IV ketv.);
  5. parengsime teisės aktus, reglamentuojančius mokesčius, orientuotus į žemės panaudojimą pagal paskirtį ir apleistų žemių plotų mažinimą (2012 m. IV ketv.).
 2. Plėtosime biokuro gamybą:
  1. numatoma, kad šiaudų, žolių biokuro granulių gamybos pajėgumai kaimo vietovėse pasieks apie 80 tūkst. t, medžio granulių – apie 90 tūkst. t per metus;
  2. planuojama suteikti paramą 3 biodujų jėgainių, kurios dujas gamins iš mėšlo ir kitos biomasės, statybai ir 10 šiaudų granulių gamybos projektų, kuriuose energijai gaminti bus naudojama atliekinė biomasė (2012 m. IV ketv.);
  3. numatoma pagaminti apie 170 tūkst. t biodegalų, t. y. iki 10 proc. daugiau nei 2011 m.;
  4. bus įgyvendinamas Šilutės savivaldybės mokyklų ir kitų objektų aprūpinimo šiluma, panaudojant biokurą, gaunamą iš polderiuose augančios žolės, projektas – įrengtos 3 žolės granulių gamybos linijos, kurių pajėgumas sudarys apie 24 tūkst. t biokuro per metus (2012 m. IV ketv.).
 3. Įgyvendinsime priemones, užtikrinančias, kad rinkai būtų pateiktas tik saugus, kokybiškas, vartotojų poreikius tenkinantis, teisingai paženklintas maistas ir pasiektas laisvos nuo gyvūnų ir augalų užkrečiamųjų ligų šalies statusas:
  1. identifikuosime silpnąsias vietas visoje maisto gamybos grandinėje ir, vadovaudamiesi rizikos analizės ir stebėsenos duomenimis, kryptingai analizuosime Vieningą integruotą daugiametį nacionalinį kontrolės planą ir kontrolės institucijų kontrolės programas (iki II ketv. pabaigos). Tikimasi, kad gerės maisto saugos ir kokybės rodikliai ir patikrinimų, kurių metu nenustatyta maisto saugos ir kokybės pažeidimų, skaičius pasieks 90 proc.;
  2. intensyvinsime priemones, taikomas kokybiškų, pridėtinę vertę turinčių produktų gamybos plėtrai. ES lygmeniu bus įregistruotas Seinų/Lazdijų krašto medaus pavadinimas kaip saugoma kilmės vietos nuoroda (2012 m. IV ketv.). Kokybiškų produktų, pripažintų pagal ES reglamentų nuostatas, ir sertifikuotų išskirtinės kokybės produktų gamintojų skaičius, palyginti su 2011 m., padidės apie 20 proc.;
  3. 50 proc. sumažinsime pasiutligės atvejų (2011 m. planuojama 15 atvejų, 2012 m. – 8), pagal nustatytus laboratorinių tyrimų atvejus mažinsime gyvūnų užkrečiamųjų ligų paplitimą (planuojama sumažinti 97 proc.);
  4. vykdysime bakterinės degligės kontrolę, mažinsime bulvių žiedinio puvinio išplitimo galimybes. Maistinių bulvių bus ištirta 20 proc. daugiau negu 2011 m. (2011 m. – 20 000 t);
  5. 10 proc. padidinsime neplanuotų patikrinimų skaičių turguose ir prekyvietėse, kuriose prekiaujama augalų apsaugos produktais, suintensyvinsime įvežamų ir išvežamų neregistruotų augalų apsaugos produktų tiekėjų bei pardavėjų pagal skelbimus spaudoje ir internete tikrinimą, siekdami sumažinti ir išaiškinti nelegalų augalų apsaugos produktų tiekimą rinkai;
  6. įdiegsime uždaros akvakultūros recirkuliacines sistemas 4 akvakultūros ūkiuose, juose bus užauginama apie 400 t žuvų per metus;
  7. suorganizuosime 10 tarptautinių renginių lietuviškiems žemės ūkio ir maisto produktams pristatyti (2012 m. I–IV ketv.).
 4. Plėtosime gyvulininkystę:
  1. Remsime galvijininkystės, pienininkystės, avininkystės, paukštininkystės sektorius, kad nemažėtų esamas gamybos lygis. Sieksime, kad 2012 m. bendras mėsinių galvijų skaičius išaugtų apie 3 proc. ir sudarytų apie 110 tūkst. vnt. Prognozuojama, kad karvių žindenių skaičius 2020 m., palyginti su 2007 m. referenciniu laikotarpiu, padidės 1,7 karto, bendras galvijų ir avių skaičius 2012 m. nemažės, o ateityje – didės.
 5. Didinsime kaimo vietovių patrauklumą, siekdami mažinti ekonominį ir socialinį nuosmukį ir gyventojų migraciją iš kaimo:
  1. paremsime 200 vietos projektų, įgyvendinamų LEADER metodu pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą (2012 m. IV ketv.);
  2. paremsime 50 kaimo vietovių savivaldybių įgyvendinamų projektų, kuriais bus gerinama gyvenimo kokybė kaime (nuotekų sistemų įrengimas, vandens kokybės gerinimas, gatvių apšvietimas, privažiavimų sutvarkymas) (2012 m. IV ketv.);
  3. paremsime 140 kaimo bendruomenių projektų, kuriais bus skatinama kaimo bendruomenių veikla (2012 m. IV ketv.);
  4. įdiegsime žemdirbių mokymo, informavimo ir konsultavimo informacinė sistemą (2012 m. IV ketv.).
Paskutinė atnaujinimo data: 2015-07-22