• Vadovybė
  Tel. 239 1001, El. p. ministro.priimamasis@zum.lt, Adresas: Gedimino pr. 19, Lt-01103 Vilnius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrius Surplys
  Žemės ūkio ministras
  Dalia Miniataitė
  Ausma Miškinienė
  Darius Liutikas
  Irena Lankauskienė
  Toma Tuzovaitė-Markūnienė
 • Ministro kabinetas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė
  Leokadija Počikovska
  Alvydas Aleksandravičius
 • Protokolo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Goda Vainienė
  (8 5) 239 1110 (8 5) 239 1110
  270
  Vitalija Adomaitienė
  Justina Vaišvilaitė
  Lina Kaklauskienė
  Audronė Grigaliūnienė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos

  žemės ūkio ministro

  2015 m. kovo 31 d.

  įsakymu Nr. 3D-237

  (Lietuvos Respublikos

  žemės ūkio ministro

  2017 m. balandžio 12d.

  įsakymo Nr. 3D- 246

  redakcija)

   

   

   

  ŽĖMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PROTOKOLO SKYRIAUS

    NUOSTATAI

                 I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

                        1.  Protokolo skyrius (toliau – skyrius) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) savarankiškas padalinys, tiesiogiai  pavaldus  žemės ūkio ministrui.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos  nuostatais ir darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Skyrius pagal savo kompetenciją  įgyvendina ministerijos uždavinius valstybinio protokolo nuostatas realizuodamas konkrečiose programose, oficialiuose susitikimuose, konferencijose, tarptautiniuose seminaruose.

   

                           II SKYRIUS

          UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra šie:

  4.1. prisidėti įgyvendinant  Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą Žemės ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

  4.2. organizuoti aukščiausio lygio užsienio oficialių pareigūnų priėmimą ministerijoje ir ministerijos vadovybės vizitus į užsienį, palaikant ryšius su pagrindinėmis tarptautinėmis organizacijomis ir institucijomis;

  4.3. organizuoti ministerijos reprezentacinių klausimų sprendimą;

  4.4. teikti konsultacijas ir padėti veikti ministerijos padaliniams tarnybinio protokolo klausimais.

   

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. rengia aukščiausio lygio vizitus bei užsienio oficialių asmenų ir tarptautinių organizacijų atstovų priėmimą ministerijoje;

  5.2. rengia aukščiausio lygio vizitų programas, tarpininkauja vizų gavimo klausimais, sprendžia delegacijų apgyvendinimo, aprūpinimo transportu, maitinimo, protokolinių ir kultūrinių  renginių organizavimo, finansavimo klausimus;

  5.3. protokoliškai įformina įvairius žemės ūkio ministro, viceministrų bei ministerijos kanclerio tarptautinius raštus (sveikinimus, kvietimus, padėkas   ir pan.);

  5.4. rengia ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio, politinio asmeninio pasitikėjimo ir kitų valstybės tarnautojų  vizitus į užsienį, ministro įsakymų bei ministerijos kanclerio potvarkių dėl darbuotojų komandiruočių į užsienį projektus bei sąmatas dėl svečių iš užsienio priėmimo. Rūpinasi VIP salės užsakymu, vizomis, bilietais, suvenyrais, įformina  suvenyrų nurašymo aktus;

  5.5. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, prisideda prie teisės aktų, raštų, susijusių su valstybės protokolo tarnyba, projektų rengimo;

  5.6. rengia ataskaitas apie  ministerijos vadovus, buvusius tarnybinėse komandiruotėse užsienyje, ir teikia jas Vyriausybei bei Užsienio reikalų ministerijai. Kaupia ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, buvusių  tarnybinėse komandiruotėse (išskyrus dalyvavusių ES institucijų ir jų darbo organų bei ES Tarybos ir jos darbo grupių posėdžiuose),  ataskaitas;

  5.7. padeda rengti tarptautines sutartis, susitarimus bei protokolus su tarptautinėmis bei kitų šalių valstybinėmis organizacijomis. Rūpinasi tarptautinių sutarčių tekstų iš lietuvių, anglų, vokiečių, rusų arba kitų kalbų ir į šias kalbas vertimu;

  5.8. palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos ambasadomis ir atstovybėmis užsienyje bei su užsienio šalių ambasadomis ir atstovybėmis Lietuvos Respublikoje, Užsienio reikalų ministerija,  teikia joms bei gauna iš jų reikiamą informaciją rengiant aukštų užsienio pareigūnų priėmimą;

  5.9. organizuoja kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais Lietuvos Respublikos žemės  ūkio, maisto pramonės, kaimo plėtros sričių atstovavimą užsienio parodose;

  5.10. organizuoja reprezentacinius renginius ministerijos darbuotojams valstybinių švenčių ir kt. progomis;

  5.11. koordinuoja ministerijos reprezentacijai skirtų lėšų panaudojimą;

                         5.12. verčia iš užsienio kalbų ir į užsienio kalbas ministro, viceministro, ministerijos kanclerio vardu gaunamus oficialius dokumentus arba jų  pasirašytus raštus. Taip pat verčia į užsienio kalbas ir iš užsienio kalbų kitų ministerijos struktūrinių padalinių raštus ministro, viceministrų ir  ministerijos kanclerio  pavedimu;

  5.13. prižiūri, kad ministerijos rengiami dokumentai anglų kalba būtų parengti taisyklingai;

  5.14. nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus skyriaus veiklos klausimais: rengia prašymus prekėms  ir paslaugoms  pirkti,  vykdo tiekėjų apklausas, rengia technines specifikacijas, kvalifikacinius reikalavimus ir kitus dokumentus viešiesiems pirkimams, analizuoja tiekėjų pasiūlymus, prisideda rengiant sutartis su tiekėjais, kontroliuoja, kaip vykdomos sutartys, rengia paslaugų ar prekių perdavimo–priėmimo aktus, pildo mažos vertės pirkimų žurnalus, pildo viešojo pirkimo ir finansavimo pažymas ir kt.;

  5.15. organizuoja ministerijoje nuolat veikiančią ekspoziciją  „Lietuvos žemės ūkio perdirbamoji pramonė ir tautinis paveldas“, ją atnaujina  kas ketvirtį arba prireikus ir dažniau, vykstant tarptautinėms parodoms, konferencijoms ar panašiems renginiams, atsako už eksponatų apskaitą;

  5.16. aptarnauja ekspozicijos salėje vykstančius  ministerijos vadovybės ir atsakingų darbuotojų  susitikimus su užsienio svečiais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nariais, žemės ūkio savivaldos atstovais;

  5.17. organizuoja Baltijos šalių geriausių maisto produktų  konkursą  prieš „AgroBalt“ parodą: rengia konkurso nuostatus, sudaro vertinimo komisiją, koordinuoja konkurso atlikimą,  rūpinasi medalių, diplomų, sertifikatų konkurso nugalėtojams gamyba ir įteikimo ceremonijos organizavimu;

  5.18. pagal kompetenciją vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus dėl    ministerijos strateginių  tikslų įgyvendinimo;

  5.19. finansų kontrolės srityje:

  5.19.1. perkant prekes ir (ar) paslaugas ministerijos vadovybės darbo susitikimams ir kitais reprezentaciniais tikslais pagal kompetenciją atlieka:

  5.19.1.1. išankstinės finansų kontrolės metu, inicijuojant viešuosius pirkimus, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-502 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų“, patikrina pirkimo tikslingumą, ar bendra pirkimų vertė neviršija einamųjų metų biudžeto sąmatos lėšų, skirtų reprezentacinėms išlaidoms;

  5.19.1.2. einamosios finansų kontrolės metu, po sprendimų priėmimo, t. y. lėšų ir materialiųjų vertybių naudojimo metu, dalyvauja atliekant priimamų perkamų prekių, teikiamų paslaugų patikrinimą, jų kokybės įvertinimą, atlieka gautų prekių, suteiktų paslaugų sulyginimą su dokumentais, imasi veiksmų susidariusiems pirkimų trūkumams šalinti;

                5.19.1.3. paskesniosios finansų kontrolės metu, po sprendimų dėl valstybės turto panaudojimo ir įsipareigojimųtretiesiems asmenims įvykdymo ir įforminimo patikrina, ar materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės buvo naudojamos teisėtai (ar pirkimai buvo vykdomi ir lėšos skiriamos pagal  dokumentus dėl lėšų skyrimo, ar susiję dokumentai buvo tinkamai parengti, suderinti ir patvirtinti), ar materialiosios, nematerialiosios ir finansinės vertybės buvo naudojamos pagal paskirtį (ar buvo perkamos prekės, paslaugos ar darbai, nurodyti pirkimo

  dokumentuose), ar nebuvo didesnė negu pirkimo sutartyje numatyta pirkimo suma, ilgesnis negu pirkimo sutartyje nustatytas paslaugų suteikimo ar darbų vykdymo laikas ir kt.;

              5.19.2. pirkimo inicijavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

   

                                                                           III SKYRIUS

                                       SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  6. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai, įgyvendindami jiems pavestus uždavinius ir vykdydami funkcijas, turi teisę:

                        6.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis tarnautojams ir darbuotojams Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose;

                        6.2. suderinus su ministerijos vadovybe, naudotis užsienio specialistų konsultacijomis;

  6.3. naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, sukurtomis duomenų bazėmis ir kt.

                        6.4. kelti kvalifikaciją bei gilinti žinias įvairiuose seminaruose, kursuose, stažuotėse (Lietuvoje ir užsienyje) ir tobulinti užsienio kalbų mokėjimo lygį, suderinę su ministerijos vadovybe, ministerijai finansuojant;

                        6.5. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei ir organizuoti priemones, būtinas skyriaus veiklai įgyvendinti;

                        6.6. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose;

  6.7. skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  6.7.1. būti objektyvūs ir nešališki, paskirtas funkcijas vykdyti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;

  6.7.2. laikytis ministerijos darbo reglamento, kitų teisės aktų nuostatų;

  6.7.3. vykdyti pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas.

   

                            IV SKYRIUS

             DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja skyriaus vedėjo pavaduotojas.

  8. Skyriaus vedėjas:

  8.1. asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis tarnautojams ir darbuotojams, koordinuoja  bei kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

  8.2. teikia siūlymus dėl skyriaus tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, aprūpinimo reikalingomis darbo priemonėmis, jų skatinimo arba drausminimo;

  8.3. teikia išvadas dėl skyriaus tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo, vykdo kitas įstatymų bei teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus;

  8.4. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja   ministerijai skyriaus veiklos klausimais;

  8.5. organizuoja skyriaus tarnautojų pasitarimus, einamųjų ir perspektyvinių klausimų, metinių darbo rezultatų aptarimus  ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

                        8.6. dalyvauja ministerijos sudaromų darbo grupių veikloje.

   

   

  ___________________

 • Visuomenės informavimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Božena Zaborovska-Zdanovič
  Jurga Vaičiūnė
  Danguolė Starkuvienė
  Nijolė Gumbrienė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos

  žemės ūkio ministro

  2015 m. kovo 10 d.

  įsakymu Nr.3D-158

  ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO  SKYRIAUS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Visuomenės informavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) administracijos struktūros padalinys, tiesiogiai atskaitingas žemės ūkio ministrui.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  3. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra šie:

  3.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą Žemės ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais viešųjų ryšių klausimais;

  3.2. informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie ministerijos vykdomą žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros politiką ir jos įgyvendinimą;

  3.3. supažindinti visuomenę su naujai rengiamais žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriaus teisės aktų projektais ir kitomis aktualijomis;

  3.4. stebėti žiniasklaidos priemonių bei valstybės institucijų skelbiamą viešąją informaciją apie žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektorių;

  3.5. organizuoti ir palaikyti vidinę komunikaciją;

  3.6. formuoti teigiamą ministerijos įvaizdį, stiprinti visuomenės pasitikėjimą ministerija ir jos vykdoma politika;

  3.7. pagal kompetenciją vykdyti finansų kontrolę kuruojamoje srityje.

  4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  4.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus;

  4.2. pagal kompetenciją teikia pastabas ir išvadas dėl  skyriui pateiktų teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

  4.3. rengia aktualią medžiagą, skelbiamą ministerijos informaciniuose leidiniuose ir ministerijos tinklalapyje;

  4.4. analizuoja, renka, kaupia, rengia ir teikia visuomenei informaciją apie ministerijos parengtus teisės aktus bei Europos Sąjungos žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriaus teisės aktus, skleidžia informaciją apie teisės aktų taikymo praktiką;

  4.5. rengia ir skleidžia informaciją apie ministerijos veiklą žiniasklaidos priemonėms, valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, verslo ir nevyriausybinėms organizacijoms bei kitiems viešosios informacijos gavėjams;

  4.6. teikia pasiūlymus dėl aktualios visuomenei informacijos pateikimo ministerijos interneto tinklalapyje bei rūpinasi nuolatiniu tinklalapio informaciniu atnaujinimu;

  4.7. platina viešųjų ryšių informaciją ministerijos viduje;

  4.8. stebi ir teikia informaciją ministerijos vadovybei, kaip ministerijos vykdoma žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros politika atspindima žiniasklaidos priemonėse;

  4.9. stebi ir teikia informaciją ministerijos vadovybei, kaip valstybės ir savivaldybės institucijos, verslo ir nevyriausybinės bei kitos organizacijos komentuoja, vertina ir priima sprendimus žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros klausimais;

  4.10. sudaro ministerijos valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai ir darbuotojai), galimybes visuomenei skelbti aktualią žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriaus informaciją, teisės aktų projektus spaudoje, radijuje, televizijoje;

  4.11. informuoja ministerijos vadovybę apie žiniasklaidoje skelbiamą klaidinančią informaciją arba kritinę medžiagą, susijusią su ministerijos veikla ar jos priimtais sprendimais;

  4.12. koordinuoja  informacinių  ir  reprezentacinių  leidinių  bei  priemonių  rengimą,  leidybą  ir platinimą;

  4.13. dalyvauja organizuojant ministerijos tarnautojų mokymą, susijusį su informacijos teikimo įgūdžių formavimu;

  4.14. dalyvauja rengiant spaudos konferencijas, kitus žiniasklaidai skirtus renginius, dalyvauja tarptautinių organizacijų rengiamose programose dėl viešosios informacijos teikimo;

  4.15. bendradarbiauja su ministerijos valdymo srities ir žemės ūkio sektoriui atstovaujančiomis įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis viešųjų ryšių srityje;

  4.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros sektoriaus respublikines parodas, muges, konferencijas;

  4.17. ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus dėl naujų informacinių priemonių, programų, jų įgyvendinimo būdų;

  4.18. nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su ministerijos veiklos viešinimu, taip pat prireikus  kitų paslaugų ir prekių, reikalingų skyriaus uždaviniams įgyvendinti, viešuosius pirkimus;

  4.19. pagal kompetenciją vykdo kitus ministerijos vadovybės pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

  4.20. pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje.

  III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

  5. Įgyvendindami jiems pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai ir tarnautojai), turi teisę:

  5.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis  tarnautojams ir darbuotojams Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

  5.2. kreiptis ir gauti iš kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, taip pat ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų išsamią informaciją skyriaus darbo reikmėms ir funkcijoms vykdyti;

  5.3. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose;

  5.4. nuolat gerinti skyriaus  tarnautojų ir darbuotojų profesines žinias Lietuvos bei užsienio organizacijose ir mokymo institucijose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

  5.5. reikalauti, kad skyriaus funkcijoms atlikti būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos;

  5.6. suderinus su ministerijos vadovybe, pasinaudoti užsienio specialistų konsultacijomis;

  5.7. gauti būtiną naujausią literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, sukurtomis duomenų bazėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis;

  5.8. dalyvauti pasitarimuose, ministerijos kolegijos, darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose ir gauti būtiną informaciją, reikalingą skyriaus veiklai;

  5.9. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei ir organizuoti priemones, būtinas skyriaus veiklai įgyvendinti;

  5.10. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose;

  5.11. nuolat gerinti skyriaus tarnautojų ir darbuotojų profesines žinias Lietuvos bei užsienio organizacijose ir mokymo institucijose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją nustatyta tvarka naudojant Lietuvos ar užsienio valstybių skiriamas lėšas.

  5.12. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

  5.12.1 būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas vykdyti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;

  5.12.2.laikytis ministerijos darbo reglamento nuostatų;

  5.12.3. vykdyti pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas.

  IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

  6. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo  nustatyta tvarka skiria ir atleidžia ministerijos kancleris.

  7. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta.

  8. Skyriaus vedėjas:

  8.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus tarnautojams ir darbuotojams bei koordinuoja jų atlikimą;

  8.2. asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  8.3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl skyriaus tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, aprūpinimo reikalingomis darbo priemonėmis, tarnautojų ir darbuotojų skatinimo arba drausminimo;

  8.4. teikia išvadas dėl skyriaus tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo ir vykdo kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas ar ministerijos vadovybės pavedimus;

  8.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

  ______________________________________

 • Ekonomikos departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vygantas Katkevičius
  Jurga Falkauskienė

   

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos

  žemės ūkio ministro

  2017 m. birželio 6 d.                     

  įsakymu Nr. 3D-382

   

   

  EKONOMIKOS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Ekonomikos departamentas (toliau – Departamentas) yra Žemės ūkio ministerijos administracijos savarankiškas padalinys.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamentą sudaro: Ekonominės analizės, Strateginio planavimo ir mokslo bei Prekybos politikos ir eksporto skatinimo skyriai.

  4. Departamentas pavaldus viceministrui, kurio veiklos sričiai šis priklauso.

   

  II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Departamento uždaviniai yra:

  5.1. kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais formuoti racionalią žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros, ekonominę politiką bei strategiją, pagal kompetenciją dalyvauti formuojant racionalią bendrąją Europos Sąjungos (toliau – ES) žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros politiką;

  5.2. pagal kompetenciją dalyvauti vykdant racionalios, integruotos žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros politikos strateginį planavimą, efektyvios ir socialiai orientuotos valstybės pagalbos politikos formavimą žemės ir maisto ūkio, kaimo ir žuvininkystės plėtros srityje;

              5.3. pagal kompetenciją užtikrinti ministerijos strateginių tikslų ir uždavinių tinkamą įgyvendinimą tarpžinybinėje veikloje, koordinuojamos veikos skaidrumą ir prieinamumą visuomenei;

   5.4. analizuoti bei prognozuoti žemės ir maisto ūkio ekonominę veiklą;

  5.5. pagal kompetenciją formuoti žemės ūkio srities mokslo, mokymo, švietimo politiką;

  5.6. pagal kompetenciją analizuoti klimato kaitos politiką žemės ūkio srityje, koordinuoti Lietuvos Respublikos pozicijos formavimą ir politikos įgyvendinimą šioje srityje, koordinuoti Lietuvos narystės Šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkio veiklos pasaulinio mokslinių tyrimų aljanso klausimus;

  5.7. pagal kompetenciją prisidėti prie žemės ūkio sektoriaus klausimų koordinavimo ir atstovavimo Pasaulio prekybos organizacijoje;

  5.8. pagal kompetenciją dalyvauti bei organizuoti dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose, parodose, mugėse ir prekybos misijose Lietuvoje ir užsienyje skirtose eksportui skatinti.

  5.9. koordinuoti bendradarbiavimą žemės ūkio srityje su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija.

              6. Vykdydamas pavestus uždavinius, Departamentas atlieka šias funkcijas:

              6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybines ilgalaikės raidos strategijas, tarpšakinių, sektorinių programų projektus, rengia jų ataskaitas, susijusias su žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros prioritetais;

  6.2. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  6.3. analizuoja ES bendrosios žemės ūkio politikos ekonominius ir organizacinius aspektus bei galimas jų ekonomines pasekmes šalies žemės, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai;

  6.4. analizuoja ir prognozuoja žemės ir maisto ūkio ir perdirbamosios pramonės ūkinę ir ekonominę veiklą, šiam tikslui pasiekti organizuoja reikalingos informacijos rinkimą, kaupimą, analizę ir pateikimą;

  6.5. rengia žemės ūkio veiklos ir kitų subjektų ūkinės ir ekonominės veiklos apžvalgas ir prognozes bei medžiagą teminiams leidiniams, skirtiems informuoti šalies visuomenę ES ir Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriaus ekonominiais klausimais;

  6.6. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros ilgalaikes programas;

  6.7. rengia ministerijos veiklos strateginius planus, veiklos ataskaitas, dalyvauja rengiant ir apibendrinant tikslines programas ir kitų strateginių dokumentų projektus;

  6.8. pagal kompetenciją rengia siūlymus dėl valstybės pagalbos priemonių taikymo ir tobulinimo, atsižvelgiant į numatomą valstybės pagalbos priemonių poveikį;

  6.9. rengia veiklos srities valstybės pagalbos priemonių finansavimo taisykles bei teikia siūlymus šių priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai dėl priemonių finansavimo;

  6.10. koordinuoja mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, reikalingos žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros strateginėms nuostatoms įgyvendinti, planavimą, viešą priemonių vykdytojų atranką, priemonių įgyvendinimo stebėseną, rezultatų viešinimą;

  6.11. pagal kompetenciją dalyvauja žmogiškųjų išteklių plėtros, mokslo, studijų ir mokymo sistemos tobulinimo procesuose, sprendžia mokslo, studijų, mokymo, konsultavimo institucijų ir verslo bendradarbiavimo klausimus, dalyvauja mokslo ir technologinės plėtros integravimo į ES mokslo erdvę procese ir susijusioje projektinėje veikloje;

  6.12. koordinuoja žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei kvalifikuotų darbuotojų rengimo klausimus, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų profesijų bei profesinio rengimo standartus, pagrindinio bei tęstinio profesinio mokymo programas;

  6.13. pagal kompetenciją sprendžia mokslo, studijų, mokymo, konsultavimo institucijų ir verslo veiklos integravimo klausimus;

  6.14. rengia medžiagą ir pagal kompetenciją atstovauja Lietuvai ministro pavedimu ES komitetuose bei darbo grupėse;

  6.15.rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir renginius savo kompetencijos klausimais;

  6.16.rengia, derina ir teikia Lietuvos statistikos departamentui (toliau – Statistikos departamentas) ministerijos Oficialiosios statistikos darbų programos projektą;

  6.17.inicijuoja sprendimų priėmimą ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

  6.18. koordinuoja institucinių priemonių, būtinų tiesiogiai taikant ES teisės aktus, įgyvendinimą;

  6.19. pagal kompetenciją analizuoja pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio prekybos mechanizmų taikymą, ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauja rengiant nacionalinius teisės aktų projektus, reikalingus ES teisės aktų žemės ūkio prekybos mechanizmų srityje nuostatoms įgyvendinti;

  6.20. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir vykdant žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos politiką;

  6.21. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir kitomis institucijomis organizuoja Lietuvos Respublikos žemės, maisto ir žuvininkystės ūkio įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovavimą tarptautinėse parodose, mugėse Lietuvoje bei užsienyje, dalyvauja rengiant konferencijas;

  6.22. teikia siūlymus dėl rengiamų prekybinių ir ekonominių sutarčių projektų tarp ES valstybių ir trečiųjų valstybių;

  6.23. pagal kompetenciją koordinuoja žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo ir informavimo ES bendrojoje rinkoje ir trečiosiose valstybėse programų rengimą ir jų įgyvendinimą bei dalyvauja rengiant paprastųjų informavimo ir pardavimų skatinimo programų administravimo teisinę bazę.

  6.24. analizuoja Pasaulio prekybos organizacijos derybų žemės ūkio srityje eigą ir rezultatus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir formuoja Lietuvos poziciją;

  6.25. analizuoja prekybos reguliavimo gerąją patirtį užsienio valstybėse ir teikia informaciją bei pasiūlymus ministerijos vadovybei šiais klausimais;

  6.26. bendradarbiauja su žemės ūkio socialiniais, ekonominiais partneriais, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis, kurių veikla susijusi su žemės ir maisto ūkio bei žuvininkystės politika ir kaimo plėtra;

  6.27. koordinuoja bendradarbiavimą ir įsipareigojimų dėl narystės Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje žemės ūkio srityje vykdymą;

  6.28. pagal kompetenciją koordinuoja klimato kaitos politikos žemės ūkyje ir Lietuvos narystės Šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkio veiklos pasaulinio mokslinių tyrimų aljanso klausimus;

  6.29.pagal kompetenciją analizuoja kitų institucijų bei įstaigų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas bei pasiūlymus;

  6.30. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus;

  6.31. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus, skundus, pranešimus, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

  6.32. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, fizinius ir juridinius asmenis Departamento kompetencijos klausimais;

  6.33. organizuoja Departamento kompetencijos srities dokumentų valdymą.

   

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS

  7. Vykdydami Departamentui pavestas funkcijas, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

  7.1. gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų institucijų ir įstaigų norminę bei statistinę informaciją, sutartis, protokolus, ataskaitas bei pasiūlymus, kitus dokumentus Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;

  7.2. gauti iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos visus reikalingus duomenis ES ir valstybės paramos teikimo klausimais;

  7.3. suderinus su kitų ministerijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, sudarant darbo grupes rizikos valdymo, klimato politikos, bendradarbiavimo su EPBO  ir kitiems klausimams spręsti;

  7.4. pagal kompetenciją užmegzti ir palaikyti ryšius su Lietuvos, ES ir kitų užsienio valstybių bei tarptautinių organizacijų atstovais;

   7.5. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose;

  7.6. dalyvauti mokymo kursuose ir tobulinti savo kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

  7.7. suderinus su ministerijos vadovybe, naudotis užsienio specialistų konsultacijomis;

  7.8. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis ministerijos valstybės tarnautojams ir  darbuotojams.

  IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Departamento darbui vadovauja Departamento direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris. Nesant Departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta ši funkcija.

  9. Departamento direktorius:

  9.1. organizuoja Departamento darbą, koordinuoja ir kontroliuoja struktūrinių padalinių bei pavaldžių organizacijų, institucijų, įmonių veiklą;

  9.2. sprendžia Departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Departamentui pavestų užduočių vykdymą;

  9.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą Departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;

  9.4. inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą, siekiant įgyvendinti Departamentui keliamus uždavinius;

  9.5. pagal kompetenciją atstovauja ministerijos interesams bendradarbiaujant su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  9.6. dalyvauja ministerijos vadovybės pasitarimuose ir posėdžiuose;

  9.7. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo;

  9.8. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pasirašo informacinio pobūdžio raštus, vizuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų ar dokumentų projektus;

  9.9. vykdo kitas ministerijos vadovybės jam pavestas funkcijas ir pavedimus.

  10. Departamento skyrių nuostatai, valstybės tarnautojų bei darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šių nuostatų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  _______________________

   

   

   

   

   

   

   

  • Ekonominės analizės skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Evaldas Pranckevičius
   Alvyra Vaitauskienė
   Evelina Kumparskienė
   Ričardas Dombrovskis
   Inga Motuzaitė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos

   žemės ūkio ministro

   2017 m. birželio 6 d.

   įsakymu Nr. 3D - 382

   EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

   EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Ekonominės analizės skyrius (toliau – skyrius) yra Ekonomikos departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. analizuoti bei prognozuoti žemės ir maisto ūkio ekonominę veiklą;

   3.2. pagal kompetenciją rengti ir teikti ekonomines apžvalgas.

   4. Vykdydamas pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

   4.1. analizuoja žemės ūkio ir perdirbamosios maisto pramonės ūkinę ir ekonominę veiklą, rengia ministerijos vadovybei, o jai pavedus – Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei informaciją ir pasiūlymus šiais klausimais;

   4.2. organizuoja reikalingos informacijos rinkimą, kaupimą, analizę, apdorojimą ir pateikimą;

   4.3. rengia medžiagą teminiams leidiniams, informuojantiems visuomenę Europos Sąjungos ir Lietuvos žemės ir maisto ūkio sektoriaus ekonominiais klausimais;

   4.4. analizuoja kitų institucijų bei įstaigų parengtus dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl žemės ir maisto ūkio sektoriaus teisės aktų projektų poveikio ekonomikai;   

   4.5. rengia žemės ūkio veiklos ir kitų ūkio subjektų ūkinės ir ekonominės veiklos apžvalgas bei ekonominės veiklos prognozes;

   4.6. pagal kompetenciją rengia ir (arba) dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su žemės ūkio ir maisto produktų gamybos statistikos metodinėmis nuostatomis, projektus;

   4.7. įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr.1532 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą“ nuostatas, koordinuoja žemės ūkio produkcijos sąlyginių verčių, žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvų ir žemės ūkio veiklos pajamų normų hektarui žemės ūkio naudmenų, nustatymo darbus ir rengia su tuo susijusius teisės aktų projektus;

   4.8. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros programos priemones bei rengiant jų pakeitimus;

   4.9. teisės aktų nustatyta tvarka ar ministerijos vadovybei pavedus, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytose komisijose ar darbo grupėse, atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;

   4.10. inicijuoja ir (ar) vykdo ministerijos vadovybės priimtus sprendimus.        

              4.11  pagal kompetenciją organizuoja pirkimus, pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Skyriaus valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), vykdydami skyriui pavestas funkcijas, turi teisę:

   5.1. gauti iš žemės ūkio ir perdirbamosios maisto  pramonės ūkio subjektų, vietos savivaldos institucijų, Lietuvos statistikos departamento ir kitų valstybės institucijų norminę bei statistinę informaciją bei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.2. gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių informaciją, įvairių dokumentų, susijusių su skyriaus veikla ar reikalingų ministerijos vadovybės pavedimams vykdyti, kopijas;

   5.3. pasitelkti kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, susitarus su jų vadovais, sudarant darbo grupes atitinkamoms problemoms nagrinėti;

   5.4. teikti ministerijai pavaldiems bei reguliavimo sričiai priklausantiems ūkio subjektams informaciją raštu arba žodžiu, paaiškinimus, konsultacijas skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.5. dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

   5.6. naudotis visomis teisėmis, numatytomis ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria pareigoms ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   7. Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šių nuostatų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   8.2. organizuoja skyriaus darbą, skirsto skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams užduotis ir kontroliuoja, kaip jos vykdomos;

   8.3. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

   8.4. atstovauja skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.5. teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

                                                                            _______________________________________

  • Strateginio planavimo ir mokslo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Zita Duchovskienė
   Zita Spūdytė
   (8 5) 239 1079 (8 5) 239 1079
   265
   Giedrė Kizevičienė
   Vilma Kraujalytė
   Vitalija Fokienė
   Skirmantė Smalskytė
   Edvardas Makšeckas

          PATVIRTINTA

         Lietuvos Respublikos

   žemės ūkio ministro

   2017 m. birželio 6 d.  

   įsakymu Nr. 3D-382

   EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

   STRATEGINIO PLANAVIMO IR MOKSLO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Strateginio planavimo ir mokslo skyrius (toliau – skyrius) yra Ekonomikos departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją dalyvauti racionalios, integruotos žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros politikos strateginiame planavime, užtikrinti efektyvų su valstybės pagalba susijusių teisės aktų taikymą žemės, maisto ūkiui, kaimo ir žuvininkystės plėtrai, teikiamos paramos skaidrumą;

   3.2. pagal kompetenciją formuoti mokslo, mokymo, švietimo politiką;

   3.3. pagal kompetenciją koordinuoti bendradarbiavimo su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, Lietuvos narystės Šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkio veiklos pasaulinio mokslinių tyrimų aljanso, klimato kaitos politikos žemės ūkio srityje klausimus;

   3.4. pagal kompetenciją užtikrinti ministerijos strateginių tikslų ir uždavinių tinkamą įgyvendinimą tarpžinybinėje veikloje, koordinuojamos veiklos skaidrumą ir prieinamumą visuomenei.

   4. Strateginio planavimo ir mokslo skyrius atlieka šias funkcijas:

   4.1. įgyvendindamas 3.1 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.1.1. rengia ministerijos strateginių veiklos planų projektus ir metines veiklos ataskaitas;

   4.1.2. rengia Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių projektus;

   4.1.3. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybines ilgalaikės raidos strategijas, tarpšakinių, sektorinių programų projektus, jų ataskaitas, susijusias su kaimo ir žemės ūkio plėtros prioritetais;

   4.1.4. analizuoja pasiūlymus dėl valstybės pagalbos priemonių taikymo žemės ir maisto ūkiui, žuvininkystei, kaimo plėtrai, dalyvauja rengiant šiuo klausimu teisės aktų projektus ir valstybės pagalbos notifikacijas. Rengia valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimo ataskaitas ir teikia jas Europos Komisijai;

   4.1.5. pagal kompetenciją rengia ir (arba) dalyvauja rengiant teisės aktų, susijusių su žemės ūkio veiklos subjektų ūkinės veiklos ir ūkinės veiklos rizikos valdymo priemonėmis (gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio gamybai, augalų draudimo ir kitų rizikos valdymo mechanizmų reglamentavimas), projektus;

   4.2. įgyvendindamas 3.2 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.2.1. koordinuoja mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos, reikalingų žemės, maisto ūkio ir kaimo plėtros strateginėms nuostatoms įgyvendinti, planavimą, viešą priemonių vykdytojų atranką, priemonių įgyvendinimo stebėseną, rezultatų viešinimą;

   4.2.2. organizuoja žemės, maisto ūkio ir kaimo raidos eksperimentinės (socialinės) plėtros metinio darbų plano parengimą ir suderinimą su ministerijos ir Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto struktūriniais padaliniais bei jo įgyvendinimą;

   4.2.3. pagal kompetenciją dalyvauja žmogiškųjų išteklių plėtros, mokslo, studijų ir mokymo sistemos tobulinimo procesuose, sprendžia mokslo, studijų, mokymo, konsultavimo institucijų ir verslo bendradarbiavimo klausimus, dalyvauja mokslo ir technologinės plėtros integravimo į ES mokslo erdvę procese ir susijusioje projektinėje veikloje;

   4.2.4. pagal kompetenciją koordinuoja žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei kvalifikuotų dirbančiųjų rengimo, specialistų, reikalingų žemės ūkiui, studijų tikslinio finansavimo klausimus, dalyvauja rengiant žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų profesijų bei profesinio rengimo standartus, mokymo programas;

   4.2.5. rengia kuruojamos srities valstybės pagalbos priemonių finansavimo taisykles ir teikia siūlymus šių priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai dėl priemonių finansavimo;

   4.2.6. koordinuoja ryšius su žemdirbių savivaldos organizacijomis žemdirbių mokymo, kaimo gyventojų gebėjimų didinimo, švietėjiško aktyvinimo ir kitais klausimais.

   4.3. įgyvendindamas 3.3 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.3.1. koordinuoja bendradarbiavimą su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, pagal kompetenciją dalyvauja jos veikloje bei rengia atitinkamą medžiagą;

   4.3.2.   koordinuoja klimato kaitos politikos žemės ūkio srityje įgyvendinimą, dalyvauja atitinkamuose susitikimuose, rengia medžiagą bei teikia išvadas;

   4.3.3. koordinuoja bendradarbiavimą ir atstovavimą Šiltnamio efektą sukeliančių dujų iš žemės ūkio veiklos pasaulinio mokslinių tyrimų aljanse, pagal kompetenciją dalyvauja jo veikloje bei rengia atitinkamą medžiagą.

   4.4. įgyvendindamas 3.4 papunktyje nurodytą uždavinį:

   4.4.1. ministerijos vadovybei pavedus, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, ES komitetuose ir darbo grupėse, teikia siūlymus ministerijoms ir kitoms institucijoms dėl rengiamų teisės aktų projektų, pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.4.2. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir institucijų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų;

              4.4.3. organizuoja Pasėlių draudimo koordinavimo tarybos, Žemės ūkio mokslo tarybos ir Žemdirbių švietimo tarybos posėdžius ir jų nutarimų vykdymą;

               4.4.4. pagal kompetenciją rengia ir inicijuoja pasitarimus, posėdžius, konferencijas, seminarus;

   4.4.5. nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pareiškimus, skundus, siūlymus, imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

   4.4.6. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, ūkininkus bei kitus asmenis skyriaus kompetencijos klausimais;

              4.4.7. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktais numatytas funkcijas;

              4.4.8. inicijuoja ir (ar) vykdo ministerijos vadovybės priimtus sprendimus, pagal kompetenciją atlieka priemonių įgyvendinimo stebėseną kuruojamoje srityje;

               4.4.9. pagal kompetenciją vykdo einamąją finansų kontrolę kitų subjektų finansavimo atveju pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus.

   4.4.10. pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus. 

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   5. Vykdydami pavestus uždavinius, skyriaus valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, turi teisę:

   5.1. naudotis visomis teisėmis, numatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

              5.2. gauti iš žemės ūkio ir perdirbamosios pramonės ūkio subjektų, vietos savivaldos institucijų, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų valstybinių institucijų norminę bei statistinę informaciją bei pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

               5.3. pasitelkti kitų ministerijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, suderinus su jų vadovais, sudarant darbo grupes ir komisijas aktualiems skyriaus veiklos klausimams spręsti;

   5.4. nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, kitų juridinių bei fizinių asmenų ir ministerijos struktūrinių padalinių norminę bei statistinę medžiagą, sutartis, protokolus, pasiūlymus, kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   5.5. teikti ministerijai pavaldiems bei reguliavimo sričiai priklausantiems ūkio subjektams informaciją raštu arba žodžiu, paaiškinimus, konsultacijas skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.6. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. organizuoja skyriaus darbą, skirsto skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

   8.2. sprendžia skyriaus kompetencijos klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

   8.3. pagal kompetenciją atstovauja skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.4. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja ministro įsakymų, kitų teisės aktų ir dokumentų projektus;

               8.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

   ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________

  • Prekybos politikos ir eksporto skatinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Rimutė Kėkštienė
   Antanas Venckus
   Irena Endriuškienė
   Greta Karaliūtė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos

   žemės ūkio ministro

   2017 m. birželio 6 d.

   įsakymu Nr. 3D - 382

   EKONOMIKOS DEPARTAMENTO

   PREKYBOS POLITIKOS IR EKSPORTO SKATINIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Prekybos politikos ir eksporto skatinimo skyrius (toliau – skyrius) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Ekonomikos departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai atskaitingas departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos nuostatais ir darbo reglamentu, departamento bei šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra šie:

   3.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą Žemės ūkio ministerijos kompetencijai priskirtais tarptautinės prekybos žemės ūkio ir maisto produktais bei eksporto skatinimo klausimais;

   3.2. analizuoti Pasaulio prekybos organizacijos derybų žemės ūkio srityje eigą ir rezultatus, pagal kompetenciją formuoti Lietuvos Respublikos poziciją Pasaulio prekybos organizacijos ir ES institucijose;

   3.3. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais dalyvauti formuojant racionalią žemės ūkio ir maisto pramonės prekybos politiką ir strategiją;

   3.4. dalyvauti rengiant Lietuvos žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros reprezentavimą Lietuvoje ir užsienyje (parodos, verslo misijos, mugės);

   3.5. analizuoti informaciją apie prekybą su ES ir trečiosiomis valstybėmis ir ją pagal poreikį teikti ministerijos vadovybei bei kitiems struktūriniams padalinimas;

   4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   4.1.pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir vykdant žemės ūkio ir maisto produktų užsienio prekybos politiką;

   4.2. palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis departamento kompetencijai priskirtais užsienio prekybos ir eksporto skatinimo klausimais, organizuoja dalykinius susitikimus su jų atstovais;

   4.3. pagal kompetenciją dalyvauja Ekonominės diplomatijos tarybos ir jos organų susitikimuose ir teikia medžiagą vadovybei;

   4.4. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais ir kitomis institucijomis organizuoja Lietuvos Respublikos žemės, maisto ir žuvininkystės ūkio įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovavimą tarptautinėse parodose, verslo misijose, mugėse Lietuvoje bei užsienyje;

   4.5. teikia siūlymus dėl rengiamų prekybinių ir ekonominių sutarčių projektų tarp ES valstybių ir trečiųjų valstybių;

   4.6. pagal kompetenciją koordinuoja informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimų skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse programų įgyvendinimą;

   4.7. analizuoja Pasaulio prekybos organizacijos derybų žemės ūkio srityje eigą ir rezultatus, pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir formuoja Lietuvos poziciją;

   4.8. analizuoja prekybos reguliavimo gerąją patirtį užsienio valstybėse ir teikia informaciją bei pasiūlymus ministerijos vadovybei šiais klausimais;

   4.9. analizuoja Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto prekėmis tendencijas;

   4.10. pagal kompetenciją analizuoja pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio prekybos mechanizmų taikymą, ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauja rengiant nacionalinius teisės aktų projektus, reikalingus ES teisės aktų žemės ūkio prekybos mechanizmų srityje nuostatoms įgyvendinti;

   4.11. pagal kompetenciją teikia pozicijas ir atstovauja valstybės interesams Pasaulio prekybos organizacijoje ir su užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais reglamentavimu susijusiose Europos Komisijos bei ES Tarybos darbo grupėse;

   4.12. skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais nagrinėja asmenų prašymus, skundus, pranešimus teisės aktų nustatyta tvarka;

   4.13. rengia informacinius dokumentus, pažymas užsienio prekybos ir eksporto skatinimo klausimais;

   4.14. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl departamentui siųstų teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

   4.15. pagal poreikį rengia aktualią medžiagą, skelbiamą ministerijos informaciniuose leidiniuose ir ministerijos tinklalapyje;

   4.16. pagal kompetenciją organizuoja ir dalyvauja rengiant žemės ir maisto ūkio sektoriaus parodas, muges, konferencijas, verslo misijas susijusias su prekyba ir eksporto skatinimu;

   4.17. pagal kompetenciją organizuoja pirkimus, pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę pagal ministerijos finansų kontrolę reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus veiksmus;

   4.18. nustatyta tvarka pagal kompetenciją savarankiškai arba kartu su ministerijos administracijos padaliniais rengia sutarčių projektus;

   4.19. inicijuoja ir (ar) vykdo ministerijos vadovybės priimtus sprendimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   5. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai ir tarnautojai), turi teisę:

   5.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis tarnautojams ir darbuotojams Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;

   5.2. kreiptis ir gauti iš kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, taip pat ministerijos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų išsamią informaciją skyriaus darbo reikmėms ir funkcijoms vykdyti;

   5.3. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose;

   5.4. nuolat gerinti skyriaus tarnautojų ir darbuotojų profesines žinias Lietuvos bei užsienio organizacijose ir mokymo institucijose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimokursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   5.5. reikalauti, kad skyriaus funkcijoms atlikti būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos;

   5.6. suderinus su ministerijos vadovybe, pasinaudoti užsienio specialistų konsultacijomis;

   5.7. gauti būtiną naujausią literatūrą ir periodinius leidinius, gauti kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, sukurtomis duomenų bazėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis;

   5.8. dalyvauti pasitarimuose, ministerijos kolegijos, darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose ir gauti būtiną informaciją, reikalingą skyriaus veiklai;

   5.9. pagal kompetenciją teikti pasiūlymus ministerijos vadovybei ir organizuoti priemones, būtinas skyriaus veiklai įgyvendinti;

   5.10. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose;

   5.11. nuolat gerinti skyriaus tarnautojų ir darbuotojų profesines žinias Lietuvos bei užsienio organizacijose ir mokymo institucijose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją nustatyta tvarka naudojant Lietuvos ar užsienio valstybių skiriamas lėšas.

   6. Skyriaus tarnautojai ir darbuotojai privalo:

   6.1. būti objektyvūs ir nešališki, priskirtas funkcijas vykdyti profesionaliai, laiku ir nustatyta tvarka;

   6.2. laikytis ministerijos darbo reglamento nuostatų;

   6.3. vykdyti pareigybių aprašymuose nurodytas funkcijas.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   8. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus tarnautojams ir darbuotojams bei koordinuoja jų atlikimą;

   9.2. asmeniškai atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.3. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei ir departamento direktoriui dėl skyriaus tarnautojų ir darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, aprūpinimo reikalingomis darbo priemonėmis, tarnautojų ir darbuotojų skatinimo arba drausminimo;

   9.4. teikia išvadas dėl skyriaus tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo ir vykdo kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas ar ministerijos vadovybės pavedimus, suderinus su departamento vadovybe;

   9.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

   ___________________________

 • Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Rolandas Taraškevičius

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio

  ministro 2015 m. balandžio 24 d.

  įsakymu Nr. 3D-335

   

   

  EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamentas (toliau – departamentas) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus viceministrui, kurio veiklos sričiai šis priklauso.

  2. Departamento paskirtis – pagal kompetenciją koordinuoti Europos Sąjungos (toliau – ES) politikų ir kitų sričių įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, siekiant užtikrinti valstybės politikos suderinamumą su ES teise ir tinkamą atstovavimą jos interesams ES institucijose ir tarptautinėse struktūrose, inicijuoti bei plėtoti tarptautinius ryšius ir vykdyti tarptautinį bendradarbiavimą.

  3. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas)  priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (toliau – ministras) įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  4. Departamentą sudaro: Europos Sąjungos politikų skyrius, Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius ir Tarptautinių ryšių skyrius.

  5. Departamento darbuotojai yra valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kurių statuso, teisių bei pareigų įgijimo ir praradimo, darbo užmokesčio ir kitų išmokų mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai.

   

  II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Departamento uždaviniai yra:

  6.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant nacionalines žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės  politikas ir strategijas bei rengiant atitinkamus teisės aktus;

  6.2. užtikrinti ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms adresuoto oficialaus ministerijos susirašinėjimo, ministerijos ir jai pavaldžių institucijų kompetencijai tenkančių bei ES institucijose ir jų darbo organuose pristatomų nacionalinių pozicijų kokybę, jų savalaikį parengimą, talpinimą į atitinkamus registrus ir duomenų bazes bei viešinimą;

  6.3. koordinuoti ir pagal kompetenciją vykdyti ministerijos bei jai pavaldžių institucijų kompetencijai tenkančių nacionalinių pozicijų atstovavimą ES institucijose ir jų darbo organuose bei tarptautinėse organizacijose, metodiškai jam vadovauti;

  6.4. pagal kompetenciją administruoti ir koordinuoti tarptautinius reikalus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;

  6.5. pagal kompetenciją užtikrinti ryšius su ES valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis;

  6.6. pagal kompetenciją formuoti ir dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką tarpvalstybinio bendradarbiavimo žemės ūkio srityje per dvišalius ir daugiašalius projektus, programas, ES programų projektus bei tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių institucijų teikiamą techninę pagalbą;

  6.7. koordinuoti, pagal kompetenciją vykdyti ar dalyvauti ministerijos ir jos pavaldžių institucijų vykdomose tarptautinio bendradarbiavimo veiklose;

  6.8. pagal kompetenciją kuruojamose srityse koordinuoti Lietuvos Respublikos atstovavimą ir bendradarbiavimą tarptautinėse organizacijose bei užtikrinti atstovavimą tarptautiniuose ir atitinkamuose šalies renginiuose;

  6.9. pagal poreikį teikti informaciją ir medžiagą departamento kompetencijos klausimais šalies valdžios institucijoms, ministerijos vadovybei, administracijos padaliniams ir suinteresuotiems subjektams;

  6.10. pagal kompetenciją užtikrinti ministerijos strateginių tikslų ir uždavinių tinkamą įgyvendinimą tarpžinybinėje veikloje, koordinuojamos veikos skaidrumą ir prieinamumą visuomenei;

  6.11. siekiant užtikrinti, kad ministerijos turto valdymas, naudojimas, apsauga bei disponavimas juo ir sutartiniai įsipareigojimai tretiesiems asmenims atitiktų teisėtumo bei patikimo finansų valdymo principus, pagal pavestas funkcijas vykdyti finansų kontrolę kuruojamoje srityje.

  7. Vykdydamas pavestus uždavinius, departamentas atlieka šias funkcijas:

  7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl teisės aktų projektų ar kitų dokumentų, dalyvauja vidaus bei tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

  7.2. analizuoja ir sistemina atitinkamų ES politikų ir kitų sričių įgyvendinimo ES valstybėse narėse patirtį,  apžvalgas apie trečiųjų šalių socialinę-ekonominę būklę  ir informaciją kitais, su žemės ir maisto ūkiu bei kaimo plėtra susijusiais departamento kompetencijos klausimais;

  7.3. teikia pasiūlymus dėl atitinkamų ES politikų ir kitų sričių įgyvendinimo Lietuvoje bei šių politikų nuostatų supaprastinimo;

  7.4. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja ministerijos ir jos pavaldžių institucijų kompetencijai priskiriamų ES institucijų teisėkūros ir komitologijos procesų oficialių dokumentų vykdymą bei paskesnę kontrolę;

  7.5. koordinuoja, derina ir pagal kompetenciją formuoja nacionalines pozicijas ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose svarstomais atitinkamų ES politikų ir kitų sričių teisėkūros, neteisinio pobūdžio ir kitų departamento kompetencijai priskirtinų ar laikinai pavestų vykdyti sričių klausimais, jas talpina į atitinkamus registrus, nustato jų viešinimo poreikį bei lygį;

  7.6. organizuoja ir koordinuoja teisės aktų nustatyta tvarka, šalių susitarimu ar ad hoc pagrindu rengiamus vidaus, tarpžinybinius ar tarpvalstybinius posėdžius nacionalinėms ar valstybių pozicijoms suderinti ir pagal kompetenciją dalyvauja juose;

  7.7. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos administracijos padalinius bei jai pavaldžias institucijas nacionalinių pozicijų ir medžiagų rengimo, kreipimųsi į ES institucijas ar valstybes nares rengimo ir kitais klausimais;

  7.8. organizuoja ir administruoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovų skyrimą atstovauti ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose;

  7.9. koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovavimą ES institucijose ir jų darbo organų posėdžiuose ir pagal kompetenciją atstovauja juose, vykdo atstovavimo stebėseną bei kontrolę;

  7.10. pagal kompetenciją rengia medžiagą dėl nacionalinių pozicijų ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose svarstomais klausimais pristatymo ar atsiskaitymo šalies valdžios institucijose, Lietuvos Respublikoje reziduojantiems  ES valstybių narių atstovams;

  7.11. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos deleguotųjų atašė ir specialiųjų atašė veiklą;

  7.12.pagal kompetenciją inicijuoja, palaiko ir plėtoja ryšius,  tarpininkauja ir skatina bendradarbiavimą su ES valstybių narių ir trečiųjų šalių valdžios institucijomis, tarptautinėmis oficialiomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis ir asocijuotomis struktūromis ir kitais tarptautiniais subjektais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant tarptautines sutartis, projektus, rezoliucijas, programas ir susitarimus;

  7.13. organizuoja ir koordinuoja ES ir užsienio techninės paramos programų, perspektyvinių projektų rengimą, tarpininkauja ieškant partnerių;

  7.14. organizuoja ir koordinuoja ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių institucijų dalyvavimą tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose, programose, ES ir tarptautinių organizacijų bei ES valstybių narių ar trečiųjų šalių institucijų paramos ar bendradarbiavimo susitarimų vykdymą, teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl jų vykdymo poreikio ir tikslingumo, atlieka stebėseną bei kontrolę, rengia ataskaitas ar kitus baigiamuosius dokumentus;

  7.15. pagal kompetenciją organizuoja tarptautinių bendradarbiavimo sutarčių rengimą, dalyvauja jas rengiant, koordinuoja jų vykdymą;

  7.16. pagal kompetenciją koordinuoja ES ir Baltijos regiono valstybių strateginių dokumentų tikslų įgyvendinimą ir Baltijos jūros valstybių ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse; 

  7.17. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja šalies ir tarptautiniuose susitikimuose, parodose, mugėse, forumuose, konferencijose, tarpvyriausybinių, tarpžinybinių komisijų, darbo grupių veikloje ir kituose panašaus pobūdžio renginiuose ar veiklose, kuriuose  reikalinga departamento kompetencija ES ar tarptautiniais klausimais;

  7.18. pagal kompetenciją ir poreikį analizuoja, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir subjektams informaciją ir medžiagą apie atitinkamas ES bendrąsias politikas bei kitus aktualius ES darbotvarkės klausimus, ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atstovavimą ES institucijose ir jų darbo organuose, tarptautinius ryšius ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklas, įskaitant vykdomus dvišalius bei daugiašalius projektus, susitarimus ir programas;

  7.19. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vietos savivaldos, socialiniais, ekonominiais partneriais, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis bei kitais subjektais, kurių veikla susijusi su žemės ir maisto ūkiu bei kaimo plėtra;

  7.20.pagal kompetenciją analizuoja kitų institucijų bei įstaigų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas bei pasiūlymus;

  7.21.teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja piliečių prašymus, skundus, pranešimus, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

  7.22. pagal kompetenciją konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, fizinius ir juridinius asmenis;

  7.23. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus;

  7.24.inicijuoja sprendimų priėmimą ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę veiklos srityje;

  7.25. pagal kompetenciją organizuoja viešuosius pirkimus;

  7.26. organizuoja departamento kompetencijos srities dokumentų valdymą.

   

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  8. Vykdydami departamentui pavestas funkcijas, darbuotojai turi teisę:

  8.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su departamento funkcijomis ir veikla;

  8.2. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes departamento kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

  8.3. pagal kompetenciją užmegzti ir palaikyti darbo kontaktus su Lietuvos, ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, ES institucijų bei tarptautinių organizacijų pareigūnais;

  8.4. suderinus su ministerijos vadovybe, departamento kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

  8.5. ministerijos vadovybei pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ir kitose struktūrose;

  8.6. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauti mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose,  seminaruose, konferencijose ir kituose panašaus pobūdžio praktiniuose užsiėmimuose ar renginiuose;

  8.7. naudotis visomis kitomis teisės aktų tvarka ministerijos valstybės tarnautojams ir  darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis nustatytomis teisėmis.

   

  IV.DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Departamento darbui vadovauja departamento direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.

  10. Departamento direktorius:

  10.1. organizuoja departamento darbą: paskirsto departamento padaliniams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, koordinuoja departamento struktūrinių padalinių veiklą;

  10.2. sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už departamentui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

  10.3. inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų departamento kompetencijai priklausančiais klausimais rengimą ir užtikrina jų įgyvendinimą;

  10.4. pagal kompetenciją atstovauja ministerijos interesams bendradarbiaujant su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  10.5. dalyvauja ministerijos vadovybės pasitarimuose ir posėdžiuose;

  10.6. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbuotojų skatinimo;

  10.7. ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pasirašo informacinio pobūdžio raštus, vizuoja teisės aktų ar kitų dokumentų projektus, įvairius raštus;

  10.8. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas ar ministerijos vadovybės jam pavestas funkcijas ir pavedimus.

  11. Departamento direktorius turi pavaduotoją, kuris, nesant departamento direktoriaus, vykdo departamento direktoriaus funkcijas.

  12. Departamento direktoriaus pavaduotoją skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris. Departamento direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

  13. Departamento skyrių nuostatai, valstybės tarnautojų bei darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šių nuostatų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  _______________________

   

  • Europos Sąjungos politikų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Lilija Rudaitienė

   Konsoliduota redakcija

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 3D-335

   EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ departamento

   EUROPOS SĄJUNGOS politikŲ skyriaus

   nuostatai

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos politikų skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui (toliau – direktorius).

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento bei šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. skyriaus UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant nacionalines žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės politikas ir strategijas, koordinuoti jų rengimą bei įgyvendinimą;

   4.2. užtikrinti ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms adresuoto oficialaus ministerijos susirašinėjimo, ministerijos ir jai pavaldžių institucijų kompetencijai tenkančių bei Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijose ir jų darbo organuose pristatomų nacionalinių pozicijų kokybę;

   4.3. pagal kompetenciją rengti nacionalines pozicijas ir atstovauti jas ES institucijose ir jų darbo organuose;

   4.4. pagal poreikį teikti informaciją ir medžiagą skyriaus kompetencijos klausimais šalies valdžios institucijoms, ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, Lietuvos Respublikoje reziduojantiems ES valstybių narių atstovams ir kitiems suinteresuotiems subjektams;

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

   5.2. analizuoja ir sistemina ES Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) bei kitų, ES Žemės ūkio ir žuvininkytės Tarybos (toliau – ŽŪŽ Tarybos) svarstomų klausimų kontekste, kuruojamų politikų ir sričių (miškininkystė, veterinarija, fitosanitarija, maisto sektorius, žuvininkystė) įgyvendinimo ES valstybėse narėse patirtį, apžvalgas apie trečiųjų šalių žemės ūkio sektoriaus būklę ir informaciją kitais, su žemės ir maisto ūkiu bei kaimo plėtra susijusiais skyriaus kompetencijos klausimais;

   5.3. teikia pasiūlymus dėl BŽŪP ir kitų kuruojamų politikų bei sričių įgyvendinimo Lietuvoje bei šių politikų nuostatų supaprastinimo;

   5.4. suderina ministerijos ir jai pavaldžių institucijų parengtas ir pagal kompetenciją formuoja nacionalines pozicijas ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose svarstomais BŽŪP ir kitų kuruojamų politikų bei sričių teisėkūros, neteisinio pobūdžio ir kitų skyriaus kompetencijai priskirtinų ar laikinai pavestų vykdyti sričių klausimais;

   5.5. suderina ir pagal kompetenciją rengia medžiagą tarpvalstybiniams susitikimams nacionalinėms ar valstybių pozicijoms suderinti ir prireikus juose dalyvauja;

   5.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ES reikalų koordinavimo komiteto, ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto darbo grupės, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

   5.7. rengia nacionalinių pozicijų ŽŪŽ Tarybos klausimais santraukas Lietuvos Respublikoje reziduojantiems ES valstybių narių atstovams ir prireikus pristato jas;

   5.8. pagal kompetenciją atstovauja nacionalines pozicijas ES institucijų darbo organų posėdžiuose;

   5.9. konsultuoja ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus nacionalinių pozicijų ir medžiagų rengimo, kreipimųsi į ES institucijas ar valstybes nares rengimo ir kitais klausimais;

   5.10. rengia ir ministerijos vadovybei teikia medžiagą dėl nacionalinių pozicijų ŽŪŽ Taryboje svarstomais klausimais pristatymo atitinkamuose Seimo ir Vyriausybės posėdžiuose, pagal kompetenciją dalyvauja šiuose posėdžiuose;

   5.11. rengia ir teikia ataskaitas Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms apie ministerijos ir jos valdymo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų atstovavimą ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiuose ir juose nagrinėtus klausimus;

   5.12. pagal kompetenciją ir poreikį rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei ir administracijos padaliniams, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir subjektams informaciją ir medžiagą apie atitinkamas ES bendrąsias politikas bei kitus aktualius ES darbotvarkės klausimus;

   5.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su atstovavimą Lietuvai ES institucijose koordinuojančiomis institucijomis, Lietuvos nuolatine atstovybe ES, socialiniais partneriais, palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų, kitų ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   6. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos;

   6.2. esant poreikiui, suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų suinteresuotų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes departamento ar skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   6.3. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   6.4. direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose bei renginiuose;

   6.5. suderinus su direktoriumi, skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   6.6. mokytis ir kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka;

   6.7. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis;

   6.8. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

   8.2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito direktoriui už skyriaus veiklą ir teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

   8.4. ministerijos vadovybei ar direktoriui pavedus, atstovauja ministerijos interesams bendradarbiaujant su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.5. dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje, teikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia direktoriui pasiūlymus dėl jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo;

   8.7. ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų, ministerijos vadovybės pavedimų, kitų dokumentų ir raštų projektus;

   8.8. KEISTA: 2017-01-24 įsakymu Nr. 3D-46

   pagal kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą;

   8.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas ar direktoriaus jam pavestas funkcijas ir pavedimus.

   9. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme tai nustatyta arba kuris Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu paskiriamas pavaduojančiuoju.

   10. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos ir atsakomybė nustatyta jų pareigybių aprašymuose.

   ___________________________

  • Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ieva Ulčickaitė
   Indrė Balčiūnaitė
   Rima Žvinakevičienė
   Miglė Tumonytė
   Monika Petravičiūtė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio

   ministro 2015 m. balandžio 24 d.

   įsakymu Nr. 3D-335

    

   EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

   EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Europos Sąjungos reikalų koordinavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui (toliau – direktorius).

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (toliau – ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento bei šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. pagal kompetenciją užtikrinti ryšius su Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijomis ir valstybėmis narėmis, sekti ir analizuoti informaciją apie svarbiausius ES institucijose vykstančius įvykius ir renginius;

   4.2. koordinuoti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimą ES institucijų bei jų darbo organų veikloje (toliau – atstovavimas), metodiškai jam vadovauti ir pagal kompetenciją teikti su atstovavimu susijusią informaciją Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms;

   4.3. pagal kompetenciją koordinuoti nacionalinių pozicijų ES klausimais rengimą;

   4.4. administruoti per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (toliau - LINESIS)gaunamų ES dokumentų srautus;

   4.5. pagal kompetenciją vykdyti finansų kontrolę kuruojamoje srityje.

   5. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. glaudžiai bendradarbiauja su atstovavimą koordinuojančia institucija (-omis), Lietuvos nuolatine atstovybe ES, pagal kompetenciją palaiko ryšius su Lietuvos diplomatinių atstovybių, ES institucijų ir ES valstybių narių atitinkamais pareigūnais;

   5.2. pagal kompetenciją renka, sistemina ir analizuoja informaciją apie rengiamus ES teisės aktų projektus, svarbiausius ES institucijose vykstančius įvykius ir renginius;

   5.3. pagal kompetenciją bendradarbiauja su ES nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvaujančiais socialiniais partneriais;

   5.4. sudaro, atnaujina ir koordinuoja atstovų sąrašus, teikia juos suinteresuotoms institucijoms;

   5.5. vykdo atstovavimo stebėseną, teikia atitinkamą informaciją Seimui, Vyriausybei, ministerijos vadovybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigomis;

   5.6. rengia atstovavimo metodinę medžiagą, instrukcijas, taisykles;

   5.7. koordinuoja nacionalinių pozicijų ES institucijų ir jų darbo organuose svarstomiems klausimams rengimą ir pasirengimo ES institucijų ir jų darbo organų posėdžiams eigą;

   5.8. organizuoja ir koordinuoja ministerijos ES reikalų koordinavimo komiteto, ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto darbo grupės, kitų vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių susitikimus, tarpvalstybinius susitikimus nacionalinėms ar valstybių pozicijoms suderinti ir pagal kompetenciją juose dalyvauja;

   5.9. registruoja, skirsto, klasifikuoja gaunamus ES dokumentus, kvietimus į ES institucijų ir jų darbo organų posėdžius, koordinuoja jų vykdymą, pildo ministerijos ES dokumentų bazę;

   5.10. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbą su LINESIS, kontroliuoja pastabų ES dokumentų vertimams teikimą per LINESIS, glaudžiai bendradarbiauja su ES institucijų vertėjais;

   5.11. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos deleguotųjų atašė ir specialiųjų atašė veiklą;

   5.12. pagal kompetenciją prisideda organizuojant ministerijos pareigūnų vizitus į ES institucijas bei ES valstybes nares, taip pat ES institucijų atstovų ir ES valstybių narių pareigūnų vizitus į Lietuvą;

   5.13. pagal kompetenciją koordinuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų medžiagos rengimą ir pateikimą ministerijos vadovybei, Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui, Vyriausybei, kitoms suinteresuotoms institucijoms;

   5.14. pagal kompetenciją konsultuoja ministerijos ir jai pavaldžių institucijų valstybės tarnautojus ir darbuotojus atstovavimo ir ES teisės aktų priėmimo procedūrų klausimais;

   5.15. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, žemės ūkio ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir išvadas dėl departamento gaunamų teisės aktų projektų ar kitų dokumentų;

   5.16. pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje.

    

   III. SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

    

   6. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai turi teisę:

   6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones, organizacijas, ministerijos deleguotus atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos, susijusios su skyriaus funkcijų vykdymu;

   6.2. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes departamento ar skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   6.3. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   6.4. direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose;

   6.5. nuolat gerinti skyriaus valstybės tarnautojų profesines žinias Lietuvos bei užsienio organizacijose ir mokymo institucijose, gerinti užsienio kalbų mokėjimą, kelti kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka, dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir kituose profesiniuose renginiuose;

   6.6. suderinus su direktoriumi, skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   6.7. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis;

   6.8. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams, bei kontroliuoja jų vykdymą;

   8.2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito direktoriui už skyriaus veiklą ir teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

   8.4. direktoriui pavedus, atstovauja ministerijos interesams bendradarbiaujant su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.5. dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje, teikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka skyriaus valstybės tarnybinės veiklos vertinimą, teikia direktoriui pasiūlymus dėl jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo;

   8.7. ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų, ministerijos vadovybės pavedimų, kitų dokumentų ir raštų projektus;

   8.8. pagal kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę veiklos srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme;

   8.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas, direktoriaus jam pavestas funkcijas ir pavedimus.

   9. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme tai nustatyta arba kuris Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu paskiriamas pavaduojančiuoju.

   10. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijos ir atsakomybė nustatyta jų pareigybių aprašymuose.

   ___________________________

    

  • Tarptautinių ryšių skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Ieva Žundienė
   (8 5) 239 8456 (8 5) 239 8456
   375
   Kristina Mineikienė
   Daiva Barkauskienė
   Živilė Žiukaitė
   Snieguolė Andruškaitė Mikaliūnienė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio

   ministro 2015 m. balandžio 24 d.

   įsakymu Nr. 3D-335

    

   EUROPOS SĄJUNGOS IR TARPTAUTINIŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO

   TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

    

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento Tarptautinių ryšių skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Europos Sąjungos ir tarptautinių reikalų departamento (toliau – departamentas) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui (toliau – direktorius).

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, departamento bei šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. pagal kompetenciją administruoti ir koordinuoti tarptautinius reikalus žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;

   4.2. pagal kompetenciją užtikrinti ryšius su ES valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijomis;

   4.3. pagal kompetenciją formuoti ir dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką tarpvalstybinio bendradarbiavimo žemės ūkio srityje per dvišalius ir daugiašalius projektus, programas, ES programų projektus bei tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių institucijų teikiamą techninę pagalbą;

   4.4. koordinuoti, pagal kompetenciją vykdyti ar dalyvauti ministerijos ir jai pavaldžių institucijų vykdomose tarptautinio bendradarbiavimo veiklose;

   4.5. pagal kompetenciją koordinuoti Lietuvos Respublikos atstovavimą ir bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis žemės ūkio srityje;

   4.6. pagal kompetenciją vykdyti finansų kontrolę kuruojamoje srityje.

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. pagal kompetenciją inicijuoja, palaiko ir plėtoja ryšius bei tarpininkauja ir koordinuoja bendradarbiavimą su ES valstybių narių ir trečiųjų šalių valdžios institucijomis, tarptautinėmis oficialiomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis ir asocijuotomis struktūromis ir kitais tarptautiniais subjektais, organizuoja dalykinius susitikimus su jų atstovais;

   5.2. pagal kompetenciją palaiko ryšius su kitomis Lietuvos Respublikos institucijomis, ministerijos deleguotais atašė tarptautinio bendradarbiavimo klausimais;

   5.3. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl tarptautinių bendradarbiavimo sutarčių, ketinimų protokolų, veiksmų planų rengimo, organizuoja ir iniciuoja jų rengimą, dalyvauja jas rengiant bei derinant, koordinuoja jų vykdymą;

   5.4. pagal kompetenciją koordinuoja ES ir Baltijos regiono valstybių strateginių dokumentų tikslų įgyvendinimą ir Baltijos jūros valstybių ir Šiaurės šalių bendradarbiavimą žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srityse;

   5.5. organizuoja ir koordinuoja ES ir užsienio techninės paramos programų, perspektyvinių projektų rengimą, tarpininkauja ieškant partnerių, koordinuoja kitų ministerijos struktūrinių padalinių bendradarbiavimą dėl šios paramos teikimo;

   5.6. organizuoja ir koordinuoja ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių institucijų dalyvavimą tarptautiniuose dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose, programose, ES ir tarptautinių organizacijų bei ES valstybių narių ar trečiųjų šalių institucijų paramos ar bendradarbiavimo susitarimų vykdymą, teikia ministerijos vadovybei siūlymus dėl jų vykdymo poreikio ir tikslingumo, atlieka stebėseną bei kontrolę;

   5.7. skleidžia informaciją apie galimybes dalyvauti dvišaliuose ir daugiašaliuose projektuose;

   5.8. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja, padeda organizuoti ir dalyvauja tarptautiniuose susitikimuose, parodose, mugėse, forumuose, konferencijose, tarpvyriausybinių (TVK), tarpžinybinių komisijų, darbo grupių veikloje ir kituose panašaus pobūdžio renginiuose ar veiklose;

   5.9. pagal kompetenciją koordinuoja ir vykdo bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, analizuoja informaciją apie tarptautinių organizacijų specializuotų agentūrų – Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacijos, Jungtinių Tautų Pasaulio maisto programos ir kt. veiklą (išskyrus Pasaulio prekybos ir Tarptautinę ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijas);

   5.10. pagal kompetenciją ir poreikį renka, sistemina ir teikia ministerijos vadovybei informacinius dokumentus, medžiagas apie bendradarbiavimą su ES ir kitomis užsienio valstybėmis, įskaitant vykdomus dvišalius bei daugiašalius projektus, susitarimus ir programas derina tarpvyriausybinių komisijų posėdžių protokolus, teikia informaciją apie Lietuvos dalyvavimą tarptautinėse organizacijose;

   5.11. pagal kompetenciją administruoja ir vykdo tarptautiniam bendradarbiavimui skirtų lėšų ir išlaidų kontrolę.

    

   III. SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Įgyvendindami pavestus uždavinius bei vykdydami funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), turi teisę:

   6.1. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas, ministerijos deleguotuosius atašė ir specialiuosius atašė dėl reikiamos informacijos;

   6.2. suderinus su ministerijos administracijos padalinių ir jai pavaldžių bei kitų valstybės institucijų ir įstaigų vadovais, pasitelkti valstybės tarnautojus ir darbuotojus, sudarant vidaus ar tarpžinybines darbo grupes departamento ar skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   6.3. pagal kompetenciją dalyvauti pasitarimuose, vidaus ir tarpžinybinių darbo grupių posėdžiuose, kituose ministerijos organizuojamuose renginiuose;

   6.4. departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją atstovauti ministerijai kitose institucijose ir įstaigose, socialinių partnerių savivaldos ar kitose struktūrose;

   6.5. suderinus su departamento direktoriumi, skyriaus kompetencijos klausimais naudotis šalies ar užsienio specialistų bei ekspertų konsultacijomis;

   6.6. mokytis ir kelti kvalifikaciją teisės aktuose nustatyta tvarka;

   6.7. gauti tiesioginėms funkcijoms vykdyti būtiną literatūrą ir periodinius leidinius, kitą skyriaus funkcijoms vykdyti būtiną nemokamą informaciją, naudotis darbo priemonėmis, kompiuteriniais tinklais, transporto priemonėmis, kitomis komunikacijos priemonėmis, duomenų bazėmis;

   6.8. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis.

    

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams bei kontroliuoja jų vykdymą;

   8.2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už skyriui pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

   8.3. atsiskaito direktoriui už skyriaus veiklą ir teikia pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

   8.4. direktoriui pavedus, atstovauja ministerijos interesams bendradarbiaujant su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.5. dalyvauja darbo grupių ir įvairių komisijų veikloje, teikdamas nuomonę ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

   8.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą, teikia direktoriui pasiūlymus dėl jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo;

   8.7. ministerijos darbo reglamente nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų, ministerijos vadovybės pavedimų, kitų dokumentų ir raštų projektus;

   8.8. pagal kompetenciją organizuoja sprendimų inicijavimą ir (ar) priimtų sprendimų vykdymą, atsako už einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę veiklos srityje bei dalyvauja kontrolės vykdyme;

   8.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme nustatytas ar direktoriaus jam pavestas funkcijas ir pavedimus.

   9. Nesant skyriaus vedėjo, jo funkcijas atlieka skyriaus vyriausiasis specialistas, kurio pareigybės aprašyme tai nustatyta arba kuris Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu paskiriamas pavaduojančiuoju.

   10. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijos ir atsakomybė nustatyta jų pareigybių aprašymuose.

   ___________________________

    

 • Finansų ir biudžeto departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Regina Mininienė

  Konsoliduota

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos

  žemės ūkio ministro

  2010 m. kovo 31 d.

  įsakymu Nr. 3D-304

  (Lietuvos Respublikos

  žemės ūkio ministro

  2017 m. vasario 6 d.

  įsakymo Nr. 3D-82 redakcija)

  FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Finansų ir biudžeto departamentas (toliau – departamentas) yra savarankiškas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) administracijos struktūrinis padalinys, pavaldus ministerijos kancleriui.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento struktūra: Biudžeto skyrius, Nacionalinės paramos planavimo skyrius, Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyrius.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Departamento uždaviniai:

  4.1. užtikrinti finansavimą, reikalingą ministerijos programų tikslams ir uždaviniams pasiekti;

  4.2. organizuoti Valstybės investicijų programos projekto rengimą;

  4.3. rengti arba dalyvauti rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su finansų kontrolės atlikimu ministerijoje;

  4.4. pagal kompetenciją atlikti vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityse;

  4.5. pagal kompetenciją departamentui priskirtose srityse atlikti  finansų kontrolę;

  4.6. rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimu;

  4.7. rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su departamento kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimu, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla, lengvatinių paskolų, suteiktų fiziniams ir juridiniams asmenims, nurašymu, ministerijos programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų (paramos, valstybės rezervo saugojimo ir atnaujinimo, susijusių su perduotų funkcijų vykdymo finansavimu, paslaugų pirkimo) (toliau – programų priemonės, finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų), įgyvendinti skirtų lėšų administravimu;

  4.8. pagal kompetenciją teikti pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos programų, programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimu ir administravimu, biudžeto sudarymu;

  4.9. užtikrinti Lietuvos Respublikos atstovavimą ES Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) finansavimo klausimais;

  4.10. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais formuoti racionalią žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės finansinę politiką;

  4.11. formuoti ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų apskaitos politiką;

  4.12. tobulinti ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų bei dalyvauti tobulinant žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemas, priderinant jas prie Verslo apskaitos standartų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

  4.13. koordinuoti žemės ūkio veiklos subjektų mokamų mokesčių politikos įgyvendinimą;

  4.14. nustatyti žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies visose subjekto veiklos pajamose apskaičiavimo  principus;

  4.15. dalyvauti rengiant ir tobulinant Paslaugų žemės ūkiui sąrašą, tvirtinamą Vyriausybės nutarimu;

  4.16. dalyvauti rengiant ir tobulinat teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitą;

  4.17. koordinuoti Ūkių apskaitos duomenų tinklo (toliau – ŪADT) veiklos užtikrinimo darbus;

  4.18. koordinuoti žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių Oficialiosios statistikos formų rodiklių už ataskaitinius metus suvestinės parengimo darbus;

  4.19. tobulinti ir įgyvendinti žemės ūkio veiklos subjektų kreditavimo tvarką, įkeičiant licencijuotuose sandėliuose jų laikomus grūdus ar kitus augalininkystės produktus, ir koordinuoti Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo veiklą;

  4.20. kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais tobulinti atsiskaitymų su žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą žemės ūkio produkciją sąlygas ir tvarką ir, siekiant geriau sureguliuoti žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų tarpusavio santykius, dalyvauti jas   (-ją) įgyvendinant;

  4.21. pagal kompetenciją atstovauti ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

  5. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. rengia žemės ūkio srities biudžeto projektą:

  5.1.1. atsižvelgdamas į ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento išvadas ir siūlymus dėl ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems teisės aktais pavesta vykdyti tam tikras funkcijas, lėšų poreikių pagrįstumo ir tikslingumo, nagrinėja lėšų poreikius ministerijos vykdomų programų priemonėms įgyvendinti, juos apibendrina, rengia informaciją dėl ministerijos programoms vykdyti reikalingų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti, kuris Valstybės investicijų programoje neplanuojamas, numatymo atitinkamų metų biudžete ir teikia šią informaciją Finansų ministerijai;

  5.1.2. sudaro programų sąmatų ir skaičiavimų projektus;

  5.1.3. rengia finansinę informaciją ir informaciją apie su programos vykdymu susijusį pareigybių skaičių, reikalingą ministerijos strateginio veiklos plano projektui sudaryti, tikrina parengto strateginio veiklos plano projekto finansinės informacijos ir informacijos apie pareigybių skaičių teisingumą;

  5.1.4. atlieka kitas funkcijas, susijusias su žemės ūkio srities biudžeto projekto rengimu;

  5.2. atlieka patvirtinto biudžeto sudarymo darbus:

  5.2.1. rengia ir teikia Finansų ministerijai informaciją apie valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas;

  5.2.2. rengia ir teikia Finansų ministerijai metines programų ir papildomas programų sąmatas ir skaičiavimus;

  5.2.3. rengia ministerijos vykdomų programų sąmatas pagal priemones, kurios tvirtinamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

  5.2.4. rengia ministerijos vykdomų programų priemonėms patvirtintų lėšų paskirstymo pagal veiklos sritis ir (arba) lėšų gavėjus sąrašą, kuris tvirtinamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

  5.2.5. rengia finansinę informaciją ir informaciją apie su programos vykdymu susijusį pareigybių skaičių, reikalingą ministerijos strateginiam veiklos planui sudaryti, tikrina parengto strateginio veiklos plano finansinės informacijos ir informacijos apie pareigybių skaičių teisingumą;

  5.2.6. esant poreikiui, teikia siūlymus Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, atlieka lėšų perskirstymą tarp programos sąmatų straipsnių;

  5.2.7. atlieka kitus darbus, susijusius su patvirtinto biudžeto sudarymu;

  5.3. nagrinėja valstybės kapitalo investicijų žemės ūkio veiklos subjektams poreikius, atsižvelgdamas į ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento išvadas ir siūlymus dėl ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems teisės aktais pavesta vykdyti tam tikras funkcijas, valstybės investicijų poreikių pagrįstumo ir tikslingumo;

  5.4. teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais organizuoja Valstybės investicijų programos rengimą, vertina investicijų projektus, teikia Finansų ministerijai žemės ūkio ministro valdymo srities valstybės investicijų programos projektą;

  5.5. rengia ir teikia žemės ūkio ministrui įsakymo projektą, kuriuo tvirtinamas atitinkamų metų Valstybės investicijų programoje numatytų žemės ūkio ministro valdymo srities kapitalo investicijų paskirstymas, esant poreikiui, teikia siūlymus dėl šių lėšų perskirstymo;

  5.6. inicijuoja investicijų projektų teikimą Valstybinei užsienio paskolų komisijai valstybės garantijai gauti, organizuoja žemės ūkio ministro valdymo srities informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų, teikiamų įtraukti į Valstybės investicijų programą, derinimą su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos;

  5.7. kaupia ir analizuoja duomenis apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą valstybės kapitalo investicijoms, teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia Finansų ministerijai ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos ataskaitas apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą;

  5.8. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su finansų kontrolės atlikimu ministerijoje;

  5.9. pagal kompetenciją atlieka vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityje;

  5.10. pagal kompetenciją atlieka:

  5.10.1. išankstinę finansų kontrolę prieš sudarant kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) finansavimo, akcijų pasirašymo sutartis;

  5.10.2. išankstinę finansų kontrolę kitiems administracijos padaliniams inicijuojant viešuosius pirkimus ir sudarant prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutartis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-502 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų“;

  5.10.3. einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, departamentui inicijavus viešuosius pirkimus ir sudarius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis bei administruojant lėšas, skirtas ŪADT veiklai užtikrinti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas;

  5.11. tikrina valstybės rezervo materialinius išteklius saugančių įmonių teikiamus dokumentus dėl išlaidų apmokėjimo ir rengia ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui prašymus jų išlaidoms apmokėti;

  5.12. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimu;

  5.13. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su departamento kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimu, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla, lengvatinių paskolų, suteiktų fiziniams ir juridiniams asmenims, nurašymu, programų priemonėms, finansuojamoms iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinti skirtų lėšų administravimu;

  5.14. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su ES finansinės paramos programų, taip pat programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, įgyvendinimu ir administravimu, biudžeto sudarymu;

  5.15. atstovauja Lietuvos Respublikai ES BŽŪP finansavimo klausimais:

  5.15.1. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su BŽŪP finansavimu ir žemės ūkio srities ES biudžeto sudarymu, rengia apibendrinimus, pristatymus, kitą su tuo susijusią informaciją;

  5.15.2. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su BŽŪP finansavimu, pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis;

  5.15.3. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su BŽŪP finansavimu, žemės ūkio srities ES biudžeto sudarymu;

  5.15.4. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES Tarybos Finansinių žemės ūkio
  klausimų darbo grupės ir Europos Komisijos Žemės ūkio fondų komiteto posėdžiuose, rengia ataskaitas
  ;

  5.15.5. konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su BŽŪP finansavimu, rengimo klausimais;

  5.16. pagal kompetenciją konsultuoja žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimo, nacionalinės paramos ir valstybės rezervo tvarkymo klausimais ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojus;

  5.17. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ūkininko ūkio ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų buhalterinės apskaitos duomenų panaudojimo šiems subjektams rengiantis gauti ES ir nacionalinę paramą, naudojant paramos lėšas, atsiskaitant su paramą ar kreditus teikusiomis finansų institucijomis, klausimais;

  5.18. rengia teisės aktų ir rekomendacijų projektus, skirtus ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės sudarymui. Koordinuoja minėtų teisės aktų įgyvendinimą;

  5.19. dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas žemės ūkio įmonių bei žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo klausimais, siekiant tobulinti šių įmonių apskaitą, atskaitomybę;

  5.20. rengia teisės aktų, reglamentuojančių atsiskaitymo sąlygas ir tvarką už supirktą žemės ūkio produkciją tarp šios produkcijos pardavėjų ir pirkėjų bei jų pakeitimų projektus;

  5.21. pagal poreikį apibendrina ir analizuoja iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos gautą informaciją apie atsiskaitymų su  žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą produkciją būklę ir teikia šią informaciją ministerijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams;

  5.22. atskirais atvejais, pagal ministro suteiktus įgaliojimus, kartu su kitais ministerijos administracijos struktūrinių padalinių specialistais, atlieka tikrinimus žemės ūkio produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonėse. Tikrina, ar minėtos įmonės laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, sudarant rašytines žemės ūkio produkcijos pirkimo – pardavimo sutartis, apskaičiuojant pavėluoto mokėjimo palūkanas ir atsiskaitant su žemės ūkio produkcijos pardavėjais;

  5.23. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus sprendžiant ūkininkų, žemės ir maisto ūkio įmonių ir asocijuotų struktūrų keliamus klausimus, nagrinėja piliečių pranešimus, skundus ir prašymus buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies apskaičiavimo, mokesčių, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą ir kitais klausimais;

  5.24. dalyvauja rengiant ir tobulinant žemės ūkio veiklos subjektų mokesčius reglamentuojančių teisės aktų projektus, pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus, rengia jų pakeitimų projektus;

  5.25. dalyvauja rengiant ir tobulinant Paslaugų žemės ūkiui sąrašą;

  5.26. pagal kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant bei tobulinat teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo įgyvendinimu;

  5.27. rengia ir tobulina:

  5.27.1. Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašą.

  5.27.2. Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos ir jos pakeitimo projektus;

  5.27.3 Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą;

  5.28. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų paklausimus dėl mokesčių politikos įgyvendinimo, atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją ir kitais klausimais;

  5.29. koordinuoja žemės ūkio veiklos subjektų ūkinės – finansinės veiklos rezultatų tyrimų ir ŪADT veiklos užtikrinimo darbus, administruoja lėšas, skirtas šio tinklo veiklai;

  5.30. koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės rinkliavų dydžių ir jų pakeitimo bei papildymo projektų rengimą, juos derina ir teikia Finansų ministerijai;

  5.31. koordinuoja biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos bei licencijuotuose sandėliuose saugomų varpinių, ankštinių ir aliejinių augalų grūdų, jų sėklinės medžiagos, ankštinių ir varpinių žolių sėklų, bulvių, daržovių ir vaisių normatyvinių kainų apskaičiavimo darbus;

  5.32. pagal kompetenciją tobulina žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių Oficialiosios statistikos formas;

  5.33. tobulina ir įgyvendina žemės ūkio veiklos subjektų kreditavimo tvarką, įkeičiant komerciniams bankams bei kitoms finansų įstaigoms licencijuotuose sandėliuose jų laikomus grūdus ar kitus augalininkystės produktus, siekiant palengvinti šių prekių savininkams gauti trumpalaikes paskolas apyvartinių lėšų papildymui;

  5.34. pagal kompetenciją konsultuoja ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo, žemės ūkio įmonių ir kooperatinių bendrovių finansinės atskaitomybės rengimo, žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies apskaičiavimo, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą, taip pat licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų sistemos įgyvendinimo klausimais ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kitų įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojus, ūkininkus;

  5.35. nagrinėja iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir paramos gavėjų gautus prašymus, pranešimus ir skundus ir pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant atsakymų projektus;

  5.36. pagal departamento kompetenciją atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

  5.37. pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus.

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS

  6. Departamentas turi teisę:

  6.1. gauti informaciją, būtiną departamento funkcijoms vykdyti;

  6.2. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis tarnautojams;

  6.3. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka finansavimo reikalavimų;

  6.4. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos struktūrinius padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones, organizacijas reikiamai informacijai gauti;

  6.5. pasitelkti kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir kitus darbuotojus, susitarus su jų vadovais, sudarant darbo grupes žemės ūkio veiklos subjektų finansų, buhalterinės apskaitos ir mokamų mokesčių tobulinimo, žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, skaičiavimo, atsiskaitymo tarp ūkio subjektų už supirktą žemės ūkio produkciją, biudžeto sudarymo, investicijų ir kitiems klausimams spręsti.

  IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Departamento darbui vadovauja departamento direktorius, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris.

  8. Departamento direktorius:

  8.1. organizuoja departamento darbą: paskirsto departamento padaliniams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

  8.2. atsako už departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  8.3. teikia ministrui ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl darbo grupių ar komisijų sudarymo įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti;

  8.4. dalyvauja ministerijos vadovybės pasitarimuose ir posėdžiuose;

  8.5. pagal kompetenciją atstovauja ministerijos interesams institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

  8.6. pagal kompetenciją teikia pastabas, siūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, sutartis, kitus dokumentus;

  8.7. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

  9. Departamento direktoriaus nesant, jį pavaduoja Biudžeto skyriaus vedėjas, jo nesant – Nacionalinės paramos planavimo skyriaus vedėjas, jo nesant – Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyriaus vedėjas.

  ________________

  • Biudžeto skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Asta Strumskienė
   Edita Viešchnickienė
   Neringa Radišauskaitė-Kudūkė
   Rūta Pupkaitė-Jurgutienė
   (8 5) 239 1067 (8 5) 239 1067
   413
   Evelina Blažiūnaitė

   Konsoliduota

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos

   žemės ūkio ministro

   2010 m. kovo 31 d.

   įsakymu Nr. 3D-304

   (Lietuvos Respublikos

   žemės ūkio ministro

   2017 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-82

   redakcija)

   FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTO

   BIUDŽETO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Finansų ir biudžeto departamento struktūrinis padalinys, atskaitingas Finansų ir biudžeto departamento direktoriui.

   3. Skyrius savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. užtikrinti finansavimą, reikalingą ministerijos programų tikslams ir uždaviniams pasiekti;

   4.2. organizuoti Valstybės investicijų programos projekto rengimą;

   4.3. rengti arba dalyvauti rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su finansų kontrolės atlikimu ministerijoje;

   4.4. pagal kompetenciją atlikti vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityje;

   4.5. pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse atlikti išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   4.6. rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimu;

   4.7. pagal kompetenciją teikti pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos programų įgyvendinimu ir administravimu, biudžeto sudarymu;

   4.8. užtikrinti Lietuvos Respublikos atstovavimą ES Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) finansavimo klausimais;

   4.9. pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   5.1. rengia žemės ūkio srities biudžeto projektą:

   5.1.1. atsižvelgdamas į ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento išvadas ir siūlymus dėl ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų lėšų poreikių pagrįstumo ir tikslingumo, nagrinėja lėšų poreikius priemonėms, pagal kurias finansuojamas ministerijos, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų funkcijų vykdymas, įgyvendinti, taip pat nagrinėja lėšų poreikius ES finansinės paramos programoms įgyvendinti, juos apibendrina, rengia  informaciją dėl šioms programoms (priemonėms) vykdyti reikalingų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti, kuris Valstybės investicijų programoje neplanuojamas, numatymo atitinkamų metų biudžete, apibendrina visų ministerijos vykdomų programų lėšų poreikius, susijusius su asignavimais išlaidoms ir turtui įsigyti, kuris Valstybės investicijų programoje neplanuojamas, ir teikia šią informaciją Finansų ministerijai;

   5.1.2. sudaro skyriaus kompetencijai priskirtų programų sąmatų ir skaičiavimų projektus;

   5.1.3. pagal kompetenciją rengia finansinę informaciją ir informaciją apie su programos vykdymu susijusį pareigybių skaičių, reikalingą ministerijos strateginio veiklos plano projektui sudaryti, tikrina parengto strateginio veiklos plano projekto finansinės informacijos ir informacijos apie pareigybių skaičių teisingumą;

   5.1.4. atlieka kitas funkcijas, susijusias su žemės ūkio srities biudžeto projekto rengimu;

   5.2. atlieka patvirtinto biudžeto sudarymo darbus:

   5.2.1. rengia ir teikia Finansų ministerijai informaciją apie valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymą pagal programas;

   5.2.2. rengia ir teikia Finansų ministerijai metines priskirtų programų ir papildomų programų sąmatas ir skaičiavimus;

   5.2.3. rengia programų sąmatas pagal priemones, kurios tvirtinamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

   5.2.4. pagal kompetenciją rengia finansinę informaciją ir informaciją apie su programos vykdymu susijusį pareigybių skaičių, reikalingą ministerijos strateginiam veiklos planui sudaryti, tikrina parengto strateginio veiklos plano finansinės informacijos ir informacijos apie pareigybių skaičių teisingumą;

   5.2.5. esant poreikiui, teikia siūlymus Finansų ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo, atlieka lėšų perskirstymą tarp programos sąmatų straipsnių;

   5.2.6. atlieka kitus darbus, susijusius su patvirtinto biudžeto sudarymu;

   5.3. nagrinėja valstybės kapitalo investicijų žemės ūkio veiklos subjektams poreikius, atsižvelgdamas į ministerijos Veiklos administravimo ir turto valdymo departamento išvadas ir siūlymus dėl ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų, kuriems teisės aktais pavesta vykdyti tam tikras funkcijas, valstybės kapitalo investicijų poreikių pagrįstumo ir tikslingumo, organizuoja valstybės investicijų programos rengimą, vertina investicijų projektus, teikia Finansų ministerijai informaciją apie lėšų poreikį žemės ūkio srities valstybės kapitalo investicijoms, esant poreikiui, teikia siūlymus dėl atitinkamų metų biudžete patvirtintų lėšų valstybės kapitalo investicijoms perskirstymo, rengia ir teikia žemės ūkio ministrui įsakymu tvirtinti atitinkamų metų Valstybės investicijų programoje numatytų žemės ūkio ministro valdymo srities kapitalo investicijų paskirstymą ir šio paskirstymo pakeitimus;

   5.4. teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais organizuoja Valstybės investicijų programos rengimą, vertina investicijų projektus, teikia Finansų ministerijai žemės ūkio ministro valdymo srities valstybės investicijų programos projektą;

   5.5. rengia ir teikia žemės ūkio ministrui įsakymo projektą, kuriuo tvirtinamas atitinkamų metų Valstybės investicijų programoje numatytų žemės ūkio ministro valdymo srities kapitalo investicijų paskirstymas, esant poreikiui, teikia siūlymus dėl šių lėšų perskirstymo;

   5.6. inicijuoja investicijų projektų teikimą Valstybinei užsienio paskolų komisijai valstybės garantijai gauti, organizuoja žemės ūkio ministro valdymo srities informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų, teikiamų įtraukti į Valstybės investicijų programą, derinimą su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos;

   5.7. kaupia ir analizuoja duomenis apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą valstybės kapitalo investicijoms, teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais rengia ir teikia Finansų ministerijai ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos ataskaitas apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą;

   5.8. rengia arba dalyvauja rengiant teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su finansų kontrolės atlikimu ministerijoje;

   5.9. atlieka vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityje;

   5.10. pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę kitiems administracijos padaliniams sudarant kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) finansavimo, akcijų pasirašymo sutartis, t. y. patikrina, ar biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims, ir jas vizuoja;

   5.11. pagal kompetenciją atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, skyriui inicijavus viešuosius pirkimus ir sudarius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis, t. y. patikrina perkamų prekių, teikiamų paslaugų, atliekamų darbų kokybę, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, sulygina gautas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus su sutarties sąlygomis ir kitais dokumentais; tikrina, ar pagal paskirtį naudojamos nupirktos prekės, suteiktos paslaugos ir atlikti darbai;

   5.12. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimu:

   5.12.1. rengia teisės aktų projektus, susijusius su grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant ES žemės ūkio fondų ir ES žuvininkystės fondų priemones, administravimo tvarkos nustatymu, taip pat juos įgyvendinančius teisės aktus;

   5.12.2. rengia teisės aktų projektus, susijusius su lėšų ES žemės ūkio fondų ir  ES žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos tvarkos nustatymu;

   5.12.3. rengia teisės aktų projektus, reglamentuojančius ES žemės ūkio fondų ir  ES žuvininkystės fondų lėšų gavėjų duomenų skelbimą;

   5.12.4. rengia teisės aktų projektus, susijusius su žemės ūkio ir maisto produktų intervencinių pirkimų ir su jais susijusių išlaidų administravimo ir finansavimo tvarkos nustatymu;

   5.12.5. rengia teisės aktų projektus, susijusius su VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros vykdomos veiklos, susijusios su intervenciniu pirkimu ir kitomis intervencinėmis priemonėmis, išlaidų finansavimo tvarkos nustatymu;

   5.12.6. rengia teisės aktų projektus, susijusius su nusavintų užstatų už žemės ūkio ir žuvininkystės produktus pervedimo ir grąžinimo tvarkos nustatymu;

   5.12.7. rengia teisės aktų projektus, susijusius su ministerijos reguliavimo srities biudžetinių įstaigų, išlaikomų iš ministerijos asignavimų, lėšų, skiriamų tarnybinio mobiliojo ryšio sąskaitoms apmokėti limitų nustatymu;

   5.12.8. rengia kitus teisės aktų projektus ir dokumentus, susijusius su žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimu;

   5.13. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su ES finansinės paramos programų įgyvendinimu ir administravimu, biudžeto sudarymu;

   5.14. atstovauja Lietuvos Respublikai ES BŽŪP finansavimo klausimais:

   5.14.1. analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, susijusius su BŽŪP finansavimu ir žemės ūkio srities ES biudžeto sudarymu, rengia apibendrinimus, pristatymus, kitą su tuo susijusią informaciją;

   5.14.2. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, susijusias su BŽŪP finansavimu, pagal nustatytus reikalavimus ir per nustatytą laiką, derina jas su suinteresuotomis institucijomis;

   5.14.3. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su BŽŪP finansavimu, žemės ūkio srities ES biudžeto sudarymu;

   5.14.4. atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES Tarybos Finansinių žemės ūkio klausimų darbo grupės ir Europos Komisijos Žemės ūkio fondų komiteto posėdžiuose, rengia ataskaitas;

   5.14.5. konsultuojasi su ES valstybėmis narėmis, Europos Komisija, ES Tarybos Generaliniu sekretoriatu, pirmininkaujančios šalies atstovais Lietuvos Respublikos pozicijų, susijusių su BŽŪP finansavimu, rengimo klausimais;

   5.15. konsultuoja žemės ūkio ir žuvininkystės politikos finansavimo klausimais ministerijos tarnautojus, taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojus;

   5.16. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

   5.17. pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius turi teisę:

   6.1. gauti informaciją, būtiną skyriaus funkcijoms vykdyti;

   6.2. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis tarnautojams;

   6.3. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka finansavimo reikalavimų;

   6.4. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos struktūrinius padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones, organizacijas reikiamai informacijai gauti.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas Finansų ir biudžeto departamento direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. vadovauja skyriui, paskirsto skyriaus tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

   8.2. atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   8.3. pagal kompetenciją atstovauja ministerijos interesams institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

   8.4. pagal kompetenciją teikia pastabas, siūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, sutartis, kitus dokumentus;

   8.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

   ________________

  • Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jolita Čičiurkienė
   Rimantas Kaušikas
   Živilė Railaitė
   Gražina Dobkevičienė

   Konsoliduota

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos

   žemės ūkio ministro

   2010 m. kovo 31 d.

   įsakymu Nr. 3D-304

   (Lietuvos Respublikos

   žemės ūkio ministro

   2017 m.  vasario 6 d.

   įsakymo Nr. 3D-82

   redakcija)

   FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTO

   FINANSŲ IR APSKAITOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Finansų ir biudžeto departamento Finansų ir apskaitos politikos įgyvendinimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Finansų ir biudžeto departamento struktūrinis padalinys, atskaitingas Finansų ir biudžeto departamento direktoriui.

   3. Skyrius savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. kartu su kitais ministerijos struktūriniais padaliniais formuoti racionalią žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės finansinę politiką;

   4.2. formuoti ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų apskaitos politiką;

   4.3. tobulinti ūkininkų ūkių ir kitų žemės ūkio veikla užsiimančių gyventojų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemas, priderinant jas prie Verslo apskaitos standartų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

   4.4. dalyvauti tobulinant žemės ūkio įmonių ir žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemas, priderinant jas prie Verslo apskaitos standartų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

   4.5. koordinuoti žemės ūkio veiklos subjektų mokamų mokesčių politikos įgyvendinimą;

   4.6. koordinuoti Ūkių apskaitos duomenų tinklo (toliau – ŪADT) veiklos užtikrinimo darbus;

   4.7. NETEKO GALIOS:

   2017-02-06 įsakymu Nr. 3D-82 (nuo 2017-02-06)

   4.8. pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse atlikti einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   4.9. rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių Oficialiosios statistikos formų tobulinimu;

   4.10. nustatyti žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies visose subjekto veiklos pajamose apskaičiavimo principus;

   4.11. dalyvauti rengiant ir tobulinat Paslaugų žemės ūkiui sąrašą, tvirtinamą Vyriausybės nutarimu;

   4.12. dalyvauti rengiant ir tobulinat teisės aktus, reglamentuojančius žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimą pagal paslaugų kvitą;

   4.13. tobulinti ir įgyvendinti žemės ūkio veiklos subjektų kreditavimo tvarką, įkeičiant licencijuotuose sandėliuose jų laikomus grūdus ar kitus augalininkystės produktus, ir koordinuoti Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo veiklą;

   4.14. kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais tobulinti atsiskaitymų su žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą žemės ūkio produkciją sąlygas ir tvarką ir dalyvauti jas(-ją) įgyvendinant, siekiant geriau sureguliuoti žemdirbių, perdirbėjų ir prekybininkų tarpusavio santykius;

   4.15. pagal kompetenciją teikti pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos programų įgyvendinimu ir administravimu;

   4.16. pagal kompetenciją bei ministerijos vadovybės ir (ar) Finansų ir biudžeto departamento direktoriaus pavedimus atstovauti ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   5.1. priima sprendimus dėl ūkininko ūkio ir gyventojo, užsiimančio žemės ūkio veikla, bet neįregistravusio ūkio, veiklos buhalterinės apskaitos būtinumo ir naudingumo;

   5.2. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ūkininko ūkio ir kitų žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų buhalterinės apskaitos duomenų panaudojimo šiems subjektams rengiantis gauti ES ir nacionalinę paramą, naudojant paramos lėšas, atsiskaitant su paramą ar kreditus teikusiomis finansų institucijomis, klausimais;

   5.3. rengia teisės aktų ir rekomendacijų projektus, skirtus ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinės atskaitomybės sudarymui. Koordinuoja šių teisės aktų įgyvendinimą:

   5.3.1. rengia ir tobulina rekomendacijas ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui supaprastintąja bei dvejybine apskaitos sistema, šių rekomendacijų nuostatas derina su naujai įsigaliojusių mokesčių įstatymų ir verslo apskaitos standartų nuostatomis;

   5.3.2. rengia registrų ir pirminių dokumentų pavyzdines formas skirtas ūkininkų ūkių ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymui;

   5.3.3. rengia ir tobulina Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos ir jos pakeitimo projektus, juos derina su kitų teisės aktų, reglamentuojančių žemės ūkio veiklą, nuostatomis bei teikia konsultacijas žemės ūkio subjektams dėl šios metodikos praktinio taikymo;

   5.4. dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas žemės ūkio įmonių bei žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo klausimais, siekiant tobulinti šių įmonių apskaitą, atskaitomybę;

   5.5. pagal kompetenciją tobulina žemės ūkio bendrovių ir kitų įmonių Oficialiosios statistikos formas;

   5.6. rengia teisės aktų, reglamentuojančių atsiskaitymo sąlygas ir tvarką už supirktą žemės ūkio produkciją, pakeitimo ir papildymo projektus;

   5.7. pagal poreikį apibendrina ir analizuoja iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos gautą informaciją apie atsiskaitymų su žemės ūkio produkcijos pardavėjais už iš jų pirktą produkciją būklę ir teikia šią informaciją ministerijos vadovybei ir struktūriniams padaliniams;

   5.8. atskirais atvejais, pagal ministro suteiktus įgaliojimus, kartu su kitais ministerijos administracijos struktūrinių padalinių specialistais, atlieka tikrinimus žemės ūkio produkcijos supirkimo ir perdirbimo įmonėse. Tikrina, ar minėtos įmonės laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, sudarant rašytines žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo sutartis, apskaičiuojant pavėluoto mokėjimo palūkanas ir atsiskaitant su žemės ūkio produkcijos pardavėjais;

   5.9. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su ES finansinės paramos programų įgyvendinimu ir administravimu, rengimo ir įgyvendinimo:

   5.9.1. dėl paramos besikreipiančių pareiškėjų tinkamumo kriterijų nustatymo;

   5.9.2. kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais dalyvauja nagrinėjant paramos besikreipiančių pareiškėjų paklausimus dėl ekonominio tinkamumo kriterijų apskaičiavimo ir vertinimo;

   5.10. skyriaus kompetencijos klausimais rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   5.11. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus sprendžiant ūkininkų, žemės ir maisto ūkio įmonių ir asocijuotų struktūrų keliamus klausimus, nagrinėja piliečių pranešimus, skundus ir prašymus buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais bei žemės ūkio veiklos pajamų dalies apskaičiavimo, mokesčių, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą ir kitais klausimais;

   5.12. dalyvauja rengiant ir tobulinant žemės ūkio veiklos subjektų ir maisto ūkio įmonių mokesčius reglamentuojančių teisės aktų ir jų pakeitimų projektus ir pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus, rengia jų pakeitimų projektus;

   5.13. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, institucijų persiųstus žemės ūkio veikla užsiimančių subjektų paklausimus dėl mokesčių politikos įgyvendinimo, atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją ir kitais klausimais;

   5.14. koordinuoja žemės ūkio veiklos subjektų ūkinės – finansinės veiklos rezultatų tyrimų ir ŪADT veiklos užtikrinimo darbus, administruoja lėšas, skirtas šio tinklo veiklai:

   5.14.1. rengia teisės aktus, reglamentuojančius ŪADT informacinės sistemos tobulinimo darbus;

   5.14.2. koordinuoja žemės ūkio veiklos subjektų ūkinės – finansinės veiklos rezultatų tyrimų ir ŪADT veiklos užtikrinimo darbus;

   5.14.3. peržiūri ES direktyvas, reglamentus, sprendimus ir kitus ES teisės aktus, reglamentuojančius ŪADT veiklos užtikrinimą, ir pagal poreikį teikia informaciją ministerijos Teisės departamentui dėl jų perkėlimo į nacionalinę teisę;

   5.14.4. rengia ministerijos vardu pasirašomų sutarčių su ŪADT darbų vykdytojais finansavimo projektus ir kontroliuoja šių sutarčių įgyvendinimą;

   5.15. pagal kompetenciją vykdo priimtus sprendimus, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę administruojant lėšas, skirtas ŪADT veiklai vykdyti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas, reglamentuojančias sutartyse numatytų darbų vykdymo kontrolę, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo vertinimo ataskaitos ir priėmimo aktų dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo parengimą, priemonėms skirtų lėšų naudojimo kontrolę;

   5.16. koordinuoja biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų apskaičiavimo darbus;

   5.17. koordinuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų ir įmonių valstybės rinkliavų dydžių ir jų pakeitimo bei papildymo projektų rengimą, juos derina ir teikia Finansų ministerijai;

   5.18. tobulina ir įgyvendina žemės ūkio veiklos subjektų kreditavimo tvarką, įkeičiant licencijuotuose sandėliuose jų laikomus grūdus ar kitus augalininkystės produktus:

   5.18.1. koordinuoja Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo tarybos veiklą;

   5.18.2. rengia teisės aktus ir jų pakeitimo projektus, reglamentuojančius prekių saugojimą licencijuotuose sandėliuose ir jų įkeitimą komerciniams bankams bei kitoms finansų įstaigoms, siekiant palengvinti šių prekių savininkams gauti trumpalaikes paskolas apyvartinių lėšų papildymui;

   5.18.3. koordinuoja biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos bei licencijuotuose sandėliuose saugomų varpinių, ankštinių ir aliejinių augalų grūdų, jų sėklinės medžiagos, ankštinių ir varpinių žolių sėklų, bulvių, daržovių ir vaisių normatyvinių kainų apskaičiavimo darbus;

   5.19. konsultuoja ūkininkus, kitus žemės ūkio veikla užsiimančius gyventojus ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistus ir jiems teikia rašytinius paaiškinimus ūkininko ūkio buhalterinės apskaitos tvarkymo ir finansinės atskaitomybės sudarymo klausimais;

   5.20. NETEKO GALIOS:

   2017-02-06 įsakymu Nr. 3D-82 (nuo 2017-02-06)

   5.21. koordinuoja žemės ūkio bendrovių ir kitų Oficialiosios statistikos formų rodiklių už ataskaitinius metus suvestinės parengimo darbus;

   5.22. konsultuoja ministerijos administracijos struktūrinių padalinių specialistus žemės ūkio veiklos subjektų mokamų gyventojų pajamų, pelno, pridėtinės vertės ir kitų mokesčių, taip pat ekonominio gyvybingumo rodiklių apskaičiavimo klausimais;

   5.23. konsultuoja žemės ūkio produkcijos pirkėjus ir pardavėjus, jų interesus atstovaujančias asocijuotas struktūras apie atsiskaitymo už šią produkciją sąlygas ir tvarką;

   5.24. rengia ir tobulina:

   5.24.1. Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašą;

   5.24.2. Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos ir jos pakeitimo projektus;

   5.25. dalyvauja rengiant ir tobulinant Paslaugų žemės ūkiui sąrašą;

   5.26. pagal kompetenciją rengia ir (ar) dalyvauja rengiant bei tobulinat Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašą ir kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo įgyvendinimu;

   5.27. pagal kompetenciją informuoja visuomenę apie ministerijos priimtus sprendimus finansų, buhalterinės apskaitos, žemės ūkio veiklos subjektų mokamų mokesčių, atsiskaitymo už supirktą žemės ūkio produkciją, licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų sistemos įgyvendinimo ir kitais klausimais;

   5.28. pagal kompetenciją bei vykdant ministerijos vadovybės ir (ar) Finansų ir biudžeto departamento direktoriaus pavedimus, atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius turi teisę:

   6.1. gauti informaciją, būtiną skyriaus funkcijoms vykdyti;

   6.2. gauti iš žemės ir maisto ūkio subjektų, savivaldybės vykdomųjų institucijų, ministerijos struktūrinių padalinių, Statistikos departamento ir kitų institucijų bei įstaigų norminę ir statistinę medžiagą, sutartis, protokolus, ataskaitas, pasiūlymus, taip pat informaciją (kompiuterinėse laikmenose) iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos apie susidariusias žemės ūkio produkcijos pirkėjų pradelsto termino skolas šios produkcijos pardavėjams kiekvieno mėnesio 1 dienos būklei bei kitus dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   6.3. pagal kompetenciją teikti ūkininkams, žemės ir maisto ūkio įmonėms rašytinius arba žodinius paaiškinimus, konsultacijas, rekomendacijas buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą ir kitais klausimais;

   6.4. atstovauti ūkininkų, žemės ir maisto ūkio įmonių ir kitų ministerijos valdymo sričiai priskirtų įmonių interesams kitose institucijose buhalterinės apskaitos tvarkymo, finansinės atskaitomybės sudarymo, mokesčių mokėjimo, atsiskaitymų tarp ūkio subjektų sureguliavimo ir kitais skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

   6.5. pasitelkti kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, susitarus su jų vadovais, sudarant darbo grupes žemės ūkio veiklos subjektų finansų, buhalterinės apskaitos ir mokamų mokesčių tobulinimo, atsiskaitymo tarp ūkio subjektų už supirktą žemės ūkio produkciją ir kitiems skyriaus kompetencijai priskirtiems klausimams spręsti;

   6.6. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis tarnautojams.

   IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas Finansų ir biudžeto departamento direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, bei kontroliuoja jų vykdymą;

   8.2. atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   8.3. ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus reikalavimu atsiskaito už skyriaus veiklą;

   8.4. pagal kompetenciją teikia pastabas, siūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, sutartis, kitus dokumentus;

   8.5. atstovauja skyriui ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose institucijose;

   8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

   8.7. gali turėti kitų ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus jam suteiktų įgaliojimų.

   ___________________

  • Nacionalinės paramos planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Laura Sosunovičienė
   Sonata Bartkutė
   Vita Jurgilienė
   Žemyna Kučinskienė

   Konsoliduota

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro     2010   m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-304

   (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

   2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-430 redakcija)

   FINANSŲ IR BIUDŽETO DEPARTAMENTO

   NACIONALINĖS PARAMOS PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I    SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Finansų ir biudžeto departamento Nacionalinės paramos planavimo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimą.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Finansų ir biudžeto departamento struktūrinis padalinys, atskaitingas Finansų ir biudžeto departamento direktoriui.

   3. Skyrius savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   II  SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai:

   4.1. užtikrinti finansavimą, reikalingą ministerijos programų priemonių, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų (paramos, valstybės rezervo saugojimo ir atnaujinimo, susijusių su deleguotų funkcijų vykdymo finansavimu, paslaugų pirkimo) (toliau – programų priemonės), tikslams pasiekti;

   4.2.pagal kompetenciją atlikti vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityje;

   4.3. pagal kompetenciją skyriui priskirtose srityse atlikti išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   4.4. rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos ir Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimu, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla, lengvatinių paskolų nurašymu, programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimu, asignavimų poreikio prognozavimu;

   4.5. pagal kompetenciją teikti pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla, programų priemonių įgyvendinimu, administravimu ir biudžeto sudarymu;

   4.6. užtikrinti ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų poreikio prognozių pateikimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija);              

   4.7. pagal skyriaus kompetenciją atstovauti ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose.

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   5.1. rengia žemės ūkio srities biudžeto projektą:

   5.1.1. nagrinėja lėšų poreikius programų priemonėms įgyvendinti, juos apibendrina, rengia informaciją dėl šioms priemonėms vykdyti reikalingų asignavimų išlaidoms ir turtui, kuris Valstybės investicijų programoje neplanuojamas, įsigyti numatymo atitinkamų metų biudžete ir teikia šią informaciją Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriui;

   5.1.2. sudaro programų priemonių sąmatų ir skaičiavimų projektus;

   5.1.3. pagal kompetenciją rengia finansinę informaciją ir informaciją apie su programų priemonių vykdymu susijusį pareigybių skaičių, reikalingą ministerijos strateginio veiklos plano projektui sudaryti, tikrina parengto strateginio veiklos plano projekto finansinės informacijos ir informacijos apie pareigybių skaičių teisingumą;

   5.1.4. atlieka kitas funkcijas, susijusias su žemės ūkio srities biudžeto projekto rengimu;

   5.2. atlieka patvirtinto biudžeto sudarymo darbus:

   5.2.1 rengia ir teikia Finansų ir biudžeto departamento Biudžeto skyriui metines ir papildomas programų priemonių sąmatas ir skaičiavimus;

   5.2.2. esant poreikiui, rengia ministerijos vykdomų programų sąmatas pagal priemones, kurios tvirtinamos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

   5.2.3. rengia ministerijos vykdomų programų priemonėms patvirtintų lėšų paskirstymo pagal veiklos sritis ir (arba) lėšų gavėjus sąrašą, kuris tvirtinamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu;

   5.2.4. pagal kompetenciją rengia finansinę informaciją ir informaciją apie su programų priemonių vykdymu susijusį pareigybių skaičių, reikalingą ministerijos strateginiam veiklos planui sudaryti, tikrina parengto strateginio veiklos plano finansinės informacijos ir informacijos apie pareigybių skaičių teisingumą;

   5.2.5. esant poreikiui, rengia siūlymus dėl programų priemonių asignavimų tikslinimo, atlieka lėšų perskirstymą tarp šių  priemonių sąmatų straipsnių;

   5.2.6. atlieka kitus darbus, susijusius su patvirtinto biudžeto sudarymu;

   5.3. perduoda ministerijos ir jai pavaldžių biudžetinių įstaigų asignavimų poreikio prognozes Finansų ministerijai;

   5.4. pagal kompetenciją atlieka vidaus kontrolę biudžeto projekto rengimo ir biudžeto sudarymo srityje;

   5.5. pagal kompetenciją atlieka išankstinę finansų kontrolę:

   5.5.1. kitiems administracijos padaliniams sudarant kitų subjektų (nepavaldžių biudžetinių įstaigų arba nebiudžetinių įstaigų) finansavimo, akcijų pasirašymo sutartis, patikrina, ar biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamoms pasirašyti sutartims, ir jas vizuoja;

   5.5.2. kitiems administracijos padaliniams inicijuojant viešuosius pirkimus ir sudarant prekių, paslaugų ir darbų pirkimų sutartis, kaip numatyta Lietuvos Respublikos ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-502 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos viešųjų pirkimų“, kai pirkimai finansuotini iš valstybės biudžeto lėšų, numatytų priemonėms ,,Informacijos apie žemės ir maisto ūkio, žuvininkystės politiką ir kitas aktualijas sklaida“, ,,Šalies žemės ūkio pristatymas tarptautinėse ir respublikinėse parodose, konkursų finansavimas bei žemės ūkio veiklos subjektų aprūpinimas informacinėmis ir kitomis techninėmis priemonėmis“, ,,Karvių sergamumo mastitu mažinimo ir pieno kokybės gerinimo programa“, ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“, ,,Valstybės reikmėms atliekami pieno tyrimai“, „Akreditavimo ir sertifikavimo išlaidos, susijusios su ES finansinės paramos programų įgyvendinimu“, „Valstybės rezervo saugojimas ir atnaujinimas“:

   5.5.2.1. patikrina, ar biudžete numatyta pakankamai lėšų planuojamiems viešiesiems pirkimams vykdyti;

   5.5.2.2. vizuoja prašymus dėl leidimo vykdyti pirkimą, finansuojamą iš lėšų, numatytų 5.5.2 papunktyje nurodytoms priemonėms, ir viešųjų pirkimų sutartis;

   5.6. pagal kompetenciją atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę:

   5.6.1. administruojant lėšas, skirtas UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įgyvendinamoms valstybės pagalbos priemonėms, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Žemės ūkio ministerijos programų priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas, reglamentuojančias sutartyse numatytų įsipareigojimų įvykdymo ir priemonėms skirtų lėšų naudojimo kontrolę;

   5.6.2. skyriui inicijavus viešuosius pirkimus ir sudarius prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis, t. y. patikrina perkamų prekių, teikiamų paslaugų, atliekamų darbų kokybę, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, sulygina gautas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus su sutarties sąlygomis ir kitais dokumentais; tikrina, ar pagal paskirtį naudojamos nupirktos prekės, suteiktos paslaugos ir atlikti darbai;

   5.7. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos ir Lietuvos kaimo plėtros programos priemonių įgyvendinimu:

   5.7.1. teisės aktų projektus, susijusius su dalies palūkanų už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo tvarkos nustatymu;

   5.7.2. rengia teisės aktų projektus, susijusius su dalies palūkanų už investicinius kreditus, suteiktus su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo tvarkos nustatymu;

   5.7.3. rengia teisės aktų projektus, susijusius su dalies palūkanų už kreditus privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti kompensavimo tvarkos nustatymu;

   5.7.4. rengia teisės aktų projektus, susijusius su dalies palūkanų už trumpalaikiam turtui įsigyti suteiktus kreditus kompensavimo tvarkos nustatymu;

   5.7.5. rengia teisės aktų projektus, susijusius su dalies draudimo įmokų (išskyrus įmokas už draudžiamus augalus) kompensavimo tvarkos nustatymu;

   5.7.6. rengia teisės aktų projektus, susijusius su dalies garantinės įmokos kompensavimo tvarkos nustatymu;

   5.7.7. pagal kompetenciją rengia notifikacijas, pranešimus ir ataskaitas Europos Komisijai bei ataskaitas kitiems ministerijos struktūriniams padaliniams dėl valstybės pagalbos priemonių vykdymo;

   5.8. analizuoja nacionalinius ir Europos Komisijos rengiamus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbos teikimą, prireikus teikia pastabas ir pasiūlymus, rengia kitus dokumentus, susijusius su skyriaus kompetencijai priskirtų valstybės pagalbos priemonių įgyvendinimu;

   5.9. rengia teisės aktų projektus ir dokumentus, susijusius su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla:

   5.9.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo, reglamentuojančio UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo veiklą, pakeitimo projektus;

   5.9.2. rengia teisės aktų projektus, susijusius su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamų garantijų tvarkos nustatymu;

   5.9.3. rengia teisės aktų projektus, susijusius su skolų, susidarančių UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus, apskaitos, išieškojimo, pripažinimo beviltiškomis, nurašymo ir revizavimo tvarkos nustatymu;

   5.9.4. rengia kitus teisės aktų projektus ir dokumentus, susijusius su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla;

   5.10. rengia teisės aktų projektus, susijusius su grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo tvarkos nustatymu;

   5.11. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su asignavimų poreikio prognozavimu;

   5.12. tikrina valstybės rezervo materialinius išteklius saugančių įmonių teikiamus dokumentus dėl išlaidų apmokėjimo ir rengia ministerijos Buhalterinės apskaitos skyriui prašymus jų išlaidoms apmokėti;

   5.13. rengia kitus teisės aktų projektus ir dokumentus, susijusius su programų priemonių finansavimu;

   5.14. rengia teisės aktų projektus, susijusius su lengvatinių paskolų, suteiktų fiziniams ir juridiniams asmenims, nurašymu;

   5.15. pagal kompetenciją teikia pastabas ir siūlymus dėl teisės aktų projektų, susijusių su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo vykdoma veikla, programų priemonių įgyvendinimu, administravimu ir biudžeto sudarymu;

   5.16. pagal kompetenciją konsultuoja paramos, valstybės garantijų teikimo, valstybės rezervo tvarkymo finansavimo klausimais ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, kitų įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojus;

   5.17. nagrinėja iš įmonių, įstaigų, organizacijų ir paramos gavėjų gautus prašymus, pranešimus ir skundus, pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant atsakymų projektus;

   5.18. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja ministeriją kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

   5.19. pagal kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius turi teisę:

   6.1. gauti informaciją, būtiną skyriaus funkcijoms vykdyti;

   6.2. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis tarnautojams;

   6.3. vizuoti su pastabomis teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka finansavimo reikalavimų;

   6.4. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones, organizacijas reikiamai informacijai gauti.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   7. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas atskaitingas Finansų ir biudžeto departamento direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. vadovauja skyriui, paskirsto skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užduotis ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

   8.2. atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   8.3. pagal kompetenciją atstovauja ministerijos interesams institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose;

   8.4. pagal kompetenciją teikia pastabas, siūlymus ir teisės aktų nustatyta tvarka vizuoja teisės aktų projektus, sutartis, kitus dokumentus;

   8.5. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

   8.6. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

   ________________

 • Kaimo plėtros departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jurgita Stakėnienė
  Justė Simutytė-Zmitravičienė

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d.

  įsakymu Nr. 3D-340

  (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 2 d.

  įsakymo Nr. 3D-299 redakcija)

   

   

  KAIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Kaimo plėtros departamentas (toliau – departamentas) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) administracijos savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus viceministrui, kuriam ši veiklos sritis priklauso.

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento struktūra:

  3.1. Alternatyviosios veiklos skyrius;

  3.2. Kompensacijų ir investicijų skyrius;

  3.3. Programų priežiūros ir vertinimo skyrius;

  3.4. Tautinio paveldo ir mokymo skyrius.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Departamento pagrindiniai uždaviniai yra:

  4.1. kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais formuoti racionalią kaimo plėtros politiką bei strategiją;

  4.2. koordinuoti tautinio paveldo programų įgyvendinimą;

  4.3. koordinuoti tautinio paveldo objektų, tradicinių amatų mokymo programų ir tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo tvarką, patikrą, kūrimo ir realizavimo paramos teikimą, populiarinimą tarptautinėje ir vidaus rinkoje;

  4.4. dalyvauti formuojant kaimo gyventojų užimtumo didinimo politiką;

  4.5. koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros programų, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos ir nacionalinėmis lėšomis (toliau – KPP) įgyvendinimą;

  4.6. vertinti Žemės ūkio ministerijos įgyvendinamas nacionalines programas;

  4.7. koordinuoti paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimą.

  5. Departamentas, spręsdamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais, formuoja pozicijas kaimo plėtros ir ES fondų klausimais;

  5.2. pagal kompetenciją dalyvauja teikiant siūlymus ministerijos vadovybei žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumo didinimo, aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimo, gyvenimo kokybės kaime gerinimo, ekonominės veiklos įvairinimo, bendruomeniškumo skatinimo klausimais, teikia siūlymus formuojant tautinio paveldo valstybės apsaugos politiką, kaimo plėtros ir etninės kultūros išsaugojimo politikos bei strategijos įgyvendinimo klausimais;

  5.3. pagal kompetenciją vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant kitų ministerijų koordinuojamas 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos programas;

  5.4. pagal kompetenciją atstovauja ES institucijose;

  5.5. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

  5.6. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.7. koordinuoja ir pagal kompetenciją inicijuoja KPP rengimo, keitimo, įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia KPP priemonių (ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti, Leader, techninės pagalbos, su žemės, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumo didinimu, aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu, taip pat su tradicinių amatų centrų plėtra, mokymais, konsultavimu ir bendradarbiavimu susijusių priemonių) įgyvendinimo administravimui, valdymui ir kontrolei užtikrinti reikalingus dokumentus bei su KPP įgyvendinimo stebėsena susijusius dokumentus, dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo finansines prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KPP priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų KPP priemonių įgyvendinimo;

  5.8. stebi ir pagal kompetenciją imasi priemonių, kad KPP priemonėms skirtos lėšos būtų išmokamos laiku ir nebūtų prarastos dėl ES reglamentuose nustatyto automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo. Automatinio įsipareigojimų panaikinimo atveju teikia pasiūlymus ir (arba) rengia patikslintą KPP finansavimo planą, kuriame sumažintą paramos sumą paskirsto pagal KPP prioritetus ir priemones, veiklos sritis ir (arba) veiklas;

  5.9. užtikrina KPP metinių įgyvendinimo ataskaitų, informacijos apie atitinkamus veiksmus, kuriems skiriamas finansavimas, rodiklių duomenų (du kartus per metus), periodinių įgyvendinimo ataskaitų ir kitokios informacijos parengimą bei pateikimą laiku kompetentingoms institucijoms ir (ar) ministerijos vadovybei;

  5.10. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant KPP priemonių viešinimo veiksmus;

  5.11. atlieka KPP Stebėsenos komiteto, Lietuvos kaimo tinklo, KPP valdymo komitetų bei projektų, finansuojamų pagal KPP priemones atrankos komitetų sekretoriato funkcijas;

  5.12. esant būtinybei, pagal kompetenciją atlieka patikras vietoje Agentūroje ir (arba) pas pareiškėją ar paramos gavėją;

  5.13. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų skundus, susijusius su KPP įgyvendinimu. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir siūlymus, rengia atsakymus;

  5.14. inicijuoja ir organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas savo kompetencijos klausimais;

  5.15. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus kuruojamoje srityje;

  5.16. dalyvauja skatinant ir remiant kaimo bendruomenių kūrimąsi ir veiklą, kaimo gyventojų visuomeninį pilietinį aktyvumą, jų švietimą, mokymą, partnerystę;

  5.17. koordinuoja KPP priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimą;

  5.18. koordinuoja departamento ir kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių susirašinėjimą su Europos Komisija KPP įgyvendinimo klausimais naudojant apsikeitimo duomenimis sistemas SFC2007 ir SFC2014;

  5.19. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja užsakomuosius tyrimus, studijas, ministerijos įgyvendinamų biudžeto programų ir KPP vertinimų atlikimą;

  5.20. rengia kuruojamos srities ministerijos vykdomų nacionalinių paramos programų priemonių finansavimo taisykles bei teikia siūlymus dėl priemonių finansavimo;

  5.21. rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti Ilgalaikę tautinio paveldo produktų išsaugojimo, populiarinimo, sukūrimo ir realizavimo skatinimo strategiją bei programą ir kontroliuoja programos įgyvendinimą;

  5.22. rengia Tautinio paveldo produktų klasifikatoriaus, Tradicinių amatų sąvado, tautinio paveldo produktų tradicijos atitikties kriterijų ir Lietuvos etnokultūros tradicijas atitinkančių vertinimo rodiklių pakeitimus;

  5.23. koordinuoja tautinio paveldo objektų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimą ir tradicinių amatų meistrų atestaciją, išduoda sertifikatus, pažymėjimus ir juos panaikina, organizuoja sertifikuotų objektų ir tradicinių amatų meistrų patikrą, tautinio paveldo ženklų naudojimo tvarką;

  5.24. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, tautinio paveldo veiklos subjektus, ūkininkus ir kitus subjektus Tautinio paveldo ir mokymo skyriaus kompetencijos klausimais;

  5.25. metodiškai koordinuoja tradicinių amatininkų veiklos ir investicinių projektų rengimą, tradicinių amatų centrų steigimą ir jų veiklą iš valstybės biudžeto asignavimų bei kitų lėšų, skirtų specialiosioms programoms vykdyti;

  5.26. pagal kompetenciją koordinuoja vertingiausių ir demonstruotinų tautinio paveldo produktų ir tradicinius amatus demonstruojančių tradicinių amatininkų atrinkimą dalyvauti užsienyje vykstančiuose šalį reprezentuojančiuose renginiuose, formuoja tautinio paveldo objektų, jų kūrėjų ir informacijos apie produktus populiarinimą, efektyvią rinkodarą vidaus ir užsienio rinkose, eksporto plėtrą;

  5.27. pagal kompetenciją organizuoja pirkimus ir vykdo finansų kontrolę;

  5.28. koordinuoja ryšius su žemdirbių savivaldos organizacijomis žemdirbių, tautinio paveldo veiklos subjektų mokymo, konsultavimo ir atstovavimo ES organizacijose klausimais;

  5.29. pagal kompetenciją koordinuoja Programos ,,Leader“ ir žemdirbių tęstinio mokymo metodikos centro veiklą, bei vykdant konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimą ir pagrindinio bei tęstinio profesinio mokymo programų rengimą.

   

  III SKYRIUS

  DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  6. Vykdydami pavestas funkcijas, departamento valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), turi teisę:

  6.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

  6.2. suderinę su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti tarnautojus darbo grupėms ir komisijoms sudaryti;

  6.3. teikti siūlymus ministerijos vadovybei dėl kompleksinių tarpšakinių ir tarpžinybinių projektų vykdymo, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms bei organizacijoms  pritarus, sudaryti darbo grupes bei komisijas, jas oficialiai įforminant nustatyta tvarka;

  6.4. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus departamento kompetencijai priklausančiais klausimais.

   

  IV SKYRIUS

  DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  7. Departamento darbui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Jei departamento direktoriaus nėra, jį pavaduoja direktoriaus pavaduotojas.

  8. Departamento tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

  9. Departamento direktorius:

  9.1. organizuoja departamento darbą, koordinuoja ir kontroliuoja departamento struktūrinių padalinių veiklą;

  9.2. sprendžia departamento kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

  9.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą departamento kompetencijai priklausančiais klausimais;

  9.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

  9.5. atstovauja departamento interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

  9.6. dalyvauja vadovybės pasitarimuose;

  9.7. Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir (ar) juos pasirašo;

  9.8. vykdo kitas ministerijos vadovybės pavestas funkcijas ar pavedimus;

  9.9. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

  _______________

  • Alternatyviosios veiklos skyrius

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d.

   įsakymu Nr. 3D-340

   (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 2 d.

   įsakymo Nr. 3D-299 redakcija)

   KAIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO ALTERNATYVIOSIOS

   VEIKLOS SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyrius (toliau – skyrius) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Kaimo plėtros departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

                                            

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais formuoti racionalią kaimo plėtros politiką bei strategiją;

   3.2. koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros programų, finansuojamų Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinėmis lėšomis (toliau – KPP), priemonių įgyvendinimą alternatyviosios veiklos, Techninės pagalbos ir bendruomeniškumo skatinimo srityse;

   3.3. dalyvauti formuojant kaimo gyventojų užimtumo didinimo politiką.

   4. Skyrius, spręsdamas pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   4.1. pagal kompetenciją:

   4.1.1. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais, formuoja pozicijas;

   4.1.2. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.1.3 atstovauja ES institucijose;

   4.1.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.1.5. inicijuoja ir koordinuoja KPP rengimo, keitimo, įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia KPP alternatyviosios veiklos, bendruomeniškumo skatinimo, techninės pagalbos priemonių įgyvendinimo administravimui, valdymui ir kontrolei užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KPP priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų KPP priemonių įgyvendinimo;

   4.1.6. koordinuoja „Leader“ metodo įgyvendinimą;

   4.1.7. administruoja Lietuvos kaimo tinklo (toliau – Tinklas) veiklą, vykdo Tinklo sekretoriato funkcijas;

   4.1.8. koordinuoja KPP priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimą bei vykdo išankstinę finansų kontrolę, t. y. patikrina, ar išlaidos tinkamos finansuoti iš KPP priemonės „Techninė pagalba“ lėšų bei ar inicijuojamam pirkimui Techninės pagalbos projekte pakanka lėšų;

   4.1.9. koordinuoja lyčių lygių galimybių aspekto integravimo įgyvendinant KPP priemones klausimus;

   4.1.10. atlieka projektų, finansuojamų pagal KPP priemones atrankos komitetų sekretoriato funkcijas, departamento direktoriui pavedus organizuoja KPP valdymo komitetų posėdžius;

   4.1.11. esant būtinybei, atlieka patikras vietoje Agentūroje ir (arba) pas pareiškėją ar paramos gavėją;

   4.1.12. inicijuoja ir organizuoja užsakomuosius tyrimus, studijas, rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;

   4.1.13. atlieka funkcijas, užtikrinančias kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

   4.1.14. rengia nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai finansavimo taisykles bei teikia siūlymus dėl priemonių finansavimo;

   4.1.15. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus kuruojamoje srityje;

   4.1.16. pagal kompetenciją organizuoja pirkimus, pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę.

   4.2. pagal kompetenciją dalyvauja:

   4.2.1. teikiant siūlymus ministerijos vadovybei gyvenimo kokybės kaime gerinimo, ekonominės veiklos įvairinimo, bendruomeniškumo skatinimo klausimais;

   4.2.2. rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

   4.2.3. nustatant KPP įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, organizuojant KPP įgyvendinimo stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę bei rengiant KPP metines įgyvendinimo pažangos ataskaitas, periodines įgyvendinimo ataskaitas;

   4.2.4. rengiant KPP priemonių įgyvendinimo finansines prognozes;

   4.2.5. vykdant KPP priemonių viešinimo veiksmus;

   4.2.6. rengiant medžiagą KPP stebėsenos komiteto bei KPP valdymo komiteto posėdžiams;

   4.2.7. sudarant KPP priemonių projektinių pasiūlymų, paramos paraiškų pagal KPP priemones priėmimo grafikus;

   4.2.8. nagrinėjant asmenų skundus, susijusius su KPP priemonių įgyvendinimu.

   III SKYRIUS

    SKYRIAUS TEISĖS

   5. Vykdydami pavestas funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), turi teisę:

   5.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

   5.2. suderinę su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti kitų ministerijos struktūrinių padalinių tarnautojus sudaryti darbo grupes ir komisijas aktualiems skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

   5.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   5.4. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

   5.5. naudotis teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

   7. Skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus tarnautojų  veiklą;

   8.2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

   8.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą skyriaus kompetencijos  klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

   8.5. pagal kompetenciją atstovauja skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.6. Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   8.7. vykdo kitas ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavestas funkcijas ar pavedimus.

   _______________

  • Kompensacijų ir investicijų skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Aušra Grygalienė
   Audrius Kunigėlis
   Dalia Rutkauskaitė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d.

   įsakymu Nr. 3D-340

   (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 2 d.

   įsakymo Nr. 3D-299 redakcija)

   KAIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO KOMPENSACIJŲ

    IR INVESTICIJŲ SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Kaimo plėtros departamento Kompensacijų ir investicijų skyrius (toliau – skyrius) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Kaimo plėtros departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos struktūriniais padaliniais formuoti racionalią kaimo plėtros politiką bei strategiją;

   3.2. koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros programų, finansuojamų Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinėmis lėšomis (toliau – KPP), priemonių įgyvendinimą žemės, maisto ir miškų ūkio sektoriuose, taip pat priemonių, susijusių su aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose vietovėse, Natura 2000 bei miškų teritorijose, įgyvendinimą;

   3.3. dalyvauti formuojant kaimo gyventojų užimtumo didinimo politiką.

   4. Skyrius, spręsdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   4.1. pagal kompetenciją:

   4.1.1. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais, formuoja pozicijas;

   4.1.2. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.1.3 atstovauja ES institucijose žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais;

   4.1.4. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.1.5. koordinuoja Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 m. plano tęstinių įsipareigojimų įgyvendinimą;

   4.1.6. inicijuoja ir koordinuoja KPP rengimo, keitimo, priemonių įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia su KPP žemės, maisto ir miškų ūkio sektorių konkurencingumo didinimu, aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimu susijusių priemonių gamtinių ar kitų specifinių kliūčių turinčiose vietovėse, Natura 2000 bei miškų teritorijose įgyvendinimo administravimui, valdymui ir kontrolei užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KPP priemonių įgyvendinimo eigą, teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų KPP priemonių įgyvendinimo;

   4.1.7. atlieka projektų, finansuojamų pagal KPP priemones atrankos komitetų sekretoriato funkcijas, pagal pavedimą organizuoja KPP valdymo komitetų posėdžius;

   4.1.8. esant būtinybei, atlieka patikras vietoje Agentūroje ir (arba) pas pareiškėją ar paramos gavėją;

   4.1.9. inicijuoja ir organizuoja užsakomuosius tyrimus, studijas, rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas savo kompetencijos klausimais;

   4.1.10. pagal kompetenciją organizuoja pirkimus, pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   4.1.11. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus kuruojamoje srityje.

   4.2. pagal kompetenciją dalyvauja:

   4.2.1 teikiant siūlymus ministerijos vadovybei žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumo didinimo, aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimo klausimais;

   4.2.2. rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

   4.2.3. nustatant KPP įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, organizuojant KPP įgyvendinimo stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę bei rengiant KPP metines įgyvendinimo pažangos ataskaitas, periodines įgyvendinimo ataskaitas;

   4.2.4. rengiant priemonių įgyvendinimo finansines prognozes;

   4.2.5. vykdant KPP priemonių viešinimo veiksmus;

   4.2.6. rengiant medžiagą KPP Stebėsenos komiteto ir KPP valdymo komiteto posėdžiams;

   4.2.7. nagrinėjant asmenų skundus, susijusius su KPP įgyvendinimu. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir siūlymus, rengia atsakymus;

   4.2.8. sudarant KPP priemonių projektinių pasiūlymų, paramos paraiškų pagal 2014–2020 m. KPP priemones priėmimo grafikus.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Vykdydami pavestas funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), turi teisę:

   5.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

   5.2. suderinę su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti kitų ministerijos struktūrinių padalinių tarnautojus sudaryti darbo grupes ir komisijas aktualiems skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

   5.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   5.4. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

   5.5. naudotis teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

   7. Skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus tarnautojų  veiklą;

   8.2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

   8.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą skyriaus kompetencijos  klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

   8.5. pagal kompetenciją atstovauja skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.6. Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   8.7. vykdo kitas ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavestas funkcijas ar pavedimus.

   ______________

  • Tautinio paveldo ir mokymo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Regina Voverytė-Šimkienė
   Sigitas Miškinis
   Daiva Belevičienė
   Eglė Neniškienė
   Nomeda Padvaiskaitė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d.

   įsakymu Nr. 3D-340

   (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 2 d.

   įsakymo Nr. 3D-299 redakcija)

   KAIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO TAUTINIO PAVELDO IR MOKYMO

   SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyrius (toliau – skyrius) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Kaimo plėtros departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

   3.1. pagal kompetenciją organizuoti valstybės politikos įgyvendinimą kaimo plėtros, žemės ūkio ir tautinio paveldo veiklos subjektų mokymo, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo ir tautinio paveldo apsaugos srityse;

   3.2 koordinuoti Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programos (toliau – programos) priemonių įgyvendinimą, planuoti programų įgyvendinimo rodiklius ir programų priemonių įgyvendinimui lėšas;

   3.3. koordinuoti tautinio paveldo objektų, tradicinių amatų mokymo programų ir tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo tvarką, patikrą, kūrimo ir realizavimo paramos teikimą, populiarinimą tarptautinėje ir vidaus rinkoje;

   3.4. koordinuoti Lietuvos kaimo plėtros programų, finansuojamų Europos Žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir nacionalinėmis lėšomis (toliau – KPP), priemonių, susijusių su tradicinių amatų centrų plėtra, mokymais, konsultavimu ir bendradarbiavimu, įgyvendinimą.

   4. Skyrius, įgyvendindamas pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   4.1. pagal kompetenciją:

   4.1.1. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei formuojant tautinio paveldo valstybės apsaugos politiką, kaimo plėtros ir etninės kultūros išsaugojimo politikos bei strategijos įgyvendinimo klausimais;

   4.1.2. rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti Tautinio paveldo produktų apsaugos, jų rinkos ir amatų plėtros programą ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

   4.1.3. analizuoja Europos Sąjungos (toliau – ES) kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus, susijusius su ES parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, šalies ir užsienio kaimo plėtros raidos tendencijas ir patirtį, rengia pasiūlymus kaimo plėtros politikos ir strategijos klausimais, formuoja pozicijas;

   4.1.4. rengia nacionalinės paramos atstovavimui ES institucijose, konsultavimui ir Tautinio paveldo populiarinimui, finansavimo taisykles bei atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą priskirtų priemonių, įgyvendinimą:

   4.1.4.1. paraiškų vertinimo metu prižiūri ar neviršijamas Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Parama žemdirbių konsultavimui“ biudžetas;

   4.1.4.2. paraiškų vertinimo metu prižiūri, ar paramos projektams skiriama parama neviršija didžiausios leistinos sumos vienam paramos projektui pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonę „Tautinio paveldo išsaugojimas“, taip pat patikrina ar teikiant paramą neviršijamas minėtos priemonės biudžetas.

   4.1.5. koordinuoja ir inicijuoja KPP rengimo, keitimo, įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia KPP priemonių (tradicinių amatų centrų plėtra, mokymas, konsultavimas ir bendradarbiavimas) įgyvendinimo administravimui, valdymui ir kontrolei užtikrinti reikalingus dokumentus, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KPP priemonių įgyvendinimo eigą teikia, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, susijusių institucijų, socialinių ir ekonominių partnerių siūlymus dėl minėtų KPP priemonių įgyvendinimo;

   4.1.6. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.1.7. atstovauja ministerijai užsienio valstybių ir ES institucijose bei jų darbo veikloje;

   4.1.8. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.1.9. koordinuoja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) priemonių „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“, „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ ir „Bendradarbiavimas“ įgyvendinimą;

   4.1.10. koordinuoja Programos ,,Leader“ ir žemdirbių tęstinio mokymo metodikos centro veiklą, vykdant konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimą ir pagrindinio bei tęstinio profesinio mokymo programų rengimą;

   4.1.11. atlieka projektų, finansuojamų pagal KPP priemones atrankos komitetų sekretoriato funkcijas, pagal pavedimą organizuoja KPP valdymo komitetų posėdžius;

   4.1.12. esant būtinybei, atlieka patikras vietoje Agentūroje ir (arba) pas pareiškėją ar paramos gavėją;

   4.1.13. inicijuoja ir organizuoja užsakomuosius tyrimus, studijas, rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius;

   4.1.14. atlieka funkcijas, užtikrinančias kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

   4.1.15. rengia Tautinio paveldo produktų klasifikatoriaus, Tradicinių amatų sąvado, tautinio paveldo produktų tradicijos atitikties kriterijų ir Lietuvos etnokultūros tradicijas atitinkančių vertinimo rodiklių pakeitimus;

   4.1.16. koordinuoja tautinio paveldo objektų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimą ir tradicinių amatų meistrų atestaciją, išduoda sertifikatus, pažymėjimus ir juos panaikina, organizuoja sertifikuotų objektų ir tradicinių amatų meistrų patikrą, tautinio paveldo ženklų naudojimo tvarką;

   4.1.17. konsultuoja įmones, įstaigas, organizacijas, tautinio paveldo veiklos subjektus, ūkininkus ir kitus subjektus skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.1.18. metodiškai koordinuoja tradicinių amatininkų veiklos ir investicinių projektų rengimą, tradicinių amatų centrų steigimą ir jų veiklą iš valstybės biudžeto asignavimų bei kitų lėšų, skirtų specialiosioms programoms vykdyti;

   4.1.19. koordinuoja vertingiausių ir demonstruotinų tautinio paveldo produktų ir tradicinius amatus demonstruojančių tradicinių amatininkų atrinkimą dalyvauti užsienyje vykstančiuose šalį reprezentuojančiuose renginiuose, formuoja tautinio paveldo objektų, jų kūrėjų ir informacijos apie produktus populiarinimą, efektyvią rinkodarą vidaus ir užsienio rinkose, eksporto plėtrą;

   4.1.20. koordinuoja ryšius su žemdirbių savivaldos organizacijomis žemdirbių, tautinio paveldo veiklos subjektų mokymo, konsultavimo ir atstovavimo ES organizacijose klausimais;

   4.1.21. pagal kompetenciją organizuoja pirkimus, pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   4.1.22. inicijuoja ir (ar) vykdo sprendimus kuruojamoje srityje.

   4.2. pagal kompetenciją dalyvauja:

   4.2.1. rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

   4.2.2. nustatant KPP įgyvendinimo stebėsenos rodiklius, organizuojant KPP įgyvendinimo stebėsenos duomenų kaupimą ir analizę bei rengiant KPP metines įgyvendinimo pažangos ataskaitas, periodines įgyvendinimo ataskaitas;

   4.2.3. rengiant KPP priemonių įgyvendinimo finansines prognozes;

   4.2.4. vykdant KPP priemonių viešinimo veiksmus;

   4.2.5. rengiant medžiagą KPP Stebėsenos komiteto ir KPP valdymo komiteto posėdžiams;

   4.2.6. sudarant 2014–2020 m. KPP priemonių projektinių pasiūlymų, paramos paraiškų pagal 2014–2020 m. KPP priemones priėmimo grafikus;

   4.2.7. nagrinėjant asmenų skundus, susijusius su KPP įgyvendinimu. Nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir siūlymus, rengia atsakymus;

   4.2.8. rengiant kitų ministerijų koordinuojamas 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos programas.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Vykdydami pavestas funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), turi teisę:

   5.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

   5.2. suderinę su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti kitų ministerijos struktūrinių padalinių tarnautojus sudaryti darbo grupes ir komisijas aktualiems skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

   5.3. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   5.4. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

   5.5. naudotis teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus darbui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja vienas iš skyriaus tarnautojų, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta.

   7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus tarnautojų veiklą;

   8.2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

   8.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą skyriaus kompetencijos klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

   8.5. pagal kompetenciją atstovauja skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.6. Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   8.7. vykdo kitas ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavestas funkcijas ar pavedimus.

   __________________

  • Programų priežiūros ir vertinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 8 d.

   įsakymu Nr. 3D-340

   (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 2 d.

   įsakymo Nr. 3D-299 redakcija)

   KAIMO PLĖTROS DEPARTAMENTO PROGRAMŲ

   PRIEŽIŪROS IR VERTINIMO SKYRIAUS NUOSTATAI

   I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Kaimo plėtros departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyrius (toliau – skyrius) yra Žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Kaimo plėtros departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais ir kitais teisės aktais.

   II SKYRIUS

   UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   3. Skyriaus uždaviniai:

   3.1. vertinti ministerijos įgyvendinamas nacionalines programas;

   3.2. stebėti ir analizuoti Lietuvos kaimo plėtros programų, finansuojamų Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos ir nacionalinėmis lėšomis (toliau – KPP), įgyvendinimą, organizuoti ir koordinuoti jų vertinimą.

   4. Skyrius, spręsdamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

   4.1. pagal kompetenciją:

   4.1.1. analizuoja ES kaimo plėtros teisės aktus ir kitus dokumentus bei ES šalių patirtį programų stebėsenos ir vertinimo klausimais, teikia pasiūlymus dėl šios patirties pritaikymo galimybių Lietuvoje;

   4.1.2. rengia pasiūlymus nacionalinių žemės ūkio programų, kaimo plėtros politikos ir strategijos įgyvendinimo klausimais;

   4.1.3. vykdo ministerijos vadovybės pavedimus, analizuoja kitų ministerijų ir tarnybų parengtus dokumentų projektus, teikia pastabas ir siūlymus dėl jų, dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.1.4. atstovauja ES institucijose;

   4.1.5. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

   4.1.6. koordinuoja ir inicijuoja KPP rengimo, keitimo, įgyvendinimo ir užbaigimo procesus, rengia su KPP įgyvendinimo stebėsena susijusius dokumentus, priemonių įgyvendinimo finansines prognozes, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KPP priemonių įgyvendinimo eigą;

   4.1.7. organizuoja KPP stebėsenos, vertinimo duomenų kaupimą ir analizę bei stebėsenos ir vertinimo rodiklių nustatymą;

   4.1.8. teikia pasiūlymus ir (arba) prognozes dėl planuojamų patirti išlaidų pagal KPP numatymo Lietuvos Respublikos valstybės biudžete, remdamasis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) rengiamomis planuojamų patirti išlaidų prognozėmis ir derindamas su valstybės tarnautojais ir darbuotojais dirbančiais pagal darbo sutartį, atsakingais už KPP priemonių įgyvendinimą;

   4.1.9. stebi ir imasi priemonių, kad KPP priemonėms skirtos lėšos būtų išmokamos laiku ir nebūtų prarastos dėl reglamentuose nustatyto automatinio įsipareigojimų panaikinimo principo;

   4.1.10. organizuoja ir koordinuoja 3.1–3.2 papunkčiuose minimų programų vertinimą bei, esant poreikiui, organizuoja šių vertinimų atlikimą užsakomųjų tyrimų būdu, renka, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių siūlymus bei teikia pasiūlymus, susijusius su šių programų vertinimu;

   4.1.11. rengia KPP metines įgyvendinimo ir periodines įgyvendinimo ataskaitas;

   4.1.12. du kartus per metus teikia Europos Komisijai atitinkamus veiksmų, kuriems skiriamas finansavimas iš KPP, rodiklių duomenis;

   4.1.13. užtikrina ataskaitų, periodinės informacijos apie prisiimtus įsipareigojimus pagal KPP priemones ir (arba) veiklos sritis ir kitokios informacijos apie KPP įgyvendinimą pateikimą laiku kompetentingoms institucijoms ir (ar) ministerijos vadovybei;

   4.1.14. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie KPP stebėsenos ir vertinimo eigą, teikia siūlymus dėl stebėsenos ir vertinimo eigos tobulinimo;

   4.1.15. koordinuoja KPP priemonių projektinių pasiūlymų, paramos paraiškų pagal KPP priemones priėmimo grafikų rengimą;

   4.1.16. koordinuoja maksimalių metinių lėšų, įsipareigojimams prisiimti pagal KPP priemones, veiklos sritis ir (arba) veiklas, paskirstymo sąrašo rengimą;

   4.1.17. koordinuoja sisteminių problemų, kylančių įgyvendinant KPP, sprendimo procesą;

   4.1.18. vykdo nustatytų klaidų, susijusių su KPP, priežasčių analizės peržiūrą, neatitikčių ir klaidų prevenciją, atlieka informacijos, susijusios su KPP auditais, stebėseną.  Koordinuoja šios informacijos pateikimą ministerijos vadovybei, struktūriniams padaliniams bei atsakingoms Lietuvos ir užsienio institucijoms;

   4.1.19. atlieka KPP stebėsenos ir KPP valdymo komitetų sekretoriato funkcijas;

   4.1.20. vertina ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas pagal nustatytą metodiką;

   4.1.21. inicijuoja ir organizuoja užsakomuosius tyrimus, studijas, rengia pasitarimus, seminarus, konferencijas ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;

   4.1.22. atlieka funkcijas, užtikrinančias kaimo plėtros politikos tęstinumą bei sklandų perėjimą iš vieno programinio laikotarpio į kitą;

   4.1.23. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus kuruojamoje srityje.

   4.1.24. pagal kompetenciją organizuoja pirkimus, pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją bei paskesniąją finansų kontrolę.

   4.2. pagal kompetenciją dalyvauja:

   4.2.1. rengiant ir įgyvendinant ES strategijas;

   4.2.2. vykdant KPP priemonių viešinimo veiksmus;

   4.2.3. rengiant medžiagą KPP stebėsenos komiteto bei KPP valdymo komiteto posėdžiams;

   4.2.4. kitų ministerijų koordinuojamų ES struktūrinių fondų paramos programų darbo grupių veikloje, susijusioje su šių programų vertinimu;

   4.2.5. ministerijos vadovybei pavedus – ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;

   4.2.6. ministerijos ar kitų institucijų arba įstaigų sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe bei rengiant kitų ministerijų koordinuojamas 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos programas.

   III SKYRIUS

   SKYRIAUS TEISĖS

   5. Vykdydami pavestas funkcijas, skyriaus valstybės tarnautojai ir kiti darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – tarnautojai), turi teisę:

   5.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis valstybės tarnybą bei darbo santykius reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų;

   5.2. suderinę su ministerijos administracijos struktūrinių padalinių vadovais, pasitelkti kitų ministerijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus sudaryti darbo grupes aktualiems skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

   5.3 teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš ministerijos administracijos struktūrinių padalinių, Lietuvos statistikos departamento ir kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją ir dokumentus skyriaus kompetencijai priklausančiais klausimais;

   5.4. kelti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

   5.5. naudotis teisės aktų nustatytomis kitomis teisėmis.

   IV SKYRIUS

   SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   6. Skyriaus darbui vadovauja vedėjas, kurį skiria ir atleidžia ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjo nesant, jį pavaduoja vienas iš skyriaus tarnautojų, kurio pareigybės aprašyme tai numatyta.

   7. Skyriaus tarnautojų pareigybių aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą bei darbo santykius.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. organizuoja skyriaus darbą, koordinuoja ir kontroliuoja skyriaus tarnautojų veiklą;

   8.2. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus ir yra asmeniškai atsakingas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą;

   8.3. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei ministerijos uždavinių ir tikslinių programų įgyvendinimą skyriaus kompetencijos klausimais;

   8.4. pagal kompetenciją inicijuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektų rengimą;

   8.5. pagal kompetenciją atstovauja skyriaus interesams santykiuose su šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

   8.6. Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka pagal kompetenciją vizuoja teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

   8.7. vykdo kitas ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavestas funkcijas ar pavedimus.

   ________________

 • Teisės departamentas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Andrius Burlėga
  Jurij Kornijenko
  Algirdas Sereika
  213

  Konsoliduota redakcija

  PATVIRTINTA

  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3D-536                                                                   

  TEISĖS DEPARTAMENTO NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Teisės departamentas yra savarankiškas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ministerijos kancleriui.

  2. Teisės departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Teisės departamento struktūra: Personalo skyrius, Teisėkūros ir atstovavimo skyrius, Teisės taikymo ir kooperacijos skyrius, Teisės taikymo ir kooperacijos skyriaus Kooperacijos poskyris.

  II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  4. Teisės departamento uždaviniai:

  4.1. padėti ministerijai teisinėmis priemonėmis įgyvendinti teisės aktuose įtvirtintus tikslus ir uždavinius bei jai suteiktas teises ir įgaliojimus;

  4.2. atsižvelgiant į ministerijai keliamus uždavinius bei priskirtas vykdyti funkcijas, pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ministerijos reguliavimo srities teisinį reglamentavimą;

  4.3. užtikrinti, kad pateikti vertinti teisės aktų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų nacionalinės teisės bei Europos Sąjungos teisės aktų bei teisinės technikos reikalavimus;

  4.4. įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas departamentui priskirtos kompetencijos srityje;

  4.5. užtikrinti, kad teisės aktų taikymas būtų paremtas teisės aiškinimo metodais, padedančiais atskleisti tikrąją teisės normų prasmę ir jų turinį;

  4.6. užtikrinti teisinį skundų įvertinimą;

  4.7. pagal kompetenciją vykdyti finansų ir antikorupcinės veiklos kontrolę;

  4.8. pagal ministerijos kompetenciją dalyvauti formuojant nacionalinę regioninės plėtros ir savivaldybių valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo politiką;

  4.9. konsultuoti dėl Viešųjų pirkimų įstatymo taikymo ministerijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį (toliau – tarnautojai), taip pat ministerijos reguliavimo srities įstaigų darbuotojus, jiems vykdant savo funkcijas;

  4.10. formuoti ministerijos strateginę politiką kooperacijos plėtros klausimais žemės, maisto ir žuvininkystės srityse;

  4.11. padėti ministrui arba jo įgaliotam asmeniui formuoti ir įgyvendinti ministerijos personalo valdymo politiką.

  5. Teisės departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  5.1. pagal kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

  5.2. konsultuoja nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės klausimais ministerijos tarnautojus, taip pat ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus, jiems vykdant tarnybines pareigas;

  5.3.

  KEISTA:

  2016 05 16 įsakymu Nr. 3D-291

  atlieka teisinę ekspertizę bei teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių bei kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, taip pat  atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

  5.4. teikia išvadas ir pasiūlymus dėl teisės taikymo teisės normų turiniui atskleisti:

  5.4.1. ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos struktūriniams padaliniams, ministerijos reguliavimo srities įstaigoms, įmonėms, organizacijoms dėl įstatymų, nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų ir sutarčių;

  5.4.2. kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, kitiems asmenims dėl įstatymų, nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų;

  5.5. vertina ir teikia pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtų sutarčių projektų, prireikus rengia sutarčių projektus;

  5.6. vykdo pažeidimų kontrolieriaus funkcijas;

  5.7. formuoja savivaldybių valstybinių (perduotų savivaldybėms) žemės ūkio funkcijų finansavimo politiką ir koordinuoja šių funkcijų įgyvendinimą;

  5.8. pagal ministerijos kompetenciją formuoja, koordinuoja ir padeda įgyvendinti nacionalinę regioninės plėtros politiką;

  5.9. atlieka teisinį skundų vertinimą;

  5.10. rengia ir vizuoja kitų ministerijos administracijos struktūrinių padalinių parengtus ministro įgaliojimų projektus dėl atstovavimo visų instancijų teismuose ir kitose institucijose;

  5.11. atstovauja ministerijai teismuose, kitose institucijose ir įstaigose;

  5.12. pagal kompetenciją koordinuoja Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo procesą;

  5.13. pagal kompetenciją koordinuoja teisės derinimo priežiūros ir ES Komisijos notifikavimo procesą;

  5.14. pildo elektroninio notifikavimo duomenų bazę;

  5.15. pagal kompetenciją įgyvendina Įmonių bankroto įstatymo ir Fizinių asmenų bankroto įstatymo nuostatas, teikia metodinę pagalbą įmonėms bankroto procedūrų vykdymo klausimais;

  5.16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant sprendimus, susijusius su kooperacijos plėtra ir kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) veikla; palaiko ryšius su kooperatiniam judėjimui atstovaujančiomis organizacijomis, kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais), jų sąjungomis, kitomis su kooperacijos plėtra susijusiomis institucijomis;

  5.17. pagal kompetenciją dalyvauja svarstant užimtumo, socialinės ir sveikatos apsaugos politikos klausimus;

  5.18. inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;

  5.19.

  KEISTA:

  2017 03 09 įsakymu Nr. 3D-157

  pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja funkcijų peržiūros procesą;

  5.20. padeda ministerijos vadovybei formuoti ministerijos personalo politiką, rengia ir prireikus atnaujina ją nustatančius teisės aktus visose personalo politikos srityse, planuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  5.21.

  KEISTA:

  2016 05 16 įsakymu Nr. 3D-291

  pagal kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimu;

  5.22. 

  KEISTA:

  2016 05 16 įsakymu Nr. 3D-291

  pagal kompetenciją atlieka ir kitas funkcijas, numatytas teisės aktuose.

  III. DEPARTAMENTO TEISĖS

  6. Teisės departamentas turi teisę:

  6.1. naudotis visomis teisėmis, nustatytomis tarnautojams;

  6.2. vizuoti su pastabomis teisės aktų bei kitų dokumentų projektus, jeigu jie neatitinka teisės aktų reikalavimų, kartu pateikiant išvadą su pasiūlymais;

  6.3. pagal kompetenciją kreiptis į ministerijos administracijos struktūrinius padalinius, kitas valstybės institucijas, įstaigas, įmones ir organizacijas dėl reikiamos informacijos.

  IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

  7. Teisės departamento darbui vadovauja departamento direktorius, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris.

  8. Teisės departamento direktorius:

  8.1. asmeniškai atsako už departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  8.2. organizuoja departamento darbą: paskirsto departamento padaliniams užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą;

  8.3. teikia ministrui ir ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo įstatymų ir kitų teisės aktų projektams rengti;

  8.4. vizuoja teisės aktų projektus, raštu teikia išvadas, pastabas ir pasiūlymus dėl ministerijos administracijos struktūrinių padalinių bei kitų institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų ir kitais departamento kompetencijos klausimais;

  8.5. dalyvauja kolegijos posėdžiuose ir vadovybės pasitarimuose;

  8.6. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

  9.

  KEISTA:

  2017 06 19 įsakymu Nr. 3D-413

  Teisės departamento direktoriaus nesant, jo funkcijas atlieka kitas departamento valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

  10. NETEKO GALIOS

  2017 06 19 įsakymu Nr. 3D-413

  _______________________

  • Personalo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jūratė Rusteikienė
   Aurelija Latėnienė
   Ieva Baltušė
   (8 5) 2391031 (8 5) 2391031
   222
   Agnė Ribinskienė
   Julija Margelytė

   Konsoliduota redakcija

   PATVIRTINTA

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 3D-536                                                                   

   TEISĖS DEPARTAMENTO PERSONALO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

   I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   1. Šie nuostatai reglamentuoja Teisės departamento Personalo skyriaus (toliau – skyrius) uždavinius, funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

   2. Skyrius yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ministerija) Teisės departamento struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktoriui (toliau – direktorius).

   3. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro (toliau – žemės ūkio ministras) įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais bei kitais teisės aktais.

   II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   4. Skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. padėti žemės ūkio ministrui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais jo įgaliotam asmeniui (toliau – vadovybė) formuoti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – personalas) valdymo politiką;

   4.2. padėti žemės ūkio ministrui valdyti ministerijos personalą;

   4.3. organizuoti personalo žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kurių reikia ministerijos veiklai užtikrinti (toliau – žmogiškieji ištekliai), plėtrą ir dalyvauti formuojant ministerijos organizacinę kultūrą.

   5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. atsižvelgdamas į ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus ministerijos kancleriui dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus jų panaudojimo;

   5.2. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais atlieka ministerijos administracijos padalinių funkcijų ir (ar) ministerijos pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgdamas į teisės aktuose ministerijai nustatytus uždavinius;

   5.3. rengia teisės aktų, susijusių su ministerijos administracijos struktūra, projektus, taip pat teisės aktų projektus ir kitus dokumentus ministerijos personalo valdymo klausimais;

   5.4. atlieka ministerijos personalo sudėties analizę;

   5.5. teikia metodinę pagalbą ministerijos struktūriniams padaliniams, ministerijos valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms personalo valdymo klausimais;

   5.6. padeda ministerijos personalui įgyvendinti teisę į karjerą;

   5.7. padeda vadovybei formuoti ministerijos personalo sudėtį;

   5.8. padeda ministerijos padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą ministerijoje;

   5.9. padeda vadovybei formuoti ir įgyvendinti ministerijos personalo mokymo prioritetus, sudaro ministerijos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

   5.10. padeda vadovybei kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;

   5.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ministerijos vidaus tvarką ir ministerijos administracijos padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

   5.12. pagal kompetenciją kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia vadovybei pasiūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų ministerijoje gerinimo;

   5.13. rengia ministerijos personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja ministerijos administracijos padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

   5.14. organizuoja ministerijos personalo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovų atranką, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;

   5.15. padeda vadovybės sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;

   5.16. atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;

   5.17.

   KEISTA:

   2015 11 23 įsakymu Nr. 3D-854

   organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu, įgyvendinimą, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

   5.18. praneša valstybinio socialinio draudimo įstaigoms apie personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, taip pat apie suteiktas atostogas;

   5.19. organizuoja ministerijos valstybės tarnautojų ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovų tarnybinės veiklos vertinimą;

   5.20. organizuoja ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovų komandiruočių į užsienį dokumentų ir ataskaitų tvarkymą;

   5.21. organizuoja atostogų suteikimą ministerijos personalui, ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovams, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą;

   5.22. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;

   5.23. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui ministerijos personalo, ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

   5.24. pagal kompetenciją padeda vadovybei užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

   5.25. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;

   5.26.

   KEISTA:

   2015 11 23 įsakymu Nr. 3D-854

   padeda vadovybei kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

   5.27. pagal kompetenciją organizuoja valstybės tarnautojo pažymėjimų išdavimą, valstybės tarnautojo pažymėjimuose įrašytų valstybės tarnautojo sertifikatų atnaujinimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pažymėjimus, tvarko pažymėjimų apskaitą, organizuoja negaliojančių pažymėjimų sunaikinimą;

   5.28. išduoda pažymas personalo klausimais;

   5.29. pagal kompetenciją organizuoja personalo skatinimą ir apdovanojimą, tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūras, atlieka ar dalyvauja atliekant tarnybinius tyrimus;

   5.30. pagal kompetenciją rengia dokumentus, kurių reikia valstybės apdovanojimams gauti;

   5.31. pagal kompetenciją rengia dokumentus, kurių reikia valstybinėms pensijoms įforminti;

   5.32. pagal kompetenciją nagrinėja ir vertina pateiktus derinti teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų tobulinimo;

   5.33. organizuoja studentų praktiką ministerijoje;

   5.34. pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, skundus ir pareiškimus;

   5.35. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir pasitarimuose;

   5.36.

   KEISTA:

   2017 03 09 įsakymu Nr. 3D-157

   pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus;

   5.37.

   KEISTA:

   2017 03 09 įsakymu Nr. 3D-157

   finansų kontrolės srityje:

   5.37.1. mokymo paslaugų pirkimo išankstinės finansų kontrolės metu patikrina, ar tinkamas mokymų organizatorius;

   5.37.2. pirkimo iniciavimo atveju, kaip pirkimo iniciatoriai ir vykdytojai, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

   5.38.

   KEISTA:

   2017 03 09 įsakymu Nr. 3D-157

   pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir vadovybės pavedimus.

   III. SKYRIAUS TEISĖS

   6. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

   6.1. gauti iš ministerijos struktūrinių padalinių, ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų

   informaciją ir dokumentus, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   6.2. teikti pasiūlymus ministerijos kancleriui dėl ministerijos personalo valdymo tobulinimo.

   7. Skyrius gali naudotis ir kitomis teisės aktais jam suteiktomis teisėmis.

   IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų ministerijos kancleris. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Teisės departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus personalui;

   9.2. atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

   9.3. atsiskaito direktoriui už skyriaus veiklą;

   9.4. teikia pasiūlymus direktoriui dėl skyriaus personalo skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja priėmimo į pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.5. teikia direktoriui pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais;

   9.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.7. direktoriui pavedus, atstovauja skyriui skyriaus kompetencijos klausimais;

   9.8. pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vadovybės pavedimus.

   10.

   KEISTA:

   2015 11 23 įsakymu Nr. 3D-854

   Skyriaus vedėjo nesant, jo funkcijas atlieka kitas skyriaus valstybės tarnautojas, kuriam tai pavesta teisės aktais.

                                               _______________________